Články ...

Přidej nový článek  
Motivujte děti k třídění odpadů, interaktivně a zábavně    www.remasystem.cz   
Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Zároveň šetříme přírodní zdroje surovin a energie. S významem třídění odpadu bychom měli seznámit i ty mladší z nás. Právě v raném věku se totiž formují životní návyky a postoje. Jak motivovat děti k třídění odpadu vám prozradíme v následujícím článku. celý text

Herní princip je lepší než přednáška, zvláště u praktických gramotností    Ing. Kateřina Lichtenberková   
Učitelé na školách, ale i rodiče doma stále musí řešit otázku, jak nejlépe děti naučit tomu, co považují za důležité. V dnešní době máme velkou spoustu možností, jaké nástroje lze při výuce využít. Můžeme jít cestou klasické přednáškové metody, ale můžeme také použít moderní a interaktivní nástroje. Co je účinnější? Jaké metody použít, aby si dítě osvojilo nové poznatky co nejlépe? Lze jimi i hodnotit nabyté vědomosti? celý text

Matematické pexeso na goniometrické funkce a rovnice    Mgr. Kateřina Crháková   
Je nutné změnit pohled většiny studentů na matematiku na střední škole. Matematika je považována za těžký předmět, o kterém by jen málo lidí prohlásilo, že je zábavný nebo že jeho učení může být naplněno radostí a humorem. Myslím si, že to jde a můžeme při tom využít přirozené lidské soutěživosti. celý text

Dějiny ve výtvarné výchově podle RVP    PaedDr Marcela Posedělová   
Na základní škole, kde působím jako učitelka výtvarné výchovy a německého jazyka, se první rok Školního vzdělávacího programu chýlí ke konci. Pracujeme podle něj o rok dříve, než toto rozpracování RVP ZV povinně vstoupí v platnost na všech základních školách. Můžeme tedy už začít srovnávat a při ohlédnutích si uvědomit, co se skutečně změnilo, co se podařilo, a co je naopak nutné lépe přizpůsobit požadavkům na vzdělání a výchovu v současnosti. celý text

OpenDocument formát může být ve školách standardem    Martin Chlouba   
Trend rozšiřování open source softwaru a otevřených formátů v České republice začínají respektovat ve stále větší míře státní instituce. Při Maturitách nanečisto 2007 střední školy nepotřebovaly drahý komerční software, ale postačil jim jakýkoliv open source kancelářský balík podporující OpenDocument formát (ODF). Díky zvoleným formátům dokumentů mohli studenti pracovat s OpenOffice.org či KOffice a dalšími balíky, které jsou zadarmo jak pro domácí, studijní i firemní účely. celý text

iQPARK Liberec    Jakub Kadečka   
iQpark je interaktivním zábavně naučným centrem situovaným do bývalé budovy Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci. Je prvním svého druhu v České republice, využívajícím coby vzdělávacího a poznávacího prostředku herní a zábavné interaktivní pomůcky. Vzniká po vzoru světových „science centers“ a čerpá z jimi ověřených konceptů, které nenucenou formou nabízejí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou). Zahrnuje více než sto interaktivních exponátů. Základními požadavky na exponáty jsou interaktivnost, edukativnost, zábavnost, a atraktivnost. celý text

Internetová databáze vyučovacích projektů    Pavla Etrychová   
V rámci projektu „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka“, který realizuje Erudis, o.p.s., ve spolupráci s občanským sdružením JOB, vzniká zajímavý a pro učitele velmi užitečný internetový portál. Klade si za cíl pomoci učitelům s realizací projektové výuky.
Kromě stručných informací o historii a principech projektového vyučování najdete na portálu především databázi podrobně popsaných vyučovacích projektů.
Popis projektu je přehledně strukturován a měl by být natolik vyčerpávající, aby podle něho bylo možné daný projekt zrealizovat. Vyhledávání v databázi je jednoduché a intuitivní, založené na filtrování: vyhledávat můžete podle délky trvání projektu, věku vašich žáků či podle klíčových slov. celý text

