Chemie krokem - 5.lekce ...

Výpočty, rovnice
5.lekce - Výpočty při reakcích plynů
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Při výpočtech týkajících se plynů vycházíme z představ o ideálním plynu. Za normální stav považujeme tlak 101 325 Pa a teplotu 0oC = 273,15oK. Chování ideálního plynu popisují základní zákony ideálních plynů:
Boyleův zákon. Součin tlaku a objemu plynu při stálé teplotě (izotermický děj) je konstantní. Pro libovolné objemy plynů V1 a V2 při tlacích p1 a p2 platí:
   p1 . V1 = p2 . V2   
Gay-Lusacův zákon. Objem daného lát.množství plynu (při stálém tlaku - izobarický děj) se při zahřátí o 1oC zvětší o 1/273,15 původního objemu (při 0oC).
   V = V0 (1 - t / 273,15)   
Pro libovolné objemy plynů V1 a V2 při teplotách T1 a T2 platí:
   V1 / T 1 = V2 / T2   
Charlesův zákon. Tlak daného lát.množství plynu je přímo úměrný (absolutní) teplotě (za stálého objemu - izochorický děj).
   p1 / T1 = p2 / T2   
Jsou-li všechny tři stavové veličiny (p,V,T) proměnné, vyjadřuje jejich vztah stavová rovnice plynu (vznikne spojením Boyleova a Gay-Lusacova zákona):
   p . V / T = po . Vo / To     
ta se dá upravit na tvar:
   p . V = n . R . T     
kde R=8314,32 Pa.dm3.mol-1.K-1 je universální plynová konstanta a n je látkové množství (mol).

(35)


(36)


{37)


{38)


{39)

(40)

Příklad1: Jakého tlaku je potřeba k tomu, aby se 200 cm3 vzduchu pod tlakem 1 MPa stlačilo na objem 20 cm3?
= Podle Boyleova zákona (35) dostáváme:
1 . 200 = p2 . 20
a tedy:
p2 = 1 . 200 / 20 = 10 MPa
Výsledek:   Vzduch je třeba stlačit na 10 MPa.

Příklad 2: Objem dusíku při 15 o C je 29 cm3. Jak se tento objem změní, jestliže se dusík ochladí na 0o C? (tlak se nezmění)
= Užijeme Gay-Lussacův zákon (36) a vyjádříme V0:
V0=V / (1 + t / 273,15) = 29 / (1 + 15 / 273,15) = 27,49 cm3
Objem se tedy změní o : 29 - 27,49 = 1,51 cm3
Výsledek:   Objem dusíku se zmenší o 1,51 cm3.

Příklad 3: Pod jakým tlakem je plyn při 30oC , je-li při 0oC totéž látkové množství plynu pod tlakem 0,3 MPa?
= Z Charlesova zákona plyne:
0,3 / 273,15 = p / 303,15
Vyjádříme p:
p = 0,3 . 303,15 / 273,15 = 0,3329 MPa
Výsledek:   Plyn je pod tlakem 0,3329 MPa.

Příklad 4: Jaký objem v dm3 zaujímá 5 g dusíku při tlaku 0,05 MPa a teplotě 30 oC?
= Ze stavové rovnice (38) vyjádříme V:
V = n . R . T / p
Látkové množství 1 g dusíku je: n = m / M = 5 / 28,014
a tedy :
V = (5 / 28,014) . 8314,32 . 303 / 50000 = 8,993 dm3
Výsledek:   5 g dusíku zaujímá objem 8,99 dm3.

Objem zreagovaného (vzniklého) plynu vypočteme z jeho látkového množství a molárního objemu podle vztahu z 1.lekce:
   V(A) = n(a) . Vm(A)     
Za Vm (při atm.tlaku a lab.teplotě) můžeme použít 24,055 dm3.mol-1 (pro 20oC, 101 325 Pa) nebo 24,465 dm3.mol-1 (pr 25oC,101 325 Pa). Přepočet na jiné podmínky provádíme podle zákonů ideálních plynů.
{41)Příklad 5: Objemový zlomek kyslíku ve vzduchu je 21,9 %. Vypočtěte, jaký objem zaujímá kyslík v místnosti o rozměrech 5 x 4 x 2,5 m naplněné vzduchem.
= Objem místnosti je 5.4.2,5 = 50 m 3.
Objemový zlomek kyslíku je 21,9 %, tedy ve 100 dm3 vzduchu je 21,9 dm3 kyslíku.
     100 dm3 vzduchu . . . . . . .  21,9 dm3 kyslíku
50 000 dm3 vzduchu . . . . . . . . .   x dm3 kyslíku
x : 21,9 = 50000 : 100
x = 50000 . 21,9 / 100 = 10950 dm3 = 10,95 m3
Výsledek:   Kyslík v místnosti zaujímá objem přibližně 11 m3.

