Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
849.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = 1 - x2 , y = x2 kolem osy xUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)