Šikana    Iva Stuchlíková a kol.  
Šikana byla dlouhou dobu pokládána za jev, který se ve školách čas od času vyskytuje. Výzkumy posledních let ale ukazují, že je mnohem rozšířenější, než se přepokládalo, a že škody, které může na obětech napáchat, mohou být velmi vážné a mít dlouhodobé následky. Jsou známé i případy, kdy šikana dohnala žáky až k sebevraždě. Větší povědomí o šikaně vedlo ve školách k mnoha zásadním iniciativám zaměřeným na její potírání. Od škol se nyní očekává, že budou v boji se šikanou prosazovat jasné zásady a uplatňovat konkrétní program. V boji s tímto nešvarem se používá řada nových postupů. Šikana ve školách nikdy zcela potlačena nebude, není však téměř žádných pochyb, že soustředěné úsilí, které se v současnosti proti šikaně uplatňuje, k jejímu snížení velice přispívá a nabízí pomoc jak šikanujícím žákům, tak jejich obětem.
Co je to „šikana“? Šikanu můžeme definovat jako trvalé agresivní jednání jednoho žáka vůči druhému s úmyslem způsobit oběti utrpení. celý text

O prožitkovém učení    Miluše Havlínová a kolektiv  
Termín prožitkové učení užíváme jako zkrácenou formu pro pedagogický (didaktický) styl učitelky, v němž uplatňuje způsob, kterým se dítě předškolního věku učí a naučí samo spontánně – prožitek a zkušenost. Psychologická účinnost prožitkového učení Prožitkové učení je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech, zasahuje celou osobnost toho, kdo se učí, ať je to dítě, nebo dospělý. To se podaří tehdy, dojde-li k uvolnění a použití i pravé poloviny mozku, neboť pravá hemisféra funguje intuitivně, chápe rychleji podstatu než detaily, zkoumaný jev (problém) uchopí jako celek. Operuje v metaforách. Je spíše estetická než logická, je tvořivá, propojuje se s pocitovými stránkami života. Prožitkové učení zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení, porozumění vychází zvnitřku osobnosti. Tím, že učící se proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává co se dověděl, nachází smysluplnost získaného poznatku a této dovednosti pro život, pociťuje uspokojení, ovlivňuje své chování, postoje, někdy i změnu vlastní osobnosti. celý text

Podpora sebezaměstnání jako prevence nezaměstnanosti absolventů odborných škol    TEMPO TRAINING & CONSULTING  
Úřady práce v celé ČR evidují vysoký podíl absolventů odborných škol na celkové nezaměstnanosti. V reakci na tento stav vznikl projekt „Selfemployment – podpora sebezaměstnání“, který je od dubna letošního roku realizován v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů. Cílem projektu je vytvořit motivační program průvodce podnikáním, které mladé lidi připraví a motivuje k podnikání. Produkt bude dostupný na středních školách a vzdělávacích zařízeních a je určen jak nezaměstnaným, tak studentům jako prevence nezaměstnanosti. Celý průvodce podnikáním bude rovněž brzy zveřejněn na internetových stránkách www.selfemployment.cz. celý text

Zvládání emočních problémů školáků    Iva Stuchlíková a kol.  
Termínu „emoční problémy“ jinak rozumí psychiatr či psycholog, jinak učitel a jinak rodič. Psychiatři užívají tento pojem k označení specifických obtíží spojených s určitými diagnózami. Poradenští psychologové pak kromě popisu symptomů provázejících specifické diagnózy používají tento termín i v širším smyslu, kdy popisují přechodné potíže vzniklé na podkladě nadměrné zátěže, nezralosti nebo špatné adaptace jinak zdravých a normálně se vyvíjejících dětí. Učitelé obvykle hovoří o emočních problémech u dětí, které se od svých vrstevníků nápadně liší emočním laděním, neschopností emoce zaznamenávat a vyjadřovat, ale zejména neschopností vlastní emoce kontrolovat. Rodiče se nejčastěji zajímají o emoční problémy tehdy, když jejich dítě projevuje silné negativní emoce. celý text

Efektivní vyučování    Mezinárodní akademie vzdělávání / UNESCO  
Zásady spočívají na několika málo základních předpokladech o optimalizaci kurikula a vyučování.
Za prvé, školní kurikulum v sobe zahrnuje různé typy učení, jež vyžadují odlišné typy vyučování, a proto žádná jediná metoda vyučování (napr. přímé předávání informací nebo sociální konstruování významu) nemůže být metodou, jíž by měla být za všech okolností dávána přednost. Optimální program se bude vyznačovat kombinací různých vyučovacích metod a učebních činností. celý text

