Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
857.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného grafem funkce y - cosx , osou x a přímkami x = 0 , x = 2pUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí