Chemie krokem - 1.lekce ...

Výpočty, rovnice
1.lekce - Látkové množství, molární homotnost (objem)
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Relativní hmotnost atomu
Ar(X) je bezrozměrné číslo udávající, kolikrát je hmotnost atomu X větší než hmotnost 1/12 atomu nuklidu 12C.
(1)
Relativní hmotnost molekuly
Mr(XY) je bezrozměrné číslo udávající, kolikrát je hmotnost molekuly XY větší než hmotnost 1/12 atomu nuklidu 12C.
(2)
Vypočteme ji jako součet relativních atomových hmotností prvků tvořících sloučeninu, které jsou vynásobeny příslušnými stechiometrickými koeficienty. Pro molekulu AxBy tedy platí:
   Mr(AxBy) = x.Ar(A) + y.Ar(B)
(3)
Relativní hmotnost prvku
je rovna poměru střední hmotnosti atomů přítomných v přírodní směsi izotopů tohoto prvku a atomové hmotnostní konstanty ( hmotnost 1/12 atomu nuklidu 12C ).
(4)

Příklad1: Vypočtěte Mr(H2SO4)
= Podle (3) platí:   Mr(H2SO4) = 2.Ar(H) + Ar(S) + 4.Ar(O) = 2.1,008 + 32,064 + 4.15,999 = 98,076
Výsledek:   Mr(H2SO4) = 98,076

Látkové množství umožňuje vyjadřovat množství látky pomocí počtu částic. Jednotkou je mol.(5)
Jeden mol je látkové množství vzorku, který obsahuje tolik částic (atomů, molekul, iontů - je třeba uvést), kolik atomů je obsaženo ve vzorku nuklidu 12C, jehož hmotnost je přesně 12 g.(6)
Počet částic v jednom molu udává Avogadrova konstanta NA, která se rovná přibližně 6,023.1023.(7)
Číselná hodnota hmotnosti jednoho molu látky vyjádřená v gramech je rovna rel.molekulové či atomové hmotnosti této látky.(8)
Stechiometrické koeficienty ve vzorci určují látková množství jednotlivých prvků v 1 molu látky.
1 mol látky AxBytedy obsahuje x molů prvku A a y molů prvku B
(9)

Příklad 2: Jaké je látkové množství 1,234.1027 aniontů SO42- ?
=
1 mol SO42- . . . . . . . 6,023.1023 aniontů
x mol SO42- . . . . . . . 1,234.1027 aniontů
Kolikrát se zvětší počet molů, tolikrát se zvětší počet aniontů - přímá úměrnost:
x : 1 = 1,234.1027 : 6,023.1023
x = 1,234 . 104 / 6,023 = 2048,81 = 2048,8 mol
Výsledek:   1,234.1027 aniontů SO42- představuje látkové množství 2048,8 mol aniontů SO42-

Příklad 3: Kolik atomů dusíku obsahuje 10 g kationtů NH4+ ?
= 1 mol kationtů NH4+ představuje (podle 8) 14,007 + 4.1,008 = 18,039 g NH4+
1 mol kationtů NH4+ obsahuje (podle 9) 1 mol N , tedy (podle 7) 6,023.1023 atomů N, tedy
18,039 g kationtů NH4+ . . . . . . . 6,023.1023 atomů N
10 g kationtů NH4+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x atomů N
x : 6,023.1023 = 10 : 18,039
x = 10 . 6,023.1023 / 18,039 = 3,34.1023 atomů N
Výsledek:   10 g kationtů NH4+ obsahuje 3,34.1023 atomů N

Molární hmotnost
M(X) čisté látky X je rovna podílu její hmotnosti m(X) a jejího látkového množství n(X). Jednotkou je g.mol-1 .
   M(X) = m(X) / n(X)


(10)
Výpočet látkového množství
Molární hmotnost látky X je tedy hmotnost jednoho molu látky X a určuje se početně nejčastěji podle vztahu (8) - pomocí relativních atomových hmotností - a vztah (10) pak slouží nejčastěji k výpočtu látkového množství:
   n(X) = m(X) / M(X)(11)