Kdo je „problémový“ žák a „problémová“ třída?    Marie-Thérèse Auger, Christiane Boucharlat  
Dříve než se zmíníme o důvodech, které vedou k tomu, že se žák nebo třída stanou problémovými, pokusíme se postihnout profil „problémového“ žáka a „problémové“ třídy tak, jak je vidí sami učitelé.
Požádali jsme začínající učitele, kteří absolvovali praxi na školách, aby označili situace, se kterými měli ve třídách problémy, a podařilo se nám shromáždit 115 odpovědí. 57 % učitelů mělo problémy s celou třídou, 37 % s jedním konkrétním žákem a 6 % učitelů uvádělo jako problém vztahy mezi žáky. Je ovšem potřeba zdůraznit, že takové výsledky nejsou zdaleka úzce specifické jen pro začínající učitele. V zásadě je možné říci, že každý učitel, i velmi zkušený, se ve své praxi setká s podobnými náročnými situacemi. celý text

Průvodce světem povolání    - bezplatná multimediální encyklopedie povolání Ing. Luděk Linhart  
Díky podpoře evropského programu Leonardo da Vinci a tříleté práci mezinárodního projektového týmu, si nyní každý zájemce může otevřít internetové stránky www.gwo.cz a vstoupit do multimediálního prostředí nazvaného Průvodce světem povolání. Jedná se o komplexní prostředek pro všechny, kteří se rozhodují o své budoucí profesní dráze i pro ty, kteří už v tom mají jasno, ale chtějí se dozvědět co nejvíce informací. celý text

Motivace dívek k technickým povoláním    Mgr. Alexandra Katušinová  
Podle průzkumu Eurostatu jsou ženy stále málo zastoupeny v kurzech informačních a komunikačních technologií, strojírenství a vědních oborů. Není překvapující, že rozdíly ve využívání počítačů mezi dívkami a chlapci jsou pozorovány již na prvním stupni základních škol, dívky se méně zajímají o počítačovou vědu a technologie než chlapci. celý text

Talent potřebuje rozvíjet odmala    Daniela Kramulová  
Své mimořádné nadání uplatní dvě až tři procenta populace. Odborníci se však domnívají, že výrazně talentovaných lidí je ve skutečnosti až desetkrát víc. Jen nedostali příležitost…
Před pár lety panoval názor, že nadání se pozná nejdříve na druhém stupni základní školy, dnešní přístup říká: čím dříve se podaří talent objevit a rozvíjet, tím lépe. „Naše pracoviště nabízí učitelkám mateřských škol a dalším zájemcům nonverbální diagnostický nástroj použitelný pro diagnostiku talentu v předškolním věku,“ konstatuje PhDr. Jitka Sejvalová, odborná garantka vzdělávání nadaných žáků a studentů z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. celý text

Mami, přečteš mi něco?    - Předčítání před spaním prospívá i školákům Martina Nováková  
Je třeba i školákům stále předčítat, nebo tím dítě vychováme k lenosti číst si samo? Jakubovi rodiče nevidí dosud žádný důvod, proč přestat s každodenním rituálem večerního předčítání. Třebaže Jakub chodí do školy už téměř rok a umí už dobře číst sám, prožívá ho stejně jako předtím; a také jeho rodiče pociťují důvěrnou atmosféru, která přitom vzniká, jako něco mimořádného. To, že rodiče jeho kamaráda Martina hledí na věc zcela jinak, nutí Jakubovy rodiče přece jen k zamyšlení. Vede předčítání skutečně ke ztrátě motivace k samostatnému čtení? Brání vývoji vlastní schopnosti číst? celý text

Odchylná sexuální orientace dětí a dospívajících – přehlížený problém?    RNDr. Dominik Dvořák  
Právě před rokem, na počátku ledna 2004, byla zavražděna třináctiletá školačka. Trvalo více než půl roku, než policie našla viníka – jejího stejně starého spolužáka, zřejmě trpícího závažnou formou parafilie, odchylky v zaměření sexuality (neboli sexuální deviace). celý text

Rodina a škola    Patrik Kubas  
Rodina Od ledna 2005 začal Portál vydávat známý měsíčník Rodina a škola.

Rodina a škola

Pomocník při rozvíjení nadání vašich dětí

Měsíčník pro školní a mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže. Hlavním tématem tohoto osvědčeného časopisu (vychází přes 50 let) je výchova předškoláků a školáků, poruchy učení a chování, přijímací zkoušky na střední školy, informace o školách a možnostech studia, poradny psychologů, pedagogů a lékařů. Zaměřuje se i na další společná témata vyučujících, výchovných poradců a rodičů včetně zájmového vzdělávání a pedagogiky volného času.