Matika krokem - 4.lekce ...

Limita, derivace a integrál
4.lekce - Průběh funkce
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Intervaly, ve kterých je funkce rostoucí nebo klesající, se nazývají intervaly monotónnosti. Jejich určení patří k základním požadavkům při zjišťování průběhu funkce.

Intervaly monotónnosti funkce
Derivace funkce v bodě xo definovaná jako nám vlastně udává okamžitou změnu funkce f v tomto bodě. Zvětší-li se hodnota proměnné x (Dx > 0) a hodnota funkce y se také zvětší (Dy > 0), je derivace v tomto bodě kladná a funkce je rostoucí.
Zvětší-li se hodnota proměnné x (Dx > 0) a hodnota funkce y se zmenší (Dy < 0), je derivace v tomto bodě záporná a funkce je klesající.
Pokud se hodnota funkce se změnou hodnoty proměnné nemění (Dy = 0) , je derivace v tomto bodě rovna nule a funkce je konstantní. Z toho vyplývá následující souvislost derivace a monotónnosti funkce:

Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) kladnou derivaci, je v tomto intervalu rostoucí.
Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) zápornou derivaci, je v tomto intervalu klesající.
Má-li funkce f v každém bodě intervalu (a,b) nulovou derivaci, je v tomto intervalu konstantní.
(29)


Příklad 33: Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x3 - 3x2.
= Derivace funkce je:    f'(x) = 3x2 - 6x.
Nyní zjistíme intervaly, ve kterých je tato derivace kladné resp. záporná. Řešíme nerovnici pomocí metody nulových bodů (jedná se o spojitou funkci).
Zjistíme kořeny rovnice    3x2 - 6x = 0
Vytkneme 3x :    3x(x - 2) = 0
Nulové body jsou 0 a 2. Intervaly získáváme tři. (-,0) , (0,2) , (2,+).
V intervalu (-,0) je derivace kladná (ověříme dosazením např. x=-1 .. y'(-1)=9) a tedy funkce f je zde rostoucí.
V intervalu (0,2) je derivace záporná (y'(1)=-3) a funkce je zde klesající.
V intervalu (2,+) je derivace kladná (y'(3)=9) a tedy funkce f je zde rostoucí.
Výsledek:   (-,0) rostoucí, (0,2) klesající, (2,+) rostoucí.


Extrémy funkce

Lokální extrémy funkce souhrnně označují maxima a minima dané funkce v určitém intervalu ("místně") - lokální maximum, lokální minimum.
Funkce f má v bodě xo [ostré] lokální maximum, jestliže existuje interval (a,b) tak, že pro všechna x z tohoto intervalu platí: [f(x) < f(xo)]    f(x) f(xo)
Funkce f má v bodě xo [ostré] lokální minimum, jestliže existuje interval (a,b) tak, že pro všechna x z tohoto intervalu platí: [f(x) > f(xo)]    f(x) f(xo)

Na vedlejším obrázku vidíme, že funkce f má lokální ostré maximum v bodě x1 a v bodě x3, lokální ostré minimum v bodě x2 a x4. Z obrázku je zřejmé, že v lokálních extrémech buď tečna (a tedy i derivace) neexistuje (bod x2) nebo je tečna rovnoběžná s osou x (x1, x3, x4) a derivace je tedy rovna rovna nule. Proto můžeme vyslovit nutnou podmínku existence extrému:

Má-li funkce f v bodě xo lokální extrém a existuje-li v tomto bodě derivace f'(xo), pak platí: f'(xo) = 0. (30)


Proto při hledání lokálních extrémů funkce f(x) hledáme body x, pro které platí: f'(x) = 0. Tyto body jsou "podezřelé z extrému" a nazýváme je stacionární body. Zda má funkce v těchto bodech skutečně lokální extrém, rozhodne chování první derivace ve stacionárním bodě.

