Chemie krokem - 3.lekce ...

Výpočty, rovnice
3.lekce - Směsi, roztoky
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Látky, které obsahují dvě nebo více složek, se nazývají směsi. Zastupení jednotlivých složek ve směsi, neboli složení soustavy vyjadřujeme nejčastěji pomocí hmotnostního zlomku.
Hmotnostní zlomek w(A) složky A v soustavě je roven podílu hmotností m(A) složky A a soustavy m:
   w(A) = m(A) / m{20)

Příklad1: Slitina zlata stříbra, označovaná jako čtrnáctikarátové zlato, obsahuje ve 24 hmotnostních dílech slitiny 14 dílů čistého zlata, Jaký je hmotnostní zlomek zlata ve slitině?
= Podle (20) platí:
w(Au) = m(Au)/m(slitina) = 14 / 24 = 0,583 = 58,3 %
Výsledek:   Hmotnostní zlomek zlata ve čtrnáctikarátovém zlatu je 58,3 %.

Příklad2: Mořské řasy obsahují 0,03 % jodu. Jaká by byla hmotnost jodu získaná z 5 tuny mořských řas?.
= Protože je hmotnostní zlomek jodu v řasách 0,03 %, platí:
100 t řas . . . . . . . 0,03 t jodu
     5 t řas . . . . . . . . . . x t jodu
x : 0,03 = 5 : 100
x = 5 . 0,03 / 100 = 0,0015 t = 1,5 kg
Výsledek:   Z 5 t mořských řas lze získat 1,5 kg jodu.

Roztok je homogenní směs složená ze dvou (nebo několika) látek. Zastoupení jednotlivých složek v roztoku označujeme jako koncentrace roztoku.
Koncentraci roztoku udává nejčastěji:
1. Hmotnostní zlomek (hmotnostní procentová koncentrace)
2. Objemový zlomek (objemová procentní koncentrace)
3. Hmotnostní koncentrace
4. Molární koncentrace
5. Normální koncentrace
Hmotnostní zlomek w(A) rozpuštěné látky A v roztoku je podíl hmotnosti m(A) rozpuštěné látky A a hmotnosti m roztoku.
   w(A) = m(A) / m
Vyjadřuje se nejčastěji v procentech a udává tedy počet gramů rozpuštěné látky ve 100 g roztoku
{21)

Příklad 3: Roztok jsme získali rozpuštěním 30 g chloridu sodného ve 100 g vody. Vypočtěte hmotnostní zlomek NaCl v roztoku.
= Hmotnost roztoku je 30 + 100 = 130 g a dosadíme do (21):
w(NaCl) = 30 / 130 = 0,2308 = 23,08 %
Výsledek:   Získali jsme 23,08 % roztok chloridu sodného.

Příklad 4: Do prázdného šálku jsme nalili 200 g kávy a přisypali 3 sáčky porcovaného cukru (po 5 g). Určete hmotnostní zlomek cukru v takto připravené kávě.
= Hmotnost roztoku je 200 + 15 = 215 g.
Zajímá nás hmotnostní zlomek = počet gramů cukru rozpuštěného ve 100 g roztoku (21).
Tentokrát zkusíme trojčlenku:
215 g (oslazené) kávy . . . . . . . 15 g cukru
100 g (oslazené) kávy . . . . . . .   x g cukru
x : 15 = 100 : 215
x = 100 . 15 / 215 = 6,98 g = 6,98 %
Výsledek:   Hmotnostní zlomek rozpuštěného cukru v kávě je 6,98 %.

Příklad 5: Kolik gramů hydroxidu sodného je zapotřebí k přípravě 700 ml 25 % roztoku, jehož hustota je 1,277 g.cm-3?
= Objem výsledného roztoku má být:    V = 700 ml = 700 cm3
Hmotnost výsledného roztoku má být:    m = V.r = 700 . 1,277 = 893,9 g
Roztok má mít hmotnostní zlomek 25 % tedy platí:
   100 g roztoku . . . . . . . .  25 g NaOH
893,9 g roztoku . . . . . . . . .   x g NaOH
x : 25 = 893,9 : 100
x = 893,9 . 25 / 100 = 223,48 g NaOH
Výsledek:   Na přípravu 700 ml 25 % roztoku je třeba 223,5 g hydroxidu sodného.

