Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
865.Vypočtěte objem rotačního paraboloidu o polom2ru podstavy r = 3 a výšce v = 6 .Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)