                          

a) V bodě xo má funkce lokální maximum - Jestliže x se přibližuje k xo zleva, je funkce rostoucí a derivace kladná, v bodě xo je rovna nule a vpravo, za bodem xo je funkce klesající a derivace záporná. Znaménko derivace se tedy mění z plus na minus.

b) V bodě xo má funkce lokální minimum - Jestliže x se přibližuje k xo zleva, je funkce klesající a derivace záporná, v bodě xo je rovna nule a vpravo, za bodem xo je funkce rostoucí a derivace kladná. Znaménko derivace se tedy mění z minus na plus.

c) V bodě xo nemá funkce lokální extrém - Jestliže x se přibližuje k xo zleva, je funkce rostoucí a derivace kladná, v bodě xo je rovna nule a vpravo, za bodem xo je funkce opět rostoucí a derivace kladná. Znaménko derivace se tedy nemění.

d) V bodě xo nemá funkce lokální extrém - Jestliže x se přibližuje k xo zleva, je funkce klesající a derivace záporná, v bodě xo je rovna nule a vpravo, za bodem xo je funkce opět klesající a derivace záporná. Znaménko derivace se tedy nemění.

Mění-li se znaménko derivace ve stacionárním bodě z plus na minus, má funkce v tomto bodě lokální maximum, mění-li se z minus na plus, má funkce v tomto bodě minimum. (31)


Příklad 34: Vyšetřete lokální extrémy funkce f: y = x3 - 3x2.
= Nejprve určíme stacionární body. Derivace funkce je: f'(x) = 3x2 - 6x.
Zjistíme kořeny rovnice f'(x) = 0    tedy    3x2 - 6x = 0
Vytkneme 3x :    3x(x - 2) = 0
Stacionární body jsou 0 a 2.
V intervalu (-,0) je derivace kladná (ověříme dosazením např. x=-1 .. y'(-1)=9) a tedy funkce f je zde rostoucí.
V intervalu (0,2) je derivace záporná (y'(1)=-3) a funkce je zde klesající.
V bodě x = 0 dochází ke změně znaménka derivace z + na - (funkce se mění z rostoucí na klesající), je v tomto bodě lokální maximum.
V intervalu (2,+) je derivace kladná (y'(3)=9) a tedy funkce f je zde rostoucí. V bodě x = 2 dochází ke změně znaménka derivace z - na + (funkce se mění z klesající na rostoucí), je v tomto bodě lokální minimum.
Výsledek:   Funkce f má v bodě x = 0 (ostré) lokální maximum a v bodě x = 2 (ostré) lokální minimum.


V některých případech lze rozhodnout o existenci extrému ve stacionárním bodě xo pomocí 2.derivace
(podmínkou je snadný výpočet 2.derivace a existence nenulové 2.derivace v tomto bodě).
Je-li f''(xo) < 0 , má funkce v bodě xo ostré lokální maximum.
Je-li f''(xo) > 0 , má funkce v bodě xo ostré lokální minimum.
Je-li f''(xo) = 0 , nelze pomocí 2.derivace rozhodnout o existenci extrému.


Globální extrémy (absolutní extrémy) funkce v nějakém intervalu představují body, ve kterých nabývá funkce své největší resp. nejmenší hodnoty.
Znamená to nalézt lokální extrémy a porovnat odpovídající funkční hodnoty i s hodnotami v hraničních bodech intervalu. Největší hodnota přísluší globálnímu maximu a nejmenší globálnímu minimu.Tak například funkce f na obrázku má v uzavřeném intervalu <a,b> globální maximum v bodě x=a }hodnota f(a) je největší hodnotou funkce v tomto intervalu) a globální minimum v bodě x=x1 (hodnota y1 je nejmenší hodnotou funkce v tomto intervalu).
V otevřeném intervalu (a,b) však globální maximum nemá (neexistuje bod, ve kterém má funkce největší hodnotu - bod a tam nepatří) a globální monimum je opět x=x1.

     


V případě, kdy funkce má v daném (libovolném) intervalu pouze jediný stacionární bod, není třeba porovnávat s hraničními body, je lokální extrém zároveň i globální extrém. Názorně to demonstrují horní dva obrázky.