Objemový zlomek f(A) rozpuštěné látky A v roztoku je podíl objemu V(A) rozpuštěné látky A a objemu V roztoku.
   f(A) = V(A) / V
Vyjadřuje se nejčastěji v procentech a udává tedy počet dm3 rozpuštěné látky ve 100 dm3 roztoku


{22)

Příklad 6: Objemový zlomek kyslíku ve vzduchu je 21,9 %. Vypočtěte, jaký objem zaujímá kyslík v místnosti o rozměrech 5 x 4 x 2,5 m naplněné vzduchem.
= Objem místnosti je 5.4.2,5 = 50 m 3.
Objemový zlomek kyslíku je 21,9 %, tedy ve 100 dm3 vzduchu je 21,9 dm3 kyslíku.
     100 dm3 vzduchu . . . . . . .  21,9 dm3 kyslíku
50 000 dm3 vzduchu . . . . . . . . .   x dm3 kyslíku
x : 21,9 = 50000 : 100
x = 50000 . 21,9 / 100 = 10950 dm3 = 10,95 m3
Výsledek:   Kyslík v místnosti zaujímá objem přibližně 11 m3.

Hmotnostní koncentrace cm(A) rozpuštěné látky A v roztoku je podíl hmotnosti m(A) rozpuštěné látky A a objemu V roztoku.
   cm(A) = m(A) / V
Vyjadřuje se nejčastěji v g.dm-3

{23)

Příklad 7: Odpařením 12,0 cm3 vodného roztoku NaCl se získalo 0,132 g NaCl. Vypočtěte hmotnostní koncentraci NaCl v tomto roztoku..
= cm(NaCl) = m(NaCl) / V = 0,132 / 12 = 0,011 g.cm-3
Výsledek:   Hmotnostní koncentrace NaCl v roztoku byla 0,011 g.cm-3.

Molární koncentrace (látková koncentrace) c(A) rozpuštěné látky A v roztoku je podíl látkového množství n(A) rozpuštěné látky A a objemu V roztoku.
   cm(A) = n(A) / V
Vyjadřuje se nejčastěji v mol.dm-3
Molární koncentrace tedy udává počet molů látky v jednom dm3 roztoku.
O roztok, který má molární koncentraci 2 mol.dm-3 říkáme, že je 2molární a označujeme jako 2M roztok.
{24)Příklad 8: Vypočtěte molární koncentraci roztoku NaOH, který vznikl rozpuštěním 10 g NaOH v 125 cm3 vody.
= Vypočteme nejprve látkové množství rozpuštěného NaOH:
n(NaOH) = m(NaOH) / Mr(NaOH) = 10 / 40 = 0,25 mol
Nyní dosadíme do vztahu (24):
c(NaOH) = n(NaOH) / V = 0,25 / 0,125 = 2 mol.dm-3
Výsledek:   Molární koncentrace NaOH v roztoku je 2 mol.dm-3.

Příklad 9: Vypočtěte, kolik gramů dusitanu draselného potřebujeme na přípravu 400 cm3 4M roztoku dusitanu draselného.
= Hmotnost 1 molu KNO2 je 85,11 g, hmotnost 4 molů KNO2 je tedy 4.85,11 = 340,44 g
Toto množství bychom museli rozpustit v 1 dm3, aby byl 4molární.
Trojčlenkou zjistíme, kolik musíme rozpustit ve 400 cm3:
1000 cm3 . . . . . . .  340,44 g KNO2
  400 cm3 . . . . . . . . . . . . . x g KNO2
x : 340,44 = 400 : 1000
x = 400 . 340,44 / 1000 = 10950 dm3 = 136,18 g KNO2
Výsledek:   Na přípravu 400 cm3 4M roztoku dusitanu draselného potřebujeme 136,18 g KNO2.


Chemický ekvivalent látky je část molekuly (atomu, iontu), která je při dané reakci chemicky ekvivalentní jednomu atomu vodíku (iontu H+, elektronu).
1 mol chemických ekvivalentů nazýváme val .
Při dané reakci reaguje vždy 1 val jedné látky s 1 valem jiné látky.
Valová hmotnost Mv - hmotnost 1 valu látky - je podílem hmotnosti Mr 1 molu a valence v (sytnost kyseliny, zásady):
   Mv = Mr / v                              tedy                       1 val = 1 mol / v

{25)
Valové množství nv látky je podílem hmotnosti m látky a valové hmotnosti látky Mv:
   nv = m / Mv

{26)

Příklad 10: Vypočtěte valovou hmotnost uhlíku v oxidu uhličitém.
= Uhlík v oxidu uhličitém má valenci 4 a podle (25) platí:
Mv = Mr / 4 = 12 / 4 = 3 g
Výsledek:   Hmotnost 1 valu uhlíku v oxidu uhličitém je 3 g.

