Chemie krokem - 6.lekce ...

Výpočty, rovnice
6.lekce - Výpočet pH
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Pan Sörensen zavedl symbol pH, který slouží k přesnému popisu kyselosti roztoku. Vodné roztoky jsou podle pH:
A jsou tím kyselejší, čím je pH menší než 7, tím zásaditější, čím je pH větší než 7.

Kyselina je podle pana Arrhenia látka, která je schopná odštěpovat kationty H+, zásada odštěpuje anioonty OH-.

V kyselém vodném roztoku tedy převažují kationty H+, naopak v zásaditém převažují anioty OH-.
V neutrálním vodném roztoku je jejich koncentrace stejná a měřením bylo zjištěno, že platí: [H+] = [OH-] = 10-7.

Pro jejich součin tedy platí:
[H+] . [OH-] = 10-14

Tento vztah platí pro každý vodný roztok a nazývá se iontový součin vody.

Je-li např. v roztoku koncentrace [H+] = 10-2 , je koncentrace [OH-] = 10-12 ( 10-2 . 10-12 = 10-14 platí iontový součin vody). Tento roztok bude kyselý, protože je koncentrace [H+] větší než [OH-] (10-2 > 10-12).
Je-li v jiném roztoku koncentrace [H+] = 10-9 , je koncentrace [OH-] = 10-5 ( 10-9 . 10-5 = 10-14 platí iontový součin vody). Tento roztok bude zásaditý, protože je koncentrace [OH-] větší než [H+] (10-5 > 10-9).

Počítání s mocninami se zápornými exponenty není zrovna příjemné, proto zmíněný pan Sörensen zavedl pojem pH pomocí definice:
pH = -log [H+]

Tím se zjednodušeně počítá pouze s exponenty mocnin 10 bez záporného znaménka.

První roztok je kyselý, protože má pH = 2 (pH = -log 10-2 = 2), druhý roztok je zásaditý, protože má pH = 9 (pH = -log 10-9 = 9).

Kyselina HA je tím silnější, čím snadněji odštěpuje hydroniové kationty H+, tedy do jaké míry probíhá její disociace na ionty: HA --> H+ + A-
Tu nám numericky charakterizuje tzv. disociační konstanta kyseliny KHA:
KHA =
Disociční konstanty jsou pro vodné roztoky u většiny kyselin a zásad dobře známy. Síla kyseliny roste s rostoucí hodnotou disociační konstanty.
Všechna dosud uvedená fakta (včetně definice pH) však platí jen pro značně zředěné roztoky (menší než 1M). Se vzrůstající koncentrací roztoků se také zvětšuje vzájemné působení iontů v roztoku a tím klesá jejich "aktivita". Výpočet pH je pro tyto roztoky pak již nemožný.

Výpočet pH můžeme tedy provádět pouze u velmi zředěných vodných roztoků:

(41)


{42)
{43)
1. Roztoky silných kyselin a silných zásad mají pH určené pouze koncentrací.
Silné kyseliny (HClO4, HCl, H2SO4, HNO3 - nejznámější, seřazeny podle síly, zapamatovat) a silné zásady (NaOH, KOH) jsou ve vodě praktiocky úplně štěpeny na ionty. Koncentrace hydroniových iontů H+ je rovna koncentraci kyseliny ck a tedy pH = -log H + = -log ck
pH = -log ck
U zásady je koncentrace hydroxilových iontů OH- rovna koncentraci zásady cz a tedy pH = - log [H +] = -log 10-14/[OH-] = 14 + logc z
pH = 14 + logc z

Příklad1: Jaké pH má roztok 0,1 M HCl?
= Kyselina chlorovodíková je silná kyselina (úplně se štěpí na ionty), je proto koncentrace hydroniových iontů prakticky rovna koncentraci kyseliny:
[H+] = 0,1 = 10-1
a tedy podle (42) definice pH:
pH = -log [H+] = - log 10-1 = -(-1)= 1
Výsledek:    0,1 M roztok HCl má pH = 1.

Příklad 2: Jaké pH má roztok 0,03 M HNO3?
= Kyselina dusičná je silná kyselina (úplně se štěpí na ionty), je proto koncentrace hydroniových iontů prakticky rovna koncentraci kysliny
[H+] = 0,03 = 3.10-2
a tedy podle (42) definice pH:
pH = -log [H+] = - log 3.10-2 = -(log3 - 2)= -(0,48 - 2) = 1,52
Výsledek:    0,03 M roztok HNO3 má pH = 1,52.

Příklad 3: Jaké pH má roztok 0,006 M KOH?
= Hydroxid draselný je silná zásada (úplně se štěpí na ionty), je proto koncentrace hydroxylových iontů prakticky rovna koncentraci zásady
[OH-] = 0,006 = 6.10-3.
Pomocí iontového součinu vody (41) vypočteme: [H+] = 10-14/(6.10-3) = 6-1.10-11 a tedy podle (42) definice pH:
pH = -log [H+] = - log (6-1.10-11) = -(-log6 - 11)= -(-0,78 - 11) = 11,78
Nebo stručně podle vzorce pH = 14 + logc z = 14 + log 0,006 = 14 + log 6.10-3 = 14 + log6 - 3 = 11 + 0,778 = 11,78
Výsledek:    0,006 M roztok KOH má pH = 11,78.

2. U roztoků slabých jednosytných kyselin a slabých zásad vypočteme pH pomocí disociační konstanty a koncentrace.
Pro disociaci kyseliny HA platí:
HA <--> H+ + A-
Vyjádříme disociační konstantu:
KHA =
Protože z rovnice disociace plyne, že [H+] = [A-], vztah zjednodušíme:
KHA =
Vyjádříme [H+]:
[H+] =
Slabé kyseliny jsou nepatrně disociovány a proto můžeme koncentraci nedisociované kyseliny položit rovnu koncentraci kyseliny ck, tedy [HA} = ck.
Tím dostáváme:
[H+] =
a po zlogaritmování:
log H+ = 1/2(log KHA + log ck)
Nakonec rovnici vynásobíme (-1):
-log H+ = 1/2(-log KHA - log ck).
a dosadíme z definice pH za -log H + = pH
Podobně jako pH se definuje také pK:
pKHA = -log KHA
a dosadíme za -log KHA = pKHA = pKk, (k označuje kyselinu HA - pro stručnost) a máme výsledný vztah pro výpočet pH slabé jednosytné kyseliny:
pH = 1/2(pKk - log ck)

Podobně, ale stručněji, odvodíme vztah pro slabou, jednosytnou zásadu BOH:
BOH <--> B+ + OH-
KBOH =
KBOH = , platí [BOH] = cz
[OH-] =
[H+] = 10-14/
log H+ = -14 - 1/2(log KBOH + log cz)
-log H+ = 14 - 1/2(-log KBOH - log cz)
dosadíme za -log KBOH = pKBOH = pKz, (z označuje zásadu BOH - pro stručnost) a máme výsledný vztah pro výpočet pH slabé jednosytné zásady:
pH = 14 - 1/2(pKz - log cz)

(44)


(45)
(46)

Příklad 4: Jaké pH má roztok 0,1N kyseliny mravenčí HCOOH, je-li její disociační konstanta Kk = 1,8.10-4.
= Kyselina mravenčí patří mezi slabé kyseliny a proto použijeme pro výpočet pH vztahu (45) pH = 1/2(pKk - log ck).
Nejprve podle vztahu (44) vypočteme pKk = -logKk = -log 1,8.10-4 = -(log 1,8 + log 10-4 = -(0,255 - 4) = 4,255.
Potom dosadíme:
pH = 1/2(pKk - log ck) = 1/2(4,255 - log 0,1) = 1/2(4,255 - log 10-1) = 1/2(4,255 + 1) = 2,63.
Výsledek:    0,1 M roztok HCOOH má pH = 2,63.

Příklad 5: Jaké pH má roztok 0,1N amoniaku, je-li jeho disociační konstanta Kz = 1,8.10-5.
= Amoniak (hydroxid amonný) patří mezi slabé zásady a proto použijeme pro výpočet pH vztahu (46) pH = 14 - 1/2(pKz - log cz).
Nejprve podle vztahu (44) vypočteme pKz = -logKz = -log 1,8.10-5 = -(log 1,8 + log 10-5 = -(0,255 - 5) = 4,745.
Potom dosadíme:
pH = 14 - 1/2(pKz - log cz) = 14 - 1/2(4,745 - log 0,1) = 14 - 1/2(4,745 - log 10-1) = 14 - 1/2(4,745 + 1) = 14 - 2,87 = 11,13.
Výsledek:    0,1 M roztok amoniaku má pH = 11,13.

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Vypočtěte pH roztoku HCl vzniklého zředěním 5 ml kocentrované HCl (h=1,84, 95,6%) do 1 l vodou.       


Příklad 2:    Kolik ml ledové kyseliny octové (h=1,049, 100%, pKk = 4,8) musíme zředit na 1 litr, abychom dostali roztok o pH = 2,5?.       


Příklad 3:    2 g NaOH rozpustíme v 1 litru vody. Jaké pH bude mít výsledný roztok?
      