Příklad 35: Najděte globální extrémy funkce f: y = x3/3 - x2 - 3x v intervalu <-2,9>.
= Nejprve určíme stacionární body. Derivace funkce je: f'(x) = x2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3) .
Stacionární body jsou x1 = -1 a x2 = 3.
V intervalu (-,-1) je derivace kladná, a tedy funkce f je zde rostoucí.
V intervalu (-1,3) je derivace záporná a funkce je zde klesající.
V bodě x = -1 lokální maximum.
V intervalu (3,+) je derivace kladná a tedy funkce f je zde rostoucí.
V bodě x = 3 je lokální minimum.
Vypočteme funkční hodnoty v lokálních etrémech a hraničních bodech, tedy v bodech -2, -1, 3, 9 :
f(-2) = -2/3 , f(-1) = 5/3 , f(3) = -9 , f(9) = 135
Porovnáním těchto funkčních hodnot dostáváme, že globální maximum 135 je v bodě x = 9 a globální minimum -9 je v bodě x = 3.
Výsledek:   Funkce f má v bodě x = 3 globální minimum a v bodě x = 9 globální maximum.


Konvexnost a konkávnost funkce

K přesnějšímu nakreslení a popisu grafu grafu funkce pomůže zjištění, zda je funkce konvexní nebo konkávní.

        

Názorně: Graf funkce f leží nad tečnou v bodě xo - funkci nazýváme konvexní (konvexní - exponent = nad), graf funkce g leží pod tečnou v bodě xo - funkci nazýváme konkávní. Nyní přesněji,matematicky.

Říkáme, že funkce f je v bodě xo konvexní (konkávní), existuje-li interval obsahující bod xo takový, že pro všechny body z tohoto intervalu leží body grafu funkce f nad (pod tečnou sestrojenou v bodě xo.

Je-li funkce konvexní (konkávní) v každém bodě intervalu, říkáme, že je konvexní (konkávní) v tomto intarvalu.
Zda je funkce v intervalu konvexní či konkávní, rozhodneme podle 2.derivace funkce.

Jestliže v každém bodě intervalu (a,b) platí f''(x) > 0 , pak je v tomto intervalu funkce f konvexní.
Jestliže v každém bodě intervalu (a,b) platí f''(x) < 0 , pak je v tomto intervalu funkce f konkávní.
mění-li se z minus na plus, má funkce v tomto bodě minimum.
(32)


Příklad 36: Určete intervaly, v nichž je funkce f: y = x3 - 3x2 konvexní, konkávní.
= První derivace funkce je: f'(x) = 3x2 - 6x.
Druhá derivace funkce je: f''(x) = 6x - 6.
Zjistíme kořeny rovnice f''(x) = 0    tedy    6x - 6 = 0
Kořenem je x = 1.
V intervalu (-,1) je f''(x) < 0 (ověříme dosazením např. x=-1 .. y''(-1)=-12) a tedy funkce f je zde konkávní.
V intervalu (1,+) je f''(x) > 0 (y'(3)=12) a tedy funkce f je zde konvexní.
Výsledek:   Funkce f je v intervalu (-,1) konkávní a v intervalu (1,+) konvexní.


Je funkce f na obrázku v bodě xo konvexní nebo konkávní?Vlevo od bodu xo je funkce konkávní a vpravo je konvexní. V bodě xo funkce výrazně mění svůj prúběh. Graf přechází z polohy "pod tečnou" do polohy "nad tečnou". Tento bod se nazývá inflexní bod funkce f.
Samozřejmě, že to může být i obráceně - graf přechází z polohy "nad tečnou" do polohy "pod tečnou"

Při hledání inflexních bodů funkce (obdobný postup jako při hledání extrémů) musíme nejprve nalézt body, ve kterých se mění funkce konvexní (f''(x) > 0) na konkávní (f''(x) < 0) nebo naopak (body "podezřelé na inflexi"). V nich zřejmě musí být f''(x) = 0 a to je podmínka nutná pro existenci inflexního bodu.

Je-li bod xo inflexním bodem funkce f a má-li funkce f v tomto bodě druhou derivaci, pak f''(x) = 0. (33)

O tom, zda tento "podezřelý" bod je skutečně inflexní bod, rozhoduje opět znaménková změna tentokrát druhé derivace.

