Matika krokem - 10.lekce ...

Limita, derivace a integrál
10.lekce - Integrace iracionálních funkcí
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Integrování iracionálních funkcí

Některé typy iracionálních funkcí lze vhodnými substitucemi převest na racionální funkce a ty potom integrovat tak, jak jsme si ukázali v předchozí kapitole.

Integrály typu: lze substitucí: převést na integrály racionálních funkcí.


Příklad 83: Vypočtěte
= Zavedeme pomocnou neznámoiu
,
t2 = x + 1 , (x + 1)2 = t4
Po substituci vznikne integrál:

Toto je již racionální ryze lomená funkce, kterou integrujeme rozkladem na parciální zlomky:

Metodou neurčitých koeficientů provedeme rozklad:

t + 2 = At2 + At + A + Bt2 - Bt + Ct - C
A + B = 0 , A - B + C = 1 , A - C = 2
A = 1 , B = -1 , C = -1
Pokračujeme integrováním parciálních zlomků:Po návratu k původní proměnné x dostáváme konečný výsledek.
Výsledek:


Integrace iracionálních funkcí typu - Eulerovy substituce

Integrál typu lze vždy racionalizovat (převést na integrál racionální funkce) pomocí některé ze tří Eulerových substitucí.

1.Eulerova substituce   -    je použitelná pro a>0  

Použití této substituce si ukážeme na příkladě:

Příklad 84: Vypočtěte
= Protože a = 1 > 0 , položíme

(znaménko +- vybíráme podle výhodnosti, pro - se zruší x)
Umocněním a úpravami vyjádříme x:
x2-x+1 = t2-2tx+x2
x(2t-1) = t2-1
x = (t2-1)/(2t-1)
Difernciál x získáme derivováním:
dx = 2(t2-t+1)dt/(2t-1)2
Po dosazení do původního integrálu:

Rozkladem na parciální zlomky dostaneme:

Po výpočtu A=1 , B=-3/2 , C=3/2 (např. metodou neurčitých součinitelů) pokračujeme:

Nejprve z rovnice:

vyjádříme t:

Dosazením za t se vrátíme k původní proměnné x a máme konečný výsledek:
Výsledek:2.Eulerova substituce   -    je použitelná pro c>0  

Použití této substituce si ukážeme na příkladě:

Příklad 85: Vypočtěte
= Protože c = 1 > 0 , položíme

Umocněním a úpravami vyjádříme x:
x2+x+1 = x2t2+2tx+1
x2(1-t2) =x(2t-1)
x = (2t-1)/(1-t2)
Difernciál x získáme derivováním:

Vyjádříme také odmocninu:

Po dosazení do původního integrálu:

Z rovnice :

vyjádříme t:

Návratem k původní proměnné x dostáváme:

Výsledek:


3.Eulerova substituce - má-li kvadratický trojčlen dva různé, reálné kořeny r, s:   ax2 + bx + c = a(x - r)(x - s)  

Použití této substituce si ukážeme na příkladě:

Příklad 86: Vypočtěte
= Kvadratický trojčlen lze rozložit: x2+3x-4=(x-1)(x+4)
Můžeme tedy použít substituci:

Umocněním a úpravami vyjádříme x:
x2+3x-4 = t2(x-1)2
t2=[(x-1)(x+4)]/[(x-1)(x-1)]=(x+4)/(x-1)
t2x-t2=x+4
x(t2-1)=t2+4
x=(t2+4)/(t2-1)
Difernciál x získáme derivováním:

Vyjádříme také odmocninu:

Po dosazení do původního integrálu:

Z rovnice t2=(x+4)/(x-1) vyjádříme t:

Návratem k původní proměnné x dostáváme:

Výsledek:


Eulerovy substituce racionalizují integrály s kvadratickým trojčlenem pod druhou odmocninou vždy, ale jejich výpočet není zrovna jednoduchý. Proto se vždy nejprve snažíme najít nějaký jednodušší postup. Ukažme si oba postupy na jednom příkladě. Nejdřív začneme (bez přemýšlení, nejsilnější zbraní) Eulerovými substitucemi.
Příklad 87: Vypočtěte
= Kvadratický trojčlen lze rozložit: -4x2+16x-15 = -4(x-3/2)(x-5/2)
a můžeme tedy použít 3.Eulerovu substituci:

Umocněním a úpravami vyjádříme x:
-4x2+16x-15 = t2(x-3/2)2
t2=4[(5/2-x)(x-3/2)]/[(x-3/2)(x-3/2)]=4(5/2-x)/(x-3/2)
t2x-3t2/2=4(5/2-x)
x(t2+4)=3t2/2+10
x=(3t2/2+10)/(t2+4)
Difernciál x získáme derivováním:

Vyjádříme také odmocninu:

Po dosazení do původního integrálu:

Z rovnice t2=4(5/2-x)/(x-3/2) vyjádříme t:

Návratem k původní proměnné x dostáváme:

Výsledek:


Nyní se zamyslíme a zjistíme, že lze příklad vyřešit elegantněji a jednoduše.

Příklad 88: Vypočtěte
= V zadání příkladu musíme "vidět" ukryté pravidlo . Nejprve upravíme výraz pod odmocnninou:
-4x2+16x-15 = 1 - (4x2-16x+16) = 1 - (2x-4)2.

Pak již stačí použít substituci:   z = 2x-4 , dz/dx=2   a tedy dx = dz/2
Tím dostáváme:

Po návratu k původní proměnné x dostáváme konečný výsledek:
= 0,5.arcsin(2x-4) + C
Výsledek: = 0,5.arcsin(2x-4) + C


Sice je výsledek v jiné formě než u předchozího postupu, ale derivováním se snadno přesvědčíme, že oba výsledky jsou správné. Eulerovy substituce poskytují obecně i výsledek v poněkud složitější formě.


