Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
900.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami x2 - y2 = a2 , x<-a,a> kolem osy yUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)