Příklad 11: Při hoření hliníku na oxid hlinitý se spotřebovalo 5 g hliníku. Vypočítejte valové množství hliníku.
= Hliník má v oxidu hlinitém valenci 3 a pro valovou hmotnost hliníku platí:
Mv = Mr / 3 = 26,98 / 3 = 8,99 g
Valové množství hliníku vypočteme podle vztahu (26):
nv = m / Mv = 5 / 8,99 = 0,556 val
Výsledek:   Valové množství hliníku je 0,556 val.

Příklad 12: Vypočítejte valovou hmotnost kyseliny sírové.
= H2SO4 je dvojsyrná kyselina, platí tedy podle (25):
Mv = Mr / 2 = 98,08 / 2 = 49,04 g.val-1
Výsledek:   Valové hmotnost H2SO4 je 49,04 g.val-1.

Příklad 13: Kolik gramů hydroxidu železitého představuje hmotnost 1 valu?
= Fe(OH)3 je trojsyrná zásada, platí tedy podle (25):
Mv = Mr / 3 = 106,87 / 3 = 35,6 g
Výsledek:   Valové hmotnost 1 valu Fe(OH)3 je 35,6 g.

Normální koncentrace cn(A) rozpuštěné látky A v roztoku je podíl valového množství nv(A) látky A a objemu V roztoku.
   cn(A) = nv(A) / V
Vyjadřuje se nejčastěji v val.dm-3
Normální koncentrace tedy udává počet valů látky v jednom dm3 roztoku.
O roztok, který má normální koncentraci 2 val.dm-3 říkáme, že je 2normální a označujeme jako 2N roztok.
{27)Příklad 14: Kolik gramů chloridu sodného potřebujeme navážit k přípravě 2 litrů 0,1N vodného roztoku?
= Hmotnost jednoho molu NaCl je 58,44 g.
Hmotnost jednoho valu NaCl je 58,44 / 1 = 58,44 g.
Na 1 dm3 1N roztoku NaCl bychom potřebovali 58,44 g NaCl.
Na 1 dm3 0,1N roztoku NaCl bychom potřebovali 1/10 valu NaCl, tedy 5,844 g NaCl.
Na 2 litry = 2 dm3 dvakrát tolik, tj. 2.5,844 = 11,688 g NaCl.
Výsledek:   Na přípravu 2 litrů 0,1N roztoku NaCl potřebujeme 11,69 g NaCl.

Příklad 15: Kolik gramů hydroxidu vápenatého je ve 100 cm3 0,2N roztoku Ca(OH)2?
= Hmotnost 1 molu Ca(OH)2 je 74,1 g , 1 val má hmotnost 74,1 / 2 = 37,05 g
1 dm3 1N roztoku Ca(OH)2 obsahuje 37,05 g.
1 dm3 0,1N roztoku Ca(OH)2 obsahuje 3,705 g.
1 dm3 0,2N roztoku Ca(OH)2 obsahuje 2.3,705 = 7,41 g.
100 cm3 0,2N roztoku Ca(OH)2 obsahuje desetkrát méně, tedy 0,741 g Ca(OH)2.
Výsledek:   Ve 100 cm3 0,2N roztoku je 0,741 g Ca(OH)2.

Příklad 16: Vypočtěte normální koncentraci 30% HCl o hustotě 1,15 g.cm-3 pro 100 g roztoku.
= HCl je jednosytná kyselina, proto valové množství je rovno látkovému množství a normalita = molarita.
Hmotnost HCl v 100 g roztoku je 30 g ( w(HCl) = 30% ) a látkové množství HCl:
n(HCl) = m(HCl) / Mr(HCl) = 30 / 36,46 = 0,8228 mol
Objem roztoku vypočteme pomocí hustoty:
V = m / r = 100 / 1,15 = 86,9565 cm3 = 0,0869565 dm3
Molární (normální) koncentrace roztoku HCl tedy je:
cn = 0,8228 / 0,0869565 = 9,46 val.dm-3
Výsledek:   Roztok HCl má normální koncentraci 9,46 val.dm-3 (9,46N roztok HCl).