Příklad 4:   15 ml koncentrovaného amoniaku (h = 0,90,27,3%, Kz = 1,8.10-5) zředíme do 1 litru vodou. Jaké je pH tohoto roztoku?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Jaké pH má 0,05 M roztok HCl?CHelp Výsledek
2Jaké pH má 0,1 M roztok amoniaku (K = 1,77.10-5)?BHelp Výsledek
3Jaké pH má 0,1 M roztok kyseliny octové (100%, h=1,049, K = 1,8.10-5)?BHelp Výsledek
4Kolik ml ledové kyseliny octové (K = 1,8.10-5) musíme zředit na 1l, aby měl roztok pH=3?AHelp Výsledek
510 ml koncentrovaného amoniaku (h = 0,90, 27,3%, K = 1,8.10-5) zředime do 1l vodou. Jaké pH bude mít roztok?BHelp Výsledek
6Kolik ml koncentrované Hl(h=1,19, 37,2%) musíme zředit na 1l, aby vznikl roztok o pH = 1,2 ?BHelp Výsledek
7Jaké pH má roztok vzniklý rozpuštěním 1g NaOH v 1l vody?CHelp Výsledek
8Jaké pH má roztok vzniklý zředěním 10 ml konc. HCl (h=1,94, 37,2%) do 1l vodou?CHelp Výsledek
9Jaké je pH roztoku kyseliny propionové, jestliže její koncentrace je c = 6,5.10-3 M a K = 1,34.10-5?BHelp Výsledek
10Jaké je pH roztoku kyseliny chloristé o koncentraci 0,04 M?CHelp Výsledek
11Jestliže je pH roztoku kyseliny octové 4,8 a K = 1,75.10-5, jaká je koncentrace tohoto roztoku?BHelp Výsledek
12Jaká je disociační konstanta K kyseliny, jestliže pH jejího roztoku je 5,6 a molární koncentrace 0,2 M?AHelp Výsledek
13Jaké je pH hydroxidu draselného o koncentraci 0,02 M?CHelp Výsledek
14Roztok slabé jednosytné zásady má molární koncentraci 0,125 M a pK = 4,65. Jaké je pH tohoto roztoku?BHelp Výsledek
15Jaké je pH hydroxidu vápenatého o koncentraci 0,001 M?CHelp Výsledek
16Jake pH ma 0,05 M roztok HCl?BHelp Výsledek
17Amoniakální roztok o pH = 10,5 má K = 1,77.10-5, jaká je molární koncentrace tohoto roztoku?BHelp Výsledek
18Jaká je disociační konstanta K jednosytné slabé zásady, jestliže má její roztok pH = 10,1 a molární koncentraci 0,08 M?BHelp Výsledek
19Jaká je koncentrace hydroxidových iontů [OH-] v roztoku o pH = 10,92?CHelp Výsledek
20Bylo smícháno 150 ml vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové o pH 3,62 a 150 ml vodného roztoku téže kyseliny o pH 4,70. Jaké je výsledné pH směs?BHelp Výsledek
210,5g 50% kyseliny sírové bylo zředěno na objem 1l. Jaké bude pH takto připraveného roztoku?BHelp Výsledek
22Jaké je pH roztoku 0,057% HCl (h = 1,00 )?BHelp Výsledek
23Kolik cm3 2 M roztoku hydroxidu draselného je třeba na přípravu 5 l jeho roztoku, má-li mít pH=12,8?BHelp Výsledek
24Jaké bude pH roztoku kyseliny octové, jestliže 100 ml jejího 0,6 M roztoku bylo použito na přípravu 1,2 l roztoku této kyseliny (K= 1,75.10-5)?BHelp Výsledek
25V roztoku hydroxidu draselného byla naměřena hodnota pH = 11. Vypočítejte hmotnost KOH rozpuštěném v roztoku o objemu 10 l.?BHelp Výsledek
26Jaké pH má roztok kyseliny propionové o koncentraci 0,005 M? (pK = 4,88)?BHelp Výsledek
27Jaké bude pH 0,1 M roztoku amoniaku, jestliže je jeho disociační konstanta K=1,77.10-5?BHelp Výsledek
28Vypočítejte pH roztoku hydroxidu vápenatého, který je 1.10-3 %. Hustota roztoku je 1?CHelp Výsledek
29Kolik ml 28% HCOOH (pK = 3,752) o hustotě 1,042  je třeba napipetovat, aby se po zředění na objem 0,2 l získal roztok o pH 3,1?BHelp Výsledek
30Jaká má být molární koncentrace kyseliny octové (K = 0,000018), aby se její pH rovnalo 3,1?BHelp Výsledek