Příklad 4: Vypočtěte molární hmotnost uhličitanu vápenatého, jestliže 5 molů CaCO3 má hmotnost 500,45 g.
= Podle (10) platí: M(CaCO3) = m(CaCO3) / n(CaCO3) = 500,45 g / 5 mol = 100,09 g.mol-1
Výsledek:   Molární hmotnost uhličitanu vápenatého je 100,09 g.mol-1

Příklad 5: Vypočtěte hmotnost 5 molů hydroxidu draselného.
= Podle (8) platí: M(KOH) = Ar(K) + Ar(O) + Ar(H) = 39,102 + 15,999 + 1,008 = 56,109 g.mol-1
56,109 g KOH . . . . . . . 1 mol KOH
          x  g KOH . . . . . . 5 molů KOH
x : 56,109 = 5 : 1
x = 5 . 56,109 = 280,545 g
Výsledek:   5 molů hydroxidu draselného má hmotnost 280,545 g.

Příklad 6: Jakému látkovému množství odpovídá 1 kg skalice modré?
= Pro výpočet použijeme vztahu (11). Nejdřív musíme vypočítat molární hmotnost skalice modré.Podle (8) platí:
M(CuSO4 . 5H2O) = Ar(Cu) + Ar(S) + 9.Ar(O) + 10.Ar(H) = 63,54 + 32,064 + 9.15,999 + 10.1,008 = 249,675 g.mol-1
Dosadíme do vztahu (10) : n(CuSO4 . 5H2O) = m(CuSO4 . 5H2O) / n(CuSO4 . 5H2O) = 1000 / 249,675 = 4,005 mol
Výsledek:   1 kg skalice modré představuje přibližně 4 moly skalice modré.

Molární objem
Vm(X) čisté látky X je roven podílu jejího objemu V(X) a jejího látkového množství n(X). Jednotkou je m3.mol-1 .
   Vm(X) = V(X) / n(X)


(12)
Molární objem látky X je tedy objem jednoho molu látky X a závisí zejména u plynů na teplotě a tlaku. Za normálních podmínek (tlak 101325 Pa, teplota 273,15 K) je tento objem pro plyny konstantní a nazývá se
Normální molární objem: Vmn = 22,414 dm3.mol-1


(13)
Hustota
r(X) čisté látky X je určena podílem její hmotnosti m(X) a jejího objemu V(X). Jednotkou je kg.m-3.
   r(X) = m(X) / V(X)


(14)
Jednoduše můžeme hustotu zjistit (za normálních podmínek) z molární hmotnosti a normálního molárního objemu:
   r(X) = M(X) / Vmn(X)

(15)

Příklad 7: Vypočtěte, jaký objem v m3 má za normálních podmínek 9.1023 molekul dusíku.
= Pro objem dusíku podle (13) a (7) platí:
6,023.1023 molekul dusíku  . . . . . . . 22,415 dm3
9.1023 molekul dusíku . . . . . . . . . . . . . . . . . x dm3
x : 22,414 = 9.1023 : 6,023.1023
x = 22,414 . 9.1023 / 6,023.1023 = 33,49 dm3 = 0,03349 m3
Výsledek:   9.1023 molekul dusíku má za normálních podmínek objem 0,03349 m3

Příklad 8: Vzorek bromu o hmotnosti 50 g zaujímá při teplotě 20o C objem 15,9 cm3. Vypočítejte molární objem bromu při této teplotě.
= Podle (12) platí: Vm(Br2) = V(Br2) / n(Br2). Potřebujeme tedy vypočítat látkové množství bromu.
To vypočteme podle vztahu (11): nm(Br2) = m(Br2) / M(Br2) = 50 / (2.79,909) = 0,31286 mol a tedy:
Vm(Br2) = 0,0159 / 0,31286 = 0,05082 dm3.mol-1 = 50,82 cm3.mol-1
Výsledek:   Molární objem bromu při teplotě 20o C je 50,82 cm3.mol-1

