Řešení rovnice o jedné neznámé

1. Při zápisu rovnice používáme neznámé x.
2. Závorky se používají pouze kulaté.
3. Používáme standardní matematické operátory + (sčítání), - (odčítání) , * (násobení), / (dělení)
4. Umocňování zapisujeme pomocí funkce Pow(zaklad,exponent), tedy x3 jako Pow(x,3).
5. Druhou odmocninu jako Sqrt(cislo), tedy druhá odmocnina z 5 jako Sqrt(5).
6. Odmocňování funkcí Pow s lomeným exponentem, tedy třetí odmocninu z x jako Pow(x,1/3).
7. Jako desetinný oddělovat se požívá tečka.
8. Argumenty funkcí zapisujeme do závorek takto:

zápis význam
abs(x)absolutní hodnota
cos(x)kosinus úhlu x v radiánech
sin(x)sinus úhlu x v radiánech
tan(x)tangens úhlu v radiánech
exp(x)exponenciální funkce o základu e , tedy e5 jako exp(5)
log(x)přirozený logaritmus x
log10(x)dekadický logaritmus x
sqrt(x)druhá odmocnina x
acos(x)arcuskosinus úhlu x v radiánech
asin(x)arkussinus úhlu x v radiánech
atan(x)arkustangens úhlu x v radiánech

9. Příklady zápisů rovnic:

rovnice zápis
 x3-5x2+7x-11=0  x*x*x-5*x*x+7*x-11=0
  (x-3)/(x-2)+(x-2)/(x-3)-13/6=0
  sqrt(x-5)+sqrt(x+7)-6=0
 x5-3x3+5x2-11=0  Pow(x,5)-3*Pow(x,3)+5*x*x-11=0
 sinx-2tgx+1=0  sin(x)-2*tan(x)+1=0
 2x+1+2x=12  Pow(2,x+1)+Pow(2,x)-12=0
 log(x+1)+2log(x-1)=2  log10(x+1)+2*log10(x-1)-2=0