Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
45.Porovnejte procentuální obsah dusíku v dusičnanu sodném, dusičnanu draselném, dusičnanu vápenatém, dusičnanu amonném a síranu amonném.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.