Ředění a směšování roztoků Při řešení těchto příkladů používáme nejčastěji metod:
1. Směšovací rovnice
2. Křížové pravidlo
3. Úvaha, trojčlenka
Směšovací rovnice s hmotnostními zlomky
Smísíme-li roztoky o hmotnostech m1, m2 s hmotnostními zlomky w1, w2, vznikne roztok s hmot.zlomkem w3, pro který platí:
   m1.w1 + m2.w2 = (m1 + m2).w3


{28)
Směšovací rovnice s látkovými koncetracemi
Smísíme-li roztoky o objemech V1, V2 s látkovými koncentracemi c1, c2, vznikne roztok s látkovou koncentrací c3, pro který platí:
   V1.c1 + V2.c2 = (V1 + V2).c3


{29)

Příklad 17: Vypočtěte koncentraci roztoku chloridu sodného, který vznikne smísením 6 dm3 3M roztoku NaCl a 2 dm3 8M roztoku NaCl.
= Dosadíme do směšovací rovnice (29):
6.3 + 2.8 = (6 + 2).c3 a dostáváme:
c3 = 34 / 8 = 4,25 M
Výsledek:   Vznikne 4,25M roztok NaCl.

Křížové pravidlo vznikne ze směšovacích rovnic a udává mechanický způsob výpočtu.
{29)

Příklad 18: Předchozí příklad vyřešíme užitím křřžového pravidla.
=
Odsud dostáváme:
3.(x - 3) = 8 - x
4x = 17
x = 4,25
Výsledek:   Vznikne 4,25M roztok NaCl.

Příklad 19: Předchozí příklad vyřešíme úvahou.
= Celkový objem roztoku bude 2 + 6 = 8 dm3
Celkové látkové množství (n = c . V) bude: 6.3 + 2.8 = 34 mol
Výsledná koncentrace (c = n / V) tedy je: c = 3 / 8 = 4,25 mol.dm-3
Výsledek:   Vznikne 4,25M roztok NaCl.

Pro přidávání (odebírání) rozpouštědla je hmotnostní zlomek (koncentrace) rozpouštědla w2 = 0 (c2 = 0).
Pozor, při odebírání (odpařování,zreagování) se hmotnost (objem) odečítá, tedy:
Odebírání rozpoštědla
   m1.w1 = (m1 - m2).w3
   V1.c1 = (V1 - V2).c3


{30)
Pro přidávání (odebírání) čisté (rozpouštěné) látky je hmotnostní zlomek čisté látky w2 = 1.
Pozor, při odebírání (odpařování,zreagování) se hmotnost (objem) odečítá, tedy:
Odebírání čisté (rozpuštěné) látky
   m1.w1 - m2 = (m1 - m2).w3
Tedy:    V1.c1 - V2.c2 = (V1 + V2).c3
Pokud se přidáním čisté látky objem nezmění ( V1 + V2 = V1) a koncentrace je látková ( V2.c2 = V2.n2 / V2 = n2) dostáváme:
   V1.c1 - n2 = V1.c3


{31)

Příklad 20: Vypočtěte objem koncentrované kyseliny sírové (w1=98%, r1 = 1,836 g.cm-3) potřebného k přípravě 3 dm3 roztoku této kyseliny pro plnění akumulátoru (w3=32%, r3 = 1,235 g.cm-3)
= Vypočteme nejprve hmotnosti příslušných roztoků:
koncentrovaná kyselina: m1 = V1.1,836
voda pro ředění: m2 = (3 - V1).1
kyselina pro plnění: m3 = 3.1,235 = m1 + m2
Dosadíme do směšovací rovnice (voda má w2=0) (28): 1,836V . 0,98 + 1.(3 - V).0 = 3.1,235.0,32
Po úpravách dostáváme:
V = 3.1,235.0,32/1,836.0,98 = 0,65893 dm3 = 658,9 cm3
Výsledek:   Na přípravu 3 litrů akumulátorové kyseliny je třeba 658,9 ml koncentované kyseliny sírové.


