Články ...

Návrat  
iQPARK Liberec Jakub Kadečka   
iQpark je interaktivním zábavně naučným centrem situovaným do bývalé budovy Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci. Je prvním svého druhu v České republice, využívajícím coby vzdělávacího a poznávacího prostředku herní a zábavné interaktivní pomůcky. Vzniká po vzoru světových „science centers“ a čerpá z jimi ověřených konceptů, které nenucenou formou nabízejí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou). Zahrnuje více než sto interaktivních exponátů. Základními požadavky na exponáty jsou interaktivnost, edukativnost, zábavnost, a atraktivnost.

Pro učitele
V libereckém iQparku jsou desítky interaktivních exponátů, na kterých si školáci mohou badatelským charakterem a prostřednictvím pozorování, experimentování a měření v praxi ověřit a porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Na jednotlivé expozice v blízké budoucnosti naváží výukové programy, které jsou diferencovány dle věkových skupin pro žáky jednotlivých ročníků základních škol. Žáci absolvují jakousi „stezku poznávání“, tedy vybranou množinu interaktivních exponátů, se kterými budou zcela samostatně, příp. pod dohledem pedagoga či lektora pracovat. U většiny exponátu je návod (co udělat), popis (co se stane/stalo/mělo stát) a vysvětlení (proč se tak děje). Součástí programu jsou i testy k ověření základních znalostí. Pedagogové budou mít k dispozici vzorové výchovně-vzdělávací programy iQparku, které jsou diferencovány podle jednotlivých výukových oblastí a věkových skupin. Na návštěvu se mohou sami předem připravit, seznámit se s jednotlivými exponáty (experimenty), uspořádat a upřesnit program vlastní návštěvy a výběr expozic, exponátů a experimentů tak, aby vyhovoval vzdělávacímu záměru konkrétní návštěvy. Ke zvýšení efektivnosti výuky přispěje, seznámí-li pedagog s obsahem a cílem návštěvy muzea své žáky.

CÍL NÁVŠTĚVY iQPARKU:
Prostřednictvím hry, pozorování, experimentování a měření dosáhnout u dětí a mládeže hlubšího porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem („škola hrou“).
  • Přispět k lepšímu pochopení a využívání současných technologií a pomoci dětem lépe se orientovat v běžném životě.

  • Podpořit vytváření otevřeného, kritického myšlení a logického uvažování.

Nabízíme Vám:
  • Využití vzdělávacích programů iQparku jako doplňkové atraktivní a produktivní alternativy vzdělávání žáků

  • Možnost začlenit vzdělávací programy iQparku do výuky základních škol.

Charakteristika návštěvy iQparku:
Návštěva iQparku je programem pro doplnění školních vzdělávacích programů základních škol zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a postupně i průřezovém tématu enviromentální výchova. Programy se realizují v iQparku, ve kterém jsou stovky interaktivních exponátů (experimentů, pokusů, z nichž mnohé jsou obdobné školním pomůckám, ale i řadou dalších, které jsou často obohaceny o zábavní a hravé prvky - „škola hrou“) Pod vedením pedagogů a odborných pracovníků iQparku si žáci opakují, prohlubují a získávají nové poznatky badatelským způsobem, a to prostřednictvím pozorování, experimentování a měření. V praxi si ověřují zákonitosti přírodních procesů, a tím si uvědomují i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Programy iQparku jsou diferencovány pro žáky šestých, sedmých, osmých a devátých tříd základních škol. Jsou časově vymezeny rozsahem jedné až dvou výukových hodin pobytu v iQparku.

Výchovné a vzdělávací strategie
Žáci si jednotlivě nebo ve skupinkách a pod odborným dohledem, avšak samostatně realizují jednotlivé úkoly, experimenty a pokusy dle zadání u jednotlivých exponátů včetně vyhodnocení a porovnání s předpokládaným (vzorovým) řešením. Alternativní je možnost následného vypracování testů (v iQparku či ve škole) k ověření získaných zkušeností (znalostí). Absolvování programů iQparku přispívá k utváření klíčových kompetencí, zejména kompetencí k učení (např. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti), k řešení problémů (např. samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy) a pracovní.

Nabídka pedagogům
Přijeďte se na místě seznámit s nabídkou iQparku a jeho možnostmi pro doplnění výuky základních škol. Věříme, že si z naší nabídky vyberete právě takové oblasti, které obohatí a doplní výuku žáků ve Vaší škole. Organizované návštěvy iQparku pro pedagogy s výkladem a konzultacemi se konají každou sudou sobotu v měsíci vždy od 10.00 hodin. Svoji návštěvu avizujte prostřednictvím formuláře, abychom se na Vaši návštěvu mohli připravit a plně se Vám věnovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi.

Kontakt
e-mail: kadecka@centrumbabylon.cz
www.BabylonLiberec.cz

Návrat