Přehled ...

       Naučit se chemii k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ je pro mnohé dost těžký oříšek. Chceme vám tento nelehký úkol usnadnit pomocí e-learningových kurzů. Druhým je Chemie krokem. Chemie krokem obsahuje a umožňuje:

1. Nejprve se seznámíte s nezbytným množstvím teoretických pouček, které jsou vysvětleny na řešených ukázkových příkladech.
2. Následují přiklady s on-line krokovou kontrolou a zároveň i pomocí e-učitele, na kterých si ověříte kvalitu získaných poznatků.
3. Látku si lze dostatečně procvičit na více než 270 příkladech, doplněných nápovědou (Help) a výsledky.
4. Závěrem každé lekce nabízíme kontrolní test.
5. Celý kurz uzavírá závěrečný test, který prozradí připravenost k úspěšnému složení maturitní zkoušky nebo přijímacích zkoušek z příslušné kapitoly.
6. Zdokonalit a otestovat znalosti názvosloví umožňuje náhodný test, který náhodně vybere příklady z příslušné lekce.
7. Po absolvování celého kurzu i jednotlivých lekcí je možno si nechat vystavit certifikát o absolvování kurzu a jeho hodnocení.

Dosažené výsledky všech řešených úloh se průběžně zaznamenávají a jsou registrovanému uživateli kdykoliv k dispozici.
Během celého kurzu lze v případě nejasností či jiných problémů položit dotaz tutorovi (učiteli), požádat o radu, popř. pomoc, poslat řešení úkolu, námět pro další lekce apod. - volba Dotaz. Nejpozději do 24 hodin se objeví odpověď, rada či komentář.

Jako závěrečná prémie je tu Generátor testů, který nabízí možnost vytvoření testu z vybraných lekcí a to z volitelného počtu příkladů s volitelnou obtížností. Může ho využít jak učitel pro školní výuku, tak i student pro samostatné ověření zvládnutí učiva. Generátor umožňuje výběr příkladů učitelem nebo náhodný výběr příkladů.
Skype výuka, doučování
    Chemie krokem zatím obsahuje tyto kapitoly učiva:

    1. Názvosloví anorganických sloučenin
  Vzorec, náboj, oxidační číslo - 1.lekce
Oxidy - 2.lekce
Halogenidy a hydroxidy - 3.lekce
Sulfidy a další binární sloučeniny - 4.lekce
Kyseliny - 5.lekce
Kationty a anionty - 6.lekce
Soli - 7.lekce
Komplexní test - souhrnný test z názvosloví
Náhodný kompl.test - náhodný kompletní test z názvosloví
!!! Generátor testů - vytvoření testu z názvosloví

    2. Výpočty , rovnice
  Látkové množství, molární homotnost (objem) - 1.lekce
Výpočty z chemických vzorců - 2.lekce
Směsi, roztoky - 3.lekce
Redoxní rovnice, výpočty z rovnic - 4.lekce
Výpočty při reakcích plynů - 5.lekce
Výpočet pH - 6.lekce
Komplexní test - souhrnný test z výpočtů a rovnic (příklady z přijímacích zkoušek na VŠ)
!!! Generátor testů - vytvoření testu z výpočtů a rovnic