31Vypočítejte objem roztoku kyseliny sírové (96%, h=1,835) potřebné k přípravě 2,5 l roztoku s pH = 3,2?BHelp Výsledek
32Jaké pH má 0,05 M roztok HCl?CHelp Výsledek
33Jaké pH má 0,1 M roztok amoniaku (K = 1,77.10-5)?BHelp Výsledek
34Jaké pH má 0,1 M roztok kyseliny octové (100%, h=1,049, K = 1,8.10-5)?BHelp Výsledek
35Kolik ml ledové kyseliny octové (K = 1,8.10-5) musíme zředit na 1l, aby měl roztok pH=3?AHelp Výsledek
3610 ml koncentrovaného amoniaku (h = 0,90, 27,3%, K = 1,8.10-5) zředime do 1l vodou. Jaké pH bude mít roztok?BHelp Výsledek
37Kolik ml koncentrované Hl(h=1,19, 37,2%) musíme zředit na 1l, aby vznikl roztok o pH = 1,2 ?BHelp Výsledek
38Jaké pH má roztok vzniklý rozpuštěním 1g NaOH v 1l vody?CHelp Výsledek
39Jaké pH má roztok vzniklý zředěním 10 ml konc. HCl (h=1,94, 37,2%) do 1l vodou?CHelp Výsledek
40Jaké je pH roztoku kyseliny propionové, jestliže její koncentrace je c = 6,5.10-3 M a K = 1,34.10-5?BHelp Výsledek
41Jaké je pH roztoku kyseliny chloristé o koncentraci 0,04 M?CHelp Výsledek
42Jestliže je pH roztoku kyseliny octové 4,8 a K = 1,75.10-5, jaká je koncentrace tohoto roztoku?BHelp Výsledek
43Jaká je disociační konstanta K kyseliny, jestliže pH jejího roztoku je 5,6 a molární koncentrace 0,2 M?AHelp Výsledek
44Jaké je pH hydroxidu draselného o koncentraci 0,02 M?CHelp Výsledek
45Roztok slabé jednosytné zásady má molární koncentraci 0,125 M a pK = 4,65. Jaké je pH tohoto roztoku?BHelp Výsledek
46Jaké je pH hydroxidu vápenatého o koncentraci 0,001 M?CHelp Výsledek
47Jake pH ma 0,05 M roztok HCl?BHelp Výsledek
48Amoniakální roztok o pH = 10,5 má K = 1,77.10-5, jaká je molární koncentrace tohoto roztoku?BHelp Výsledek
49Jaká je disociační konstanta K jednosytné slabé zásady, jestliže má její roztok pH = 10,1 a molární koncentraci 0,08 M?BHelp Výsledek
50Jaká je koncentrace hydroxidových iontů [OH-] v roztoku o pH = 10,92?CHelp Výsledek
51Bylo smícháno 150 ml vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové o pH 3,62 a 150 ml vodného roztoku téže kyseliny o pH 4,70. Jaké je výsledné pH směs?BHelp Výsledek
520,5g 50% kyseliny sírové bylo zředěno na objem 1l. Jaké bude pH takto připraveného roztoku?BHelp Výsledek
53Jaké je pH roztoku 0,057% HCl (h = 1,00 )?BHelp Výsledek
54Kolik cm3 2 M roztoku hydroxidu draselného je třeba na přípravu 5 l jeho roztoku, má-li mít pH=12,8?BHelp Výsledek
55Jaké bude pH roztoku kyseliny octové, jestliže 100 ml jejího 0,6 M roztoku bylo použito na přípravu 1,2 l roztoku této kyseliny (K= 1,75.10-5)?BHelp Výsledek
56V roztoku hydroxidu draselného byla naměřena hodnota pH = 11. Vypočítejte hmotnost KOH rozpuštěném v roztoku o objemu 10 l.?BHelp Výsledek
57Jaké pH má roztok kyseliny propionové o koncentraci 0,005 M? (pK = 4,88)?BHelp Výsledek
58Jaké bude pH 0,1 M roztoku amoniaku, jestliže je jeho disociační konstanta K=1,77.10-5?BHelp Výsledek
59Vypočítejte pH roztoku hydroxidu vápenatého, který je 1.10-3 %. Hustota roztoku je 1?CHelp Výsledek
60Kolik ml 28% HCOOH (pK = 3,752) o hustotě 1,042  je třeba napipetovat, aby se po zředění na objem 0,2 l získal roztok o pH 3,1?BHelp Výsledek
61Jaká má být molární koncentrace kyseliny octové (K = 0,000018), aby se její pH rovnalo 3,1?BHelp Výsledek
62Vypočítejte objem roztoku kyseliny sírové (96%, h=1,835) potřebné k přípravě 2,5 l roztoku s pH = 3,2?BHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!