Příklad 9: Porovnejte hustotu amoniaku a vzduchu za normálních podmínek.
= Použijeme vztahu (15).
Pro amonik dostáváme: r(NH3) = M(NH3) / Vmn(NH3) = (14,007 + 3.1,008) / 22,414 = 0,7598 = 0,76 g.dm3
Vzduch je směs přibližně 80% dusíku (N2) a 20% kyslíku (O2) a pro jeho hustotu tedy platí:
r(vzduch) = (0,8.2.14,007 + 0,2.2.15,999) / 22,414 = 1,28393 = 1,28 g.dm3
Výsledek:   Amoniak je tedy za normálních podmínek lehčí než vzduch.B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Kolik atomů fosforu obsahuje 100 g aniontů PO43- ?       


Příklad 2:    Jakému látkovému množství odpovídá 1 kg kyseliny sírové?       


Příklad 3:    Vypočítejte hmotnost 1 litru metanu za normálních podmínek.       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Jaké je látkové množství oxidu uhelnatého ve vzduchu, který obsahuje 4,5.1023 molekul CO?CHelp Výsledek
2Jaká je hmotnost 2,02.10-1 molu dusičnanu stříbrného?BHelp Výsledek
3Vypočítejte molární hmotnost plynu, jehož hustota je 1,43 g/dm3CHelp Výsledek
4Vypočtěte hustotu vodíku za normálních podmínekBHelp Výsledek
5Jaký objem v litrech má za normálních podmínek 3,0115.1024 molekul chloru?BHelp Výsledek
6Kolik m3 vzduchu se spotřebuje za den v podniku na výrobu amoniaku, jestliže denní spotřeba vzdušného dusíku je 1250 t.(vzduch 80% dusíku)AHelp Výsledek
7Určete hmotnost 1 molu plynu, když víte, že jeho hustota je 1,34 g.dm-3.BHelp Výsledek
8Vzorek hexanu o hmotnosti 21,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 32,6 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
9Vzorek oktanu o hmotnosti 28,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 40,7 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
10Vzorek butanolu o hmotnosti 18,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 22,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
11Vzorek pentanolu o hmotnosti 22 g zaujímá při teplotě 20o C objem 27,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
12Kde je více molekul, v 10g SO2 nebo 10g SO3?BHelp Výsledek
13Vypočítejte, jaký je počet molekul v 5 molech vody.CHelp Výsledek
14Jakou hmotnost mají 3 moly kyseliny dusičné?BHelp Výsledek
15Jakou hmotnost mají 4 moly kyseliny sírové?BHelp Výsledek
16Jakou hmotnost mají 3 moly oxidu sodného?BHelp Výsledek
17Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?BHelp Výsledek
18Vypočtěte molární hmotnost kyseliny sírové.CHelp Výsledek
19Jaké je látkové množství 1,8.1020 bromidových aniontů?BHelp Výsledek
20Jaké je látkové množství 2,38.1024 molekul amoniaku?BHelp Výsledek
21Pro uskutečnění reakce je třeba 0,75 molu sodíku. Jaká je hmotnost sodíku?BHelp Výsledek
22Jaká je hmotnost 5,32 molu kyseliny sírové?BHelp Výsledek
23Vypočtěte molární hmotnost skalice modré.CHelp Výsledek
24Jaká je hmotnost 2,02.10-2 molu dusičnanu stříbrného?BHelp Výsledek
25Jaká je hmotnost 0,052 molu oxidu dusnatého?BHelp Výsledek
26Kolik atomů dusíku obsahuje 115 g molekul oxidu dusičitého?BHelp Výsledek
27Kolik atomů olova obsahuje 11,5 g molekul oxidu olovičitého?BHelp Výsledek
28Jaká je hmotnost 1 molu vody?CHelp Výsledek
29Kolik atomů síry obsahuje 96,5 g molekul siřičitanových aniontů?BHelp Výsledek
300,75 mol prvku má hmotnost 24 g. O