Mění-li se znaménko 2.derivace v bodě xo , je tento bod inflexním bodem funkce f. (34)


Příklad 37: Najděte inflexní body funkce f: y = x3 - 3x2.
= První derivace funkce je: f'(x) = 3x2 - 6x.
Druhá derivace funkce je: f''(x) = 6x - 6.
Zjistíme kořeny rovnice f''(x) = 0    tedy    6x - 6 = 0
Kořenem je x = 1.
Tento bod je "podezřelý" na existenci inflexe. Zjistíme, zda v tomto bodě dochází ke znaménkové změně druhé derivace.
V intervalu (-,1) je f''(x) < 0 (ověříme dosazením např. x=-1 .. y''(-1)=-12) a tedy funkce f je zde konkávní.
V intervalu (1,+) je f''(x) > 0 (y'(3)=12) a tedy funkce f je zde konvexní.
Výsledek:   Funkce f má v bodě x = 1 inflexní bod.


Asymptota grafu funkce

Při sestrojování grafu funkce pomůže nalezení přímky, ke které se graf funkce neustále přibližuje - asymtoty.
Například graf funkce f: na obrázku má dvě asymptoty - přímku p a osu y. Vzdálenost grafu funkce f od přímky p se s rostoucím x zmenšuje, stejně tak se zmenšuje pro x klesající (záporné).
Pro x blížící se zleva bodu x = 0 , se graf neomezeně blíží k záporné poloose y a pro x blíčící se zprava k bodu x = 0 se graf blíží ke kladné poloose y.

Co to znamená obecně, matematicky?

Z obrázku vyplývá, že pokud má být přímka p:  y = ax + b  asymptotou grafu funkce f:  y = f(x)  , musí se s rostoucí hdnotou x vzdálenost d = f(x) - (ax + b) neustále zmenšovat , být v limitě rovna 0. Můžeme tedy asymptotu formulovat takto:

Asymptota grafu funkce f(x) je přímka p:    y = ax + b    pro kterou platí:
(35)


Jak ale zjistit z rovnice funkce f: y = f(x) , zda asymptoty má nebo nemá?
Z rovnice (20) lze odvodit vztah pro výpočet koeficientů a, b rovnice asymptoty. Stačí v rovnici pouužít větu o limitě operací a vyjádřit a takto:
a podobně vyjádříme i koeficient b:

Přímka p: y = a x + b je asymptotou grafu funkce f: y = f(x), pokud existují limity:
nebo
(36)


Pomocí vztahu (20) tedy získáme směrnicovou rovnici asymptoty grafu f.

Ale nesmíme zapomenout na přímky rovnoběžné s osou y, které nemají směrnicovou rovnici a také mohou být asymptotami (viz úvodné příklad).
V bodě x = 0 nebyla funkce f definována. Pro x blížící se k bodu x = 0 zleva se graf přibližoval k záporné poloose y , tedy funkce měla v bodě x = 0 nevlastní limitu -. Pro x blížící se k bodu x = 0 zprava se graf přibližoval ke kladné poloose y , tedy funkce měla nevlastní limitu +.
Podmínka existence takovýchto asymptot vyplývá z předchozího příkladu a určuje ji následující věta:

Přímka p: x = a je asymptotou grafu funkce f: y = f(x), pokud není v bodě a definována a má v bodě a aspoň jednu jednostrannou nevlastní limitu. (37)


Příklad 38: Určete asymptoty grafu funkce f: z úvodního příkladu.
= Podle (21) vypočteme nejprve a, potom b:
  
  
Stejný výsledek bychom dostali i pro x blížící se -. Jenou asymptotu je tedy přímka p: y = x.
Nyní budeme hledat asymptoty rovnoběžné s osou y , nemající směrnicovou rovnici. Funkce není definována v bodě x = 0. Zjistíme, zda existují jednostranné nevlastní limity v tomto bodě. Nejprve zleva a potom zprava:
  
  
Výsledek:   Funkce f: má asymptoty p: y = x   a   q: x = 0 (osa y).


