Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
899.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami b2x2 + a2y2 = a2b2 kolem osy yUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)