B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Jakou hmotnost má chemicky čistá kys.sírová obsažená v 2 dm3 31,4 % kys.sírové (r = 1,230 kg.dm-3)?
      


Příklad 2:    Vypočítejte, kolik ml 0,1M roztoku KMnO4 je možné připravit rozpuštěním 50 g čistého KMnO4 ve vodě.
      


Příklad 3:    Vypočítejte, kolik g Ca(OH)2 je třeba na přípravu 300 ml 0,2N roztoku Ca(OH)2.
      


Příklad 4:    Kolik vody musíme přidat do 150 ml 37,23% roztoku HCl o hustotě r = 1,19 g.cm-3, abychom dostali 23,82% roztok HCl o hustotě r = 1,12 g.cm-3 ?       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Ze 45 g dusičnanu sodného připravíme 3% roztok. Kolik gramů tohoto roztoku dostaneme?CHelp Výsledek
2Připravte 250 g 8% roztoku sody. Kolik gramů sody s obsahem 96% Na2CO3 je třeba na jeho přípravu?BHelp Výsledek
3Vypočítejte objem 38% roztoku HCl o hustotě 1,2 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 152 cm3 6M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
4Ze 78% a 48% roztoku je třeba připravit 66% roztok.V jakém poměru je musíme smíchat?CHelp Výsledek
5Jaká je hmotnost NaOH a vody, které je třeba na přípravu 3 litrů 16% roztoku NaOH? (hustota 1,175 g/cm3)BHelp Výsledek
6Vypočítejte objem 40% roztoku KOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 55 cm3 2M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
7500 kg 35,7% HCl zředíme 8,5% HCl a vznikne 30% HCl. Kolik kg 8,5% HCl jsme požili?CHelp Výsledek
8Kolik procent HNO3 obsahuje její roztok o hustotě 1,36 kg.cm-3, jestliže v 1 dm-3 obsahuje 0,8 kg HNO3 ?BHelp Výsledek
9Vypočítejte objem 40% roztoku HNO3 o hustotě 1,2 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 32 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
10Ze 60% kys.sírové je třeba přidáním 12% připravit 30% kys.sírovou.V jakém poměru je musíme smíchat?CHelp Výsledek
11V jakých objemových poměrech je třeba smísit H2SO4 o hustotě 1,84 g.cm-3 s vodou, aby vznikl roztok o hustotě 1,28 g.cm-3.BHelp Výsledek
12Vypočítejte objem 40% roztoku NaOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 140 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
13Kolik gramů 38% HCl se musí smísit s vodou, aby vzniklo 190 g 10% HClCHelp Výsledek
14Z 15 kg 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu.Kolik vody je třeba ke zředění?BHelp Výsledek
15Kolik g 48% roztoku a 34% roztoku k.octové musíme smísit na přípravu 40 cm3 42% roztoku s hustotou 1,05 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
1680% kys.dusičnou je třeba zředit 10% kys.dusičnou na 35%.V jakém poměru je musíme smísit?CHelp Výsledek
17300 g 40% roztoku je třeba zředit tak, aby vznikl 20% roztok.Kolik vody je třeba?BHelp Výsledek
18Kolik g 80% roztoku a 55% roztoku H2SO4 musíme smísit na 50 cm3 62% roztoku s hustotou 1,5 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
19Připravte 600 g 5% roztoku kuchyňské soli. Kolik gramů kuchyňské soli a vody je k tomu třeba? CHelp Výsledek
20250 g 36% HCl smícháme s 5,5% HCl a vznikne 25% HCl. Kolik g 5,5% HCl je třeba?BHelp Výsledek
21Kolik g 42% roztoku a 9% roztoku KOH musíme smísit na 90 cm3 21% roztoku o hustotě 1,1 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