Když jsme si vysvětlili základní poučky a metody pro zjišťování dílčích parametrů funkce, můžeme přistoupit k jejich komplexní aplikaci při vyšetřování průběhu funkcí, kdy nás kromě sestrojení grafu bude zajímat určení základních vlastností dané funkce. Pro zapamatování a ujednocení si postup shrneme do Desatera průběhu funkce:

1. Definiční obor, sudost, lichost, periodičnost
2. Stacionární body, body s nedefinovanou 1.derivací
3. Lokální extrémy, intervaly monotónnosti
4. Body podezřelé z inflexe, body s nedefinovanou 2.derivací
5. Inflexní body, intervaly kovexnosti, konkávnosti
6. Průsečíky s osami
7. Asymptoty
8. Limity v bodech s nedefinovanou hodnotou, nevlastních bodech
9. Obor hodnot
10. Graf funkce
(38)


Příklad 39: Vyšetřete průběh funkce f: y = 2x2e-x.
= 1. Definiční obor, sudost, lichost, periodičnost
Funkce f je definována pro všechna reálná čísla. D(f) = R
Pro každá reálné x platí: f(-x) = 2.(-x)2e-(-x) = 2x2ex f(x) .. funkce není sudá
Pro každá reálné x platí: f(-x) = 2x2ex -2x2ex = -f(-x) .. funkce není lichá
Funkce f není periodická.

2. Stacionární body, body s nedefinovanou 1.derivací
f'(x) = 4xe-x - 2x2e-x = 2xe-x(2 - x)
První derivaci položíme rovnu nule: 2xe-x(2 - x) = 0
Stacionární body jsou x = 0 a x = 2.
Body s nedefinovanou první derivací nejsou.

3. Lokální extrémy, intervaly monotónnosti
V intervalu (-,0) je f'(x) = 2xe-z(2 - x) < 0 (dosazením např. x=-1) a funkce je zde klesající
V intervalu (0,2) je f'(x) > 0 (např. x=1) a funkce je zde rostoucí
V bodě x = 0 je lokální minimum a funkce nabývá hodnoty f(0) = 2.0.2e-0 = 0
V intervalu (0,+) je f'(x) <0 (např. x=3) a funkce je zde klesající
V bodě x = 2 je lokální maximum funkce nabývá hodnoty f(0) = 2.2.2e-2 = 8e-2.

4. Body podezřelé z inflexe, body s nedefinovanou 2.derivací
f''(x) = [2xe-x(2 - x)]' = [(4x-2x2)e-x]' = (4-4x)e-x+(4x-2x2)e-x(-1) = 2e-x(x2-4x+2).
Druhou derivaci položíme rovnu nule: 2e-x(x2-4x+2) = 0
Platí právě když: (x2-4x+2) = 0 a tedy hledané body jsou x = 2 - a x = 2 + .

5. Inflexní body, intervaly kovexnosti, konkávnosti
V intervalu (-,2 - ) je f''(x) = 2e-x(x2-4x+2) > 0 (dosazením např. x=0) a funkce je zde konvexní
V intervalu (2 - ,2 + ) je f''(x) < 0 (např. x=1) a funkce je zde konkávní
V bodě x = 2 - dochází k znaménkové změně, je to inflexní bod.
V intervalu (2 + ,+) je f''(x) >0 (např. x=3) a funkce je zde konvexní
V bodě x = 2 + dochází ke znaménkové změně, je to inflexní bod.

6. Průsečíky s osami
S osou x -> hodnota f(x) = 0. y = 2x2e-x = 0 právě když x=0 . Px=[0,0].
S osou y -> proměnná x = 0. f(0) = 2.02e-0 = 0 . Py=[0,0].

7. Asymptoty
(Výpočet pomocí l'Hospitalova pravidla - viz.lekce 5.)
Asymptotou je přímka y = 0.x+0 = 0 , tedy osa x.
Funkce nemá body s nedefinovanou hodnotou, proto nemá ani asymptoty bez směrnice (x = a).

8. Limity v bodech s nedefinovanou hodnotou, nevlastních bodech
Funkce f nemá body s nedefinovanou hodnotou
Limity v nevlastních bodech jsou:

9. Obor hodnot
Funkce f: y = 2x2e-x nabývá pouze nezáporných hodnot. H(f) = <0,+).

10. Graf
Graf funkce f vypadá následovně:B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce f: y = ln2x.       


Příklad 2:    Určete intervaly konvexnosti, konkávnosti a inflexní body funkce f: y = x4 - x3       


Příklad 3:    Najděte asymptoty ke grafu funkce f: :       


Příklad 4:    Vyšetřete průběh funkce f: y = x.(x2+1)-1.       


