Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
906.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = cosx , y = -1 , x<-p,p> kolem přímky y = -1Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)