22Kolikaprocentní je roztok NaOH, jestliže při odpaření 50 g roztoku zůstane 1 g NaOH?CHelp Výsledek
23Kolik gramů 40% roztoku NaOH musíme zředit vodou, aby vzniklo 2000 g 25% NaOH? BHelp Výsledek
24Rozpustnost KNO3 ve vodě je při 40o C 64 g ve 100 g vody. Kolikaprocentní je nasycený roztok?CHelp Výsledek
25Smísíme 250 g 20% roztoku s 450 g 30% a s 500 g 80% roztoku.Kolikaprocentní roztok vznikne?BHelp Výsledek
26Kolik g 5% kys.octové je možné připravit z 50 g 80% kys.octové?CHelp Výsledek
27Připravte 10% k.sírovou zředěním 92,2% kyseliny vodou.Kolik je třeba kyseliny a vody?BHelp Výsledek
28Smísíme 450 cm3 96% kys.sírové a 110 cm3 65% a 2200 cm3 10% k.sírové. Kolik vody je třeba přidat,aby vznikl 15% roztok?AHelp Výsledek
29Kolik cm3 25% HCl (hustota 1,127 g.cm-3) je třeba k přípravě 2 dm3 5% HCl (1,024 g.cm-3)BHelp Výsledek
30600g 32% HCl je třeba zředit 18% HCl, aby vznikla 28% HCl. Kolik gramů 18% HCl musíme přidat?CHelp Výsledek
31Vypočítejte, kolik cm3 0,1 M roztoku chloridu železitého je možné připravit z 648,84 g FeCL3?BHelp Výsledek
32Jaká je molární koncentrace 250 ml roztoku připraveného rozpuštěním 7,3 g NaCl ve vodě?CHelp Výsledek
33Vypočítejte, kolik gramů dusitanu obsahuje 200 cm3 2M roztoku dusitanu draselného.BHelp Výsledek
345% a 2% HCl je třeba smísit, aby vzniklo 300 g 3% HCl.Kolik g obou kyselin musíme použít?CHelp Výsledek
35Kolik gramů NaCl je třeba na přípravu 4 dm3 0,1N roztoku NaCl?BHelp Výsledek
36Vypočítejte, kolik gramů chlorovodíku je ve 2 dm3 0,2 N roztoku kys.chlorovodíkové.CHelp Výsledek
37Vypočítejte,kolik gramů hydroxidu vápenatého je ve 100 cm3 jeho 0,2N roztoku.BHelp Výsledek
38Vypočítejte, kolik gramů vody je třeba na přípravu 6% roztoku NaOH, máme-li k dispozici 300 g 25% roztoku NaOH.CHelp Výsledek
39V kolika dm3 0,1N roztoku chloridu vápenatého je 166,5 g CaCl2?BHelp Výsledek
4025 ml 0,2N kyseliny bylo netralizováno 50 ml zásady. Vypočítejte normální koncentraci zásady,CHelp Výsledek
41Vypočítejte molární koncentraci KOH, jestliže ve 100 ml roztoku je 14 g KOH.BHelp Výsledek
42Kolik gramů hydroxidu vápenatého obsahuje 50 g 10% roztoku?CHelp Výsledek
43Vypočtěte hmot.koncentraci 5,62 M roztoku HNO3 s hustotou 1,13 g.cm-3.BHelp Výsledek
44V jakém objemovém poměru musíme smíchat 0,5N a 0,1N roztoky, abychom připravili 0,2N roztok?CHelp Výsledek
45Jaká je molární koncentrace 10% roztoku HCl, jestliže jeho hustota je 1,047 g.cm-3BHelp Výsledek
46200 g 60% roztoku zředíme 100 g vody. Kolikaprocentní je roztok?CHelp Výsledek
47Určete normální koncentraci 5% roztoku Na2CO3 s hustotou 1,05 g.cm-3.BHelp Výsledek
48Vypočítejte molární koncentraci 7,58N roztoku H2SO4.CHelp Výsledek
49Kolik g 42% roztoku a 16% roztoku NaOH musíme smísit na 80 cm3 28% roztoku s hustotou 1,3 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
50Vypočtěte objem koncentrovaného 98% roztoku H2SO4 o hustotě 1,836 g.cm-3 a vody potřebných k přípravě 2 litrů akumulátorové H2SO4 (32%,1,235 g.cm-3).AHelp Výsledek
51Kolik g 62% roztoku a 5% roztoku etanolu musíme smísit na 120 cm3 32% roztoku s hustotou 0,95 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
52400 g 92% kys.sírové smísíme s 1200 g 76% kys.sírové.Kolikaprocentní je směs? CHelp Výsledek
53Vypočítejte molární koncentraci NaCl, který obsahuje v 1000 ml 29,22 g NaClBHelp Výsledek
