Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
886.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y2 + x - 4 = 0 , x = 0 kolem osy yUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)