Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
850.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací jednoho oblouku sinusoidy kolem osy xUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)