54Vypočítejte,kolik gramů kys.sírové je v 5000 ml 0,5N roztoku kyseliny.CHelp Výsledek
55Nový akumulátor byl naplněn 2 dm3 32% H2SO4 o hustotě 1,235 g.cm-3.Po čase klesla hustota na 1,175 g.cm-3 (24,6%).Kolik g H2SO4 zreagovalo?BHelp Výsledek
56Ze 45 g dusičnanu sodného připravíme 3% roztok. Kolik gramů tohoto roztoku dostaneme?CHelp Výsledek
57Připravte 250 g 8% roztoku sody. Kolik gramů sody s obsahem 96% Na2CO3 je třeba na jeho přípravu?BHelp Výsledek
58Vypočítejte objem 38% roztoku HCl o hustotě 1,2 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 152 cm3 6M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
59Ze 78% a 48% roztoku je třeba připravit 66% roztok.V jakém poměru je musíme smíchat?CHelp Výsledek
60Jaká je hmotnost NaOH a vody, které je třeba na přípravu 3 litrů 16% roztoku NaOH? (hustota 1,175 g/cm3)BHelp Výsledek
61Vypočítejte objem 40% roztoku KOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 55 cm3 2M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
62500 kg 35,7% HCl zředíme 8,5% HCl a vznikne 30% HCl. Kolik kg 8,5% HCl jsme požili?CHelp Výsledek
63Kolik procent HNO3 obsahuje její roztok o hustotě 1,36 kg.cm-3, jestliže v 1 dm-3 obsahuje 0,8 kg HNO3 ?BHelp Výsledek
64Vypočítejte objem 40% roztoku HNO3 o hustotě 1,2 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 32 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
65Ze 60% kys.sírové je třeba přidáním 12% připravit 30% kys.sírovou.V jakém poměru je musíme smíchat?CHelp Výsledek
66V jakých objemových poměrech je třeba smísit H2SO4 o hustotě 1,84 g.cm-3 s vodou, aby vznikl roztok o hustotě 1,28 g.cm-3.BHelp Výsledek
67Vypočítejte objem 40% roztoku NaOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 140 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)BHelp Výsledek
68Kolik gramů 38% HCl se musí smísit s vodou, aby vzniklo 190 g 10% HClCHelp Výsledek
69Z 15 kg 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu.Kolik vody je třeba ke zředění?BHelp Výsledek
70Kolik g 48% roztoku a 34% roztoku k.octové musíme smísit na přípravu 40 cm3 42% roztoku s hustotou 1,05 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
7180% kys.dusičnou je třeba zředit 10% kys.dusičnou na 35%.V jakém poměru je musíme smísit?CHelp Výsledek
72300 g 40% roztoku je třeba zředit tak, aby vznikl 20% roztok.Kolik vody je třeba?BHelp Výsledek
73Kolik g 80% roztoku a 55% roztoku H2SO4 musíme smísit na 50 cm3 62% roztoku s hustotou 1,5 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
74Připravte 600 g 5% roztoku kuchyňské soli. Kolik gramů kuchyňské soli a vody je k tomu třeba? CHelp Výsledek
75250 g 36% HCl smícháme s 5,5% HCl a vznikne 25% HCl. Kolik g 5,5% HCl je třeba?BHelp Výsledek
76Kolik g 42% roztoku a 9% roztoku KOH musíme smísit na 90 cm3 21% roztoku o hustotě 1,1 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
77Kolikaprocentní je roztok NaOH, jestliže při odpaření 50 g roztoku zůstane 1 g NaOH?CHelp Výsledek
78Kolik gramů 40% roztoku NaOH musíme zředit vodou, aby vzniklo 2000 g 25% NaOH? BHelp Výsledek
79Rozpustnost KNO3 ve vodě je při 40o C 64 g ve 100 g vody. Kolikaprocentní je nasycený roztok?CHelp Výsledek
80Smísíme 250 g 20% roztoku s 450 g 30% a s 500 g 80% roztoku.Kolikaprocentní roztok vznikne?BHelp Výsledek