Příklad 5:    Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce f:       


Příklad 6:    Určete globální extrémy funkce f: y = x3 - 2x2 + 11 v intervalu <-3,3>       


Příklad 7:    Najděte asymptoty ke grafu funkce f: y = 3x + 3(x - 2)-1       


Příklad 8:    Vyšetřete průběh funkce f: y = x2.(x - 2)-1.       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x5 - x3CHelp Výsledek
2Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = (x2 + 1)(x + 3)-1 BHelp Výsledek
3Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = 0,5x3(x + 1)-2 BHelp Výsledek
4Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x3 - 12x CHelp Výsledek
5Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x(2x - 1)-1 + xBHelp Výsledek
6Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = 3x + 3(x - 2)-1 BHelp Výsledek
7Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 12x - x3 CHelp Výsledek
8Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x2(x - 2)-1 BHelp Výsledek
9Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x-2 BHelp Výsledek
10Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x4 - 8x3 - 48x2 CHelp Výsledek
11Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 3x5 - 5x3BHelp Výsledek
12Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 + 3x2 - 9x + 1BHelp Výsledek
13Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x5 - 10x3 + 40x CHelp Výsledek
14Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = (x4 - 10x2 + 9)/8BHelp Výsledek
15Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = (3 - x2).(x + 2)-1BHelp Výsledek
16Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x4 - 4x3 - 36x2 CHelp Výsledek
17Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x + 2BHelp Výsledek
18Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = (x + 3)3.(x + 2)-2BHelp Výsledek
19Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 5x6 - 6x5 - 15x4 CHelp Výsledek
20Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: BHelp Výsledek
21Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x + sin2xBHelp Výsledek
22Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x - x3CHelp Výsledek
23Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 0,5(ex + e-x)BHelp Výsledek
24Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x-1.lnxBHelp Výsledek
25Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 2x(x2+1)-1CHelp Výsledek
26Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 - 6x2 + 7 BHelp Výsledek
27Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 2x2 - x4 BHelp Výsledek
28Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x + x-1CHelp Výsledek
29Vyšetřete průběh funkce f: y = 1 + x2 - 0,5x4 BHelp Výsledek
30Vyšetřete průběh funkce f: y = (1 - x2)-1 BHelp Výsledek
31Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = (x2 + 1)-1CHelp Výsledek
32Vyšetřete průběh funkce f: y = x.BHelp Výsledek
33Vyšetřete průběh funkce f: y = 4x - x3/3BHelp Výsledek
34Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x(1 - x2)-1CHelp Výsledek
35Vyšetřete průběh funkce f: y = x2(x2 - 4)BHelp Výsledek
36Vyšetřete průběh funkce f: y = x2/2 + x-1BHelp Výsledek
37Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 8x - x2 , <0,9>CHelp Výsledek
38Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 - 3x2 - 9x + 27 BHelp Výsledek
39Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 2x3 + 3x2 - 12x - 20 BHelp Výsledek
40Vyšetřete průběh funkce f: y = 2x2 - lnxAHelp Výsledek
41Vyšetřete průběh funkce f: y = 3x - x3 BHelp Výsledek
42Vyšetřete průběh funkce f: y = (x + 1)(x - 2)2 BHelp Výsledek
43Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 3x2 - 2 , <-2,2>CHelp Výsledek
44Vyšetřete průběh funkce f: y = x3 + 6x2 - 15x BHelp Výsledek
45Vyšetřete průběh funkce f: 9y = x3 - 6x2 - 15x + 64BHelp Výsledek
46Vyšetřete průběh funkce f: y = x3 - 2x2 - x + 2 BHelp Výsledek
47Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = x2 - 6x + 7 , <-3,3>CHelp Výsledek
48Vyšetřete průběh funkce f: y = x3/3 - x2 - 3xBHelp Výsledek
49Vyšetřete průběh funkce f: y = x.BHelp Výsledek
50Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = (x - 3)2 + 9 , <2,5>CHelp Výsledek
