Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
867.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = - x , y = x - 2 , y = 0 , y = 3 kolem osy xUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)