Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
901.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami x2 + (y - b)2 = a2 , 0<ab kolem osy xUrčete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte rozdíl objemů těles, tvořících zadané těleso (p násobek integrálu druhé mocniny funkce)