81Kolik g 5% kys.octové je možné připravit z 50 g 80% kys.octové?CHelp Výsledek
82Připravte 10% k.sírovou zředěním 92,2% kyseliny vodou.Kolik je třeba kyseliny a vody?BHelp Výsledek
83Smísíme 450 cm3 96% kys.sírové a 110 cm3 65% a 2200 cm3 10% k.sírové. Kolik vody je třeba přidat,aby vznikl 15% roztok?AHelp Výsledek
84Kolik cm3 25% HCl (hustota 1,127 g.cm-3) je třeba k přípravě 2 dm3 5% HCl (1,024 g.cm-3)BHelp Výsledek
85600g 32% HCl je třeba zředit 18% HCl, aby vznikla 28% HCl. Kolik gramů 18% HCl musíme přidat?CHelp Výsledek
86Vypočítejte, kolik cm3 0,1 M roztoku chloridu železitého je možné připravit z 648,84 g FeCL3?BHelp Výsledek
87Jaká je molární koncentrace 250 ml roztoku připraveného rozpuštěním 7,3 g NaCl ve vodě?CHelp Výsledek
88Vypočítejte, kolik gramů dusitanu obsahuje 200 cm3 2M roztoku dusitanu draselného.BHelp Výsledek
895% a 2% HCl je třeba smísit, aby vzniklo 300 g 3% HCl.Kolik g obou kyselin musíme použít?CHelp Výsledek
90Kolik gramů NaCl je třeba na přípravu 4 dm3 0,1N roztoku NaCl?BHelp Výsledek
91Vypočítejte, kolik gramů chlorovodíku je ve 2 dm3 0,2 N roztoku kys.chlorovodíkové.CHelp Výsledek
92Vypočítejte,kolik gramů hydroxidu vápenatého je ve 100 cm3 jeho 0,2N roztoku.BHelp Výsledek
93Vypočítejte, kolik gramů vody je třeba na přípravu 6% roztoku NaOH, máme-li k dispozici 300 g 25% roztoku NaOH.CHelp Výsledek
94V kolika dm3 0,1N roztoku chloridu vápenatého je 166,5 g CaCl2?BHelp Výsledek
9525 ml 0,2N kyseliny bylo netralizováno 50 ml zásady. Vypočítejte normální koncentraci zásady,CHelp Výsledek
96Vypočítejte molární koncentraci KOH, jestliže ve 100 ml roztoku je 14 g KOH.BHelp Výsledek
97Kolik gramů hydroxidu vápenatého obsahuje 50 g 10% roztoku?CHelp Výsledek
98Vypočtěte hmot.koncentraci 5,62 M roztoku HNO3 s hustotou 1,13 g.cm-3.BHelp Výsledek
99V jakém objemovém poměru musíme smíchat 0,5N a 0,1N roztoky, abychom připravili 0,2N roztok?CHelp Výsledek
100Jaká je molární koncentrace 10% roztoku HCl, jestliže jeho hustota je 1,047 g.cm-3BHelp Výsledek
101200 g 60% roztoku zředíme 100 g vody. Kolikaprocentní je roztok?CHelp Výsledek
102Určete normální koncentraci 5% roztoku Na2CO3 s hustotou 1,05 g.cm-3.BHelp Výsledek
103Vypočítejte molární koncentraci 7,58N roztoku H2SO4.CHelp Výsledek
104Kolik g 42% roztoku a 16% roztoku NaOH musíme smísit na 80 cm3 28% roztoku s hustotou 1,3 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
105Vypočtěte objem koncentrovaného 98% roztoku H2SO4 o hustotě 1,836 g.cm-3 a vody potřebných k přípravě 2 litrů akumulátorové H2SO4 (32%,1,235 g.cm-3).AHelp Výsledek
106Kolik g 62% roztoku a 5% roztoku etanolu musíme smísit na 120 cm3 32% roztoku s hustotou 0,95 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)BHelp Výsledek
107400 g 92% kys.sírové smísíme s 1200 g 76% kys.sírové.Kolikaprocentní je směs? CHelp Výsledek
108Vypočítejte molární koncentraci NaCl, který obsahuje v 1000 ml 29,22 g NaClBHelp Výsledek
109Vypočítejte,kolik gramů kys.sírové je v 5000 ml 0,5N roztoku kyseliny.CHelp Výsledek
110Nový akumulátor byl naplněn 2 dm3 32% H2SO4 o hustotě 1,235 g.cm-3.Po čase klesla hustota na 1,175 g.cm-3 (24,6%).Kolik g H2SO4 zreagovalo?BHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!