Příklad 6: Vypočtěte objem vodíku, který vznikne rozpuštěním 30 g Zn v kys.chlorovodíkové př teplotě 20o C a tlaku 101,3 kPa.
= Z rovnice reakce: Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2 plyne, že z 1 molu Zn vzniká 1 mol H2, tedy 24,055 dm3 vodíku.
Trojčlenkou vypočteme objem vodíku z daného množství zinku:
65,38 g Zn . . . . . . .  24,055 dm3 vodíku
      30 g Zn . . . . . . . . . . . .   x dm3 vodíku
x : 24,055 = 30 : 65,38
x = 30 . 24,055 / 65,38 = 11,04 dm3
Výsledek:   Z 30 g zinku vznikne 11,04 dm3 vodíku.

Příklad 7: Kolik dm3 vodíku se připraví z 20 g hydridu vápenatého při teplotě 50 oC a tlaku 110 kPa?
= Z rovnice reakce: CaH2 + 2 H2O Ca(OH)2 + 2 H2
plyne, že z 1 molu hydridu vznikají za normálních podmínek 2 moly H2, tedy 2.22,414 dm3 vodíku.
Trojčlenkou vypočteme objem vodíku z daného množství CaH2:
42,096 g CaH2 . . . . . . .  2.22,414 dm3 vodíku
        20 g CaH2 . . . . . . . . . . . . . .  x dm3 vodíku
x : 44,828 = 20 : 42,096
x = 20 . 44,828 / 42,096 = 21,298 dm3 vodíku za normálních podmínek
Nyní přepočteme objem vodíku V na zadané podmínky pomocí stavové rovnice (39) p . V / T = po . Vo / To:
V = po . Vo . T / To . p = 101,325 . 21,298 . (273 + 50) / 273 . 110 = 23,21 dm3
Výsledek:   Z 20 g hydridu vápenatého vznikne 23,21 dm3 vodíku.

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    V nádobě o objemu 20 litrů jsou uzavřeny 2 kg argonu.Jaký je tlak plynu při 20oC?       


Příklad 2:    Kolik cm3 kyslíku vznikne tepelným rozkladem 10 g dusičnanu olovnatého za normálních podmínek?       