Integrál typu   
(P(x) je polynom n-tého stupně) lze vypočítat vyjmutím algebraické části integrálu (obdoba Ostrogradského metody) podle vztahu:
         (5)
Q(x) je polynom o stupeň nižší než P(x) a K konstanta. Po derivaci tohoto vztahu:

a odstranění zlomků dostaneme rovnost polynomů a metodou neurčitých součinitelů určíme koeficienty polynomu Q(x) i konstantu K.

Zde je příklad:
Příklad 89: Vypočtěte
= Podle vztahu (5) dostáváme (Q(x) je polynom 2.stupně):

Po derivaci:

Po vynásobení odmocninou (odstranění zlomků) dostáváme rovnost polynomů:
6x3 = (2Ax+B)(x2+4x+1)+(Ax2+Bx+C)(x+2)+K
Metodou neurčitých součinitelů vypočteme koeficienty polynomu A, B, C a konstantu K:
A = 2 , B = -10 , C = 56 , K = -102
Můžeme pokračovat ve výpočtu integrálu:

Poslední integrál:

vypočteme například 1.Eulerovou substitucí a dostáváme konečný výsledek:
Výsledek:

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Vypočtěte:       


Příklad 2:    Vypočtěte:       


Příklad 3:    Vypočtěte:       


Příklad 4:    Vypočtěte vyjmutím algebraické části integrálu:       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Vypočtěte: CHelp Výsledek
2Vypočtěte: BHelp Výsledek
3Vypočtěte: BHelp Výsledek
4Vypočtěte: AHelp Výsledek
5Vypočtěte: BHelp Výsledek
6Vypočtěte: BHelp Výsledek
7Vypočtěte: BHelp Výsledek
8Vypočtěte: BHelp Výsledek
9Vypočtěte: BHelp Výsledek
10Vypočtěte: CHelp Výsledek
11Vypočtěte: BHelp Výsledek
12Vypočtěte: BHelp Výsledek
13Vypočtěte: BHelp Výsledek
14Vypočtěte: BHelp Výsledek
15Vypočtěte: BHelp Výsledek
16Vypočtěte: CHelp Výsledek
17Vypočtěte: BHelp Výsledek
18Vypočtěte: BHelp Výsledek
19Vypočtěte: BHelp Výsledek
20Vypočtěte: BHelp Výsledek
21Vypočtěte: BHelp Výsledek
22Vypočtěte: AHelp Výsledek
23Vypočtěte: BHelp Výsledek
24Vypočtěte: BHelp Výsledek
25Vypočtěte: BHelp Výsledek
26Vypočtěte: BHelp Výsledek
27Vypočtěte: BHelp Výsledek
28Vypočtěte: AHelp Výsledek
29Vypočtěte: CHelp Výsledek
30Vypočtěte: BHelp Výsledek
31Vypočtěte: BHelp Výsledek
32Vypočtěte: AHelp Výsledek
33Vypočtěte: BHelp Výsledek
34Vypočtěte: BHelp Výsledek
35Vypočtěte: BHelp Výsledek
36Vypočtěte: BHelp Výsledek
37Vypočtěte: BHelp Výsledek
38Vypočtěte: CHelp Výsledek
39Vypočtěte: BHelp Výsledek
40Vypočtěte: BHelp Výsledek
41Vypočtěte: BHelp Výsledek
42Vypočtěte: BHelp Výsledek
43Vypočtěte: BHelp Výsledek
44Vypočtěte: CHelp Výsledek
45Vypočtěte: BHelp Výsledek
46Vypočtěte: BHelp Výsledek
47Vypočtěte: BHelp Výsledek
48Vypočtěte: BHelp Výsledek
49Vypočtěte: BHelp Výsledek
50Vypočtěte: AHelp Výsledek
51Vypočtěte: BHelp Výsledek
52Vypočtěte: BHelp Výsledek
53Vypočtěte: BHelp Výsledek
54Vypočtěte: BHelp Výsledek
55Vypočtěte: BHelp Výsledek
56Vypočtěte: AHelp Výsledek
57Vypočtěte: CHelp Výsledek
58Vypočtěte: BHelp Výsledek
59Vypočtěte: BHelp Výsledek
60Vypočtěte: AHelp Výsledek
61Vypočtěte: BHelp Výsledek
62Vypočtěte: BHelp Výsledek
63Vypočtěte: BHelp Výsledek
64Vypočtěte: BHelp Výsledek
65Vypočtěte: BHelp Výsledek
66Vypočtěte: CHelp Výsledek
67Vypočtěte: BHelp Výsledek
68Vypočtěte: BHelp Výsledek
69Vypočtěte: BHelp Výsledek
70Vypočtěte: BHelp Výsledek
71Vypočtěte: BHelp Výsledek
72Vypočtěte: CHelp Výsledek
73Vypočtěte: BHelp Výsledek
74Vypočtěte: BHelp Výsledek
75Vypočtěte: BHelp Výsledek
76Vypočtěte: BHelp Výsledek
77Vypočtěte: BHelp Výsledek
78Vypočtěte: AHelp Výsledek
79Vypočtěte: BHelp Výsledek
80Vypočtěte: BHelp Výsledek
81Vypočtěte: BHelp Výsledek
82Vypočtěte: BHelp Výsledek
83Vypočtěte: BHelp Výsledek
84Vypočtěte: AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E.Náhodný test

Otestujte si znalost učiva této lekce na náhodně vybraných příkladech!


F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!