51Vyšetřete průběh funkce f: y = x-1 - (1 - x)-1BHelp Výsledek
52Vyšetřete průběh funkce f: y = x + x-1BHelp Výsledek
53Vyšetřete průběh funkce f: y = (x - 1)(x - 2)-2AHelp Výsledek
54Vyšetřete průběh funkce f: y = x2(x - 2)-1BHelp Výsledek
55Vyšetřete průběh funkce f: y = 2x(1 + x2)-1BHelp Výsledek
56Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 2 + 8x - x2 , <-1,9>CHelp Výsledek
57Vyšetřete průběh funkce f: y = sinx + cosxBHelp Výsledek
58Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = sin2x v intervalu <0,2p>BHelp Výsledek
59Vyšetřete průběh funkce f: y = cosx - ln(cosx) v intervalu <-p,p>AHelp Výsledek
60Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = cos(3x-p/4) v intervalu <0,p>BHelp Výsledek
61Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = sinx(1 + cosx) v intervalu <0,2p>BHelp Výsledek
62Vyšetřete průběh funkce f: AHelp Výsledek
63Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = sin2x - x v intervalu <-p/2,p/2>BHelp Výsledek
64Určete globální extrémy funkce f: y = x3 - 2x2 + 11 v intervalu <-3,3>BHelp Výsledek
65Určete globální extrémy funkce f: y = x4 - 2x2 + 1 v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
66Vyšetřete průběh funkce f: y = ex(1 + x)-1AHelp Výsledek
67Určete globální extrémy funkce f: y = x4 - x3 v intervalu <-1,3>BHelp Výsledek
68Určete globální extrémy funkce f: y = 2x2 - 6x2 + 23 v intervalu <0,5>BHelp Výsledek
69Určete globální extrémy funkce f: y = x2 - 4|x| + 4 v intervalu <-3,3>BHelp Výsledek
70Určete globální extrémy funkce f: y = x.|x| v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
71Vyšetřete průběh funkce f: y = sinx(2 + cosx)AHelp Výsledek
72Určete globální extrémy funkce f: y = x4 + 2x2 - 20 v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
73Určete globální extrémy funkce f: y = sinx - cosx v intervalu <0,p>/2BHelp Výsledek
74Vyšetřete průběh funkce f: y = 1 - 2x2 - x3BHelp Výsledek
75Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
76Vyšetřete průběh funkce f: y = (x + 1)(x - 2)2AHelp Výsledek
77Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
78Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
79Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
80Vyšetřete průběh funkce f: y = ln(1 - x2)AHelp Výsledek
81Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x5 - x3CHelp Výsledek
82Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = (x2 + 1)(x + 3)-1 BHelp Výsledek
83Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = 0,5x3(x + 1)-2 BHelp Výsledek
84Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x3 - 12x CHelp Výsledek
85Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x(2x - 1)-1 + xBHelp Výsledek
86Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = 3x + 3(x - 2)-1 BHelp Výsledek
87Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 12x - x3 CHelp Výsledek
88Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x2(x - 2)-1 BHelp Výsledek
89Určete asymptoty ke grafu funkce f: y = x-2 BHelp Výsledek
90Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x4 - 8x3 - 48x2 CHelp Výsledek
91Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 3x5 - 5x3BHelp Výsledek
92Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 + 3x2 - 9x + 1BHelp Výsledek
93Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x5 - 10x3 + 40x CHelp Výsledek
94Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = (3 - x2).(x + 2)-1BHelp Výsledek
95Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x4 - 4x3 - 36x2 CHelp Výsledek
96Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x + 2BHelp Výsledek
97Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = (x + 3)3.(x + 2)-2BHelp Výsledek
98Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 5x6 - 6x5 - 15x4 CHelp Výsledek
99Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: BHelp Výsledek
100Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x + sin2xBHelp Výsledek
101Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 3x - x3CHelp Výsledek
102Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 0,5(ex + e-x)BHelp Výsledek
103Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x-1.lnxBHelp Výsledek
104Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = 2x(x2+1)-1CHelp Výsledek
105Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 - 6x2 + 7 BHelp Výsledek
106Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 2x2 - x4 BHelp Výsledek
107Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x + x-1CHelp Výsledek
108Vyšetřete průběh funkce f: y = 1 + x2 - 0,5x4 BHelp Výsledek
109Vyšetřete průběh funkce f: y = (1 - x2)-1 BHelp Výsledek
110Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = (x2 + 1)-1CHelp Výsledek
111Vyšetřete průběh funkce f: y = x.BHelp Výsledek
112Vyšetřete průběh funkce f: y = 4x - x3/3BHelp Výsledek
113Určete intervaly monotónnosti funkce f: y = x(1 - x2)-1CHelp Výsledek
114Vyšetřete průběh funkce f: y = x2(x2 - 4)BHelp Výsledek
115Vyšetřete průběh funkce f: y = x2/2 + x-1BHelp Výsledek
116Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 8x - x2 , <0,9>CHelp Výsledek
117Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = x3 - 3x2 - 9x + 27 BHelp Výsledek
118Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = 2x3 + 3x2 - 12x - 20 BHelp Výsledek
119Vyšetřete průběh funkce f: y = 2x2 - lnxAHelp Výsledek
120Vyšetřete průběh funkce f: y = 3x - x3 BHelp Výsledek
121Vyšetřete průběh funkce f: y = (x + 1)(x - 2)2 BHelp Výsledek
122Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 3x2 - 2 , <-2,2>CHelp Výsledek
123Vyšetřete průběh funkce f: y = x3 + 6x2 - 15x BHelp Výsledek
124Vyšetřete průběh funkce f: 9y = x3 - 6x2 - 15x + 64BHelp Výsledek
125Vyšetřete průběh funkce f: y = x3 - 2x2 - x + 2 BHelp Výsledek
126Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = x2 - 6x + 7 , <-3,3>CHelp Výsledek
127Vyšetřete průběh funkce f: y = x3/3 - x2 - 3xBHelp Výsledek
128Vyšetřete průběh funkce f: y = x.BHelp Výsledek
129Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = (x - 3)2 + 9 , <2,5>CHelp Výsledek
130Vyšetřete průběh funkce f: y = x-1 - (1 - x)-1BHelp Výsledek
131Vyšetřete průběh funkce f: y = x + x-1BHelp Výsledek
132Vyšetřete průběh funkce f: y = (x - 1)(x - 2)-2AHelp Výsledek
133Vyšetřete průběh funkce f: y = x2(x - 2)-1BHelp Výsledek
134Vyšetřete průběh funkce f: y = 2x(1 + x2)-1BHelp Výsledek
135Určete souřadnice vrcholu paraboly a načrtněte přibližně její graf v daném intervalu: y = 2 + 8x - x2 , <-1,9>CHelp Výsledek
136Vyšetřete průběh funkce f: y = sinx + cosxBHelp Výsledek
137Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = sinx(1 + cosx) v intervalu <0,2p>BHelp Výsledek
138Vyšetřete průběh funkce f: AHelp Výsledek
139Určete intervaly monotónnosti a najděte extrémy funkce f: y = sin2x - x v intervalu <-p/2,p/2>BHelp Výsledek
140Určete globální extrémy funkce f: y = x3 - 2x2 + 11 v intervalu <-3,3>BHelp Výsledek
141Určete globální extrémy funkce f: y = x4 - 2x2 + 1 v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
142Vyšetřete průběh funkce f: y = ex(1 + x)-1AHelp Výsledek
143Určete globální extrémy funkce f: y = x4 - x3 v intervalu <-1,3>BHelp Výsledek
144Určete globální extrémy funkce f: y = 2x2 - 6x2 + 23 v intervalu <0,5>BHelp Výsledek
145Určete globální extrémy funkce f: y = x2 - 4|x| + 4 v intervalu <-3,3>BHelp Výsledek
146Určete globální extrémy funkce f: y = x.|x| v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
147Vyšetřete průběh funkce f: y = sinx(2 + cosx)AHelp Výsledek
148Určete globální extrémy funkce f: y = x4 + 2x2 - 20 v intervalu <-2,2>BHelp Výsledek
149Určete globální extrémy funkce f: y = sinx - cosx v intervalu <0,p>/2BHelp Výsledek
150Vyšetřete průběh funkce f: y = 1 - 2x2 - x3BHelp Výsledek
151Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
152Vyšetřete průběh funkce f: y = (x + 1)(x - 2)2AHelp Výsledek
153Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
154Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
155Vyšetřete průběh funkce f: BHelp Výsledek
156Vyšetřete průběh funkce f: y = ln(1 - x2)AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E.Náhodný test

Otestujte si znalost učiva této lekce na náhodně vybraných příkladech!


F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!