Příklad 3:    Kolik dm3 dusíku vznikne reakcí 10 g amoniaku s CuO při tlaku 90 kPa a teplotě 25oC?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 11 g propanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
2Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 14,5 g butanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
3Jaký objem zaujme 32 cm3 dusíku při tlaku 92 kPa,změní-li se tlak na 0,101 MPa?CHelp Výsledek
4Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 18 g pentanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
5Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 19,5 g benzenu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
6Dusík zaujíma při 15oC objem 14,5 cm3.Jaký objem zaujme při 0oC? (tlak se nemění)CHelp Výsledek
7Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 7,5 g ethanolu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
8Jaký objem Cl2 vznikne reakcí 0,8 mol HCl s MnO2 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
9Kyslík zaujímá při 0oC 2 litry.Jaký objem zaujme při -12oC?(tlak se nemění)CHelp Výsledek
10Jaký objem O2 vznikne tepel.rozkladem 0,4 mol KClO3 (vziká KCl) za norm.podmínek?BHelp Výsledek
11Jaký objem H2 vznikne reakcí 0,2 mol Al s H2SO4 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
12Kolik dm3 kyslíku vznikne rozkladem 13,24 g Pb(NO3)2 na PbO,NO2 a O2?CHelp Výsledek
13Jaký objem CO2 vznikne spálením 1 molu butanu za norm.podmínek?BHelp Výsledek
14Jaky objem zaujímá 15 g oxidu dusnatého při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
15Kolik gramů HgO je třeba na přípravu 448 ml kyslíku? (za norm.podmínek)CHelp Výsledek
16Jaký objem H2 vznikne reakcí 32,69 g Zn s H2SO4 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
17Jaký objem O2 je třeba na oxidaci 64 g SO2 na SO3 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
18Kolik dm3 kyslíku vznikne rozkladem 20,22 g KNO3 na KNO2 a O2?CHelp Výsledek
19Jaký objem CO2 vznikne oxidací 4g methanu za norm.podmínek?BHelp Výsledek
20Jaký objem H2 vznikne reakcí 10 g Zn s HCl za norm.podmínek?BHelp Výsledek
21Kyslík zaujímá při 18oC a tlaku 90 kPa objem 20 cm3.Jaký objem zaujme za normal.podmínek?CHelp Výsledek
22Jaký objem vzduchu (20% O2) potřebujeme ke spálení 1 m3 methanu (na CO2 a H2O) za norm.podmínek?BHelp Výsledek
23Jaký objem zaujme 1 g dusíku při tlaku 0,051 MPa a teplotě 27oC?BHelp Výsledek
24Kolik litrů acetylénu vznikne za norm.pod. reakcí 8 g karbidu vápníku s vodou?CHelp Výsledek
25Kolik dm3 plynného HCl dostaneme ze 40 g NaCl při tlaku 98,6 kPa a teplotě 21oC?BHelp Výsledek
26Kolik dm3 vodíku se připraví z 10 g CaH2 při teplotě 50oC a tlaku 106,7 kPa ?BHelp Výsledek
27Při 27oC je objem plynu 600 cm3.Jaký bude objem při 57oC?CHelp Výsledek
28Kolik litrů vodíku vznikne při reakci 2 molů sodíku s vodou?BHelp Výsledek
29Kolik dm3 vodíku vznikne při rozkladu 1 g vody elektrickým proudem?BHelp Výsledek
30Kolik dm3 vodíku vznikne z 6,54 g kyseliny sírové?CHelp Výsledek
31Jaky objem zaujímá 14 g oxidu uhelnatého při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
32Kolik dm3 vodíku vznikne při reakci zředěné H2SO4 s 1 g zinku?BHelp Výsledek
33Kolik dm3 kyslíku je třeba ke spálení 39 g benzénu na CO2 a H2O ?CHelp Výsledek
34Kolik dm3 kyslíku vznikne při tepelném rozkladu 50 g HgO ?BHelp Výsledek
35Jaky objem zaujímá 84 g plynného dusíku při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
36Kolik kilogramů HCl se vyrobí z 2224 m3 chloru?CHelp Výsledek
37Kolik dm3 kyslíku vznikne při tepelném rozkladu 1 g chlorečnanu draselného?BHelp Výsledek
38Jaky objem zaujímá 96 g plynného kyslíku při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
39Plyn má při 27oC a tlaku 97,33 kPa objem 43m3.Jaký bude objem za norm.podmínek?CHelp Výsledek
40Jaký objem N2 vznikne reakcí 0,5 mol NH3 s CuO za norm.podmínek?BHelp Výsledek
41Kolik gramů dusičnanu draselného je třeba k přípravě 1 litru kyslíku?BHelp Výsledek
42Kolik gramů mramoru (CaCO3) se spotřebuje k přípravě 3,48 dm3 CO2?CHelp Výsledek
43Jaký objem má 1 val kyslíku při 0oC a tlaku 93,33 kPa ?BHelp Výsledek
44Jaky objem zaujímá 80 g plynného methanu při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
45Kolika procentní byla HCl, jestliže se z 200 g roztoku reakcí se Zn uvolnilo 7,2 dm3 H2 při tlaku 99,99 kPa a teplotě 25oC?AHelp Výsledek
46Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 11 g propanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
47Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 14,5 g butanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
48Jaký objem zaujme 32 cm3 dusíku při tlaku 92 kPa,změní-li se tlak na 0,101 MPa?CHelp Výsledek
49Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 18 g pentanu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
50Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 19,5 g benzenu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
51Dusík zaujíma při 15oC objem 14,5 cm3.Jaký objem zaujme při 0oC? (tlak se nemění)CHelp Výsledek
52Jaký objem O2 je třeba k úplnému spálení (na CO2 a H2O) 7,5 g ethanolu při 20oC a tlaku 101,3 kPa.BHelp Výsledek
53Jaký objem Cl2 vznikne reakcí 0,8 mol HCl s MnO2 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
54Kyslík zaujímá při 0oC 2 litry.Jaký objem zaujme při -12oC?(tlak se nemění)CHelp Výsledek
55Jaký objem O2 vznikne tepel.rozkladem 0,4 mol KClO3 (vziká KCl) za norm.podmínek?BHelp Výsledek
56Jaký objem H2 vznikne reakcí 0,2 mol Al s H2SO4 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
57Kolik dm3 kyslíku vznikne rozkladem 13,24 g Pb(NO3)2 na PbO,NO2 a O2?CHelp Výsledek
58Jaký objem CO2 vznikne spálením 1 molu butanu za norm.podmínek?BHelp Výsledek
59Jaky objem zaujímá 15 g oxidu dusnatého při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
60Kolik gramů HgO je třeba na přípravu 448 ml kyslíku? (za norm.podmínek)CHelp Výsledek
61Jaký objem H2 vznikne reakcí 32,69 g Zn s H2SO4 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
62Jaký objem O2 je třeba na oxidaci 64 g SO2 na SO3 za norm.podmínek?BHelp Výsledek
63Kolik dm3 kyslíku vznikne rozkladem 20,22 g KNO3 na KNO2 a O2?CHelp Výsledek
64Jaký objem CO2 vznikne oxidací 4g methanu za norm.podmínek?BHelp Výsledek
65Jaký objem H2 vznikne reakcí 10 g Zn s HCl za norm.podmínek?BHelp Výsledek
66Kyslík zaujímá při 18oC a tlaku 90 kPa objem 20 cm3.Jaký objem zaujme za normal.podmínek?CHelp Výsledek
67Jaký objem vzduchu (20% O2) potřebujeme ke spálení 1 m3 methanu (na CO2 a H2O) za norm.podmínek?BHelp Výsledek
68Jaký objem zaujme 1 g dusíku při tlaku 0,051 MPa a teplotě 27oC?BHelp Výsledek
69Kolik litrů acetylénu vznikne za norm.pod. reakcí 8 g karbidu vápníku s vodou?CHelp Výsledek
70Kolik dm3 plynného HCl dostaneme ze 40 g NaCl při tlaku 98,6 kPa a teplotě 21oC?BHelp Výsledek
71Kolik dm3 vodíku se připraví z 10 g CaH2 při teplotě 50oC a tlaku 106,7 kPa ?BHelp Výsledek
72Při 27oC je objem plynu 600 cm3.Jaký bude objem při 57oC?CHelp Výsledek
73Kolik litrů vodíku vznikne při reakci 2 molů sodíku s vodou?BHelp Výsledek
74Kolik dm3 vodíku vznikne při rozkladu 1 g vody elektrickým proudem?BHelp Výsledek
75Kolik dm3 vodíku vznikne z 6,54 g kyseliny sírové?CHelp Výsledek
76Jaky objem zaujímá 14 g oxidu uhelnatého při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
77Kolik dm3 vodíku vznikne při reakci zředěné H2SO4 s 1 g zinku?BHelp Výsledek
78Kolik dm3 kyslíku je třeba ke spálení 39 g benzénu na CO2 a H2O ?CHelp Výsledek
79Kolik dm3 kyslíku vznikne při tepelném rozkladu 50 g HgO ?BHelp Výsledek
80Jaky objem zaujímá 84 g plynného dusíku při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
81Kolik kilogramů HCl se vyrobí z 2224 m3 chloru?CHelp Výsledek
82Kolik dm3 kyslíku vznikne při tepelném rozkladu 1 g chlorečnanu draselného?BHelp Výsledek
83Jaky objem zaujímá 96 g plynného kyslíku při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
84Plyn má při 27oC a tlaku 97,33 kPa objem 43m3.Jaký bude objem za norm.podmínek?CHelp Výsledek
85Jaký objem N2 vznikne reakcí 0,5 mol NH3 s CuO za norm.podmínek?BHelp Výsledek
86Kolik gramů dusičnanu draselného je třeba k přípravě 1 litru kyslíku?BHelp Výsledek
87Kolik gramů mramoru (CaCO3) se spotřebuje k přípravě 3,48 dm3 CO2?CHelp Výsledek
88Jaký objem má 1 val kyslíku při 0oC a tlaku 93,33 kPa ?BHelp Výsledek
89Jaky objem zaujímá 80 g plynného methanu při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?BHelp Výsledek
90Kolika procentní byla HCl, jestliže se z 200 g roztoku reakcí se Zn uvolnilo 7,2 dm3 H2 při tlaku 99,99 kPa a teplotě 25oC?AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!