Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
883.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného hyperbolou x2 - y2 = 9 , osou x a průměrem hyperboly procházející bodem M[5,4]Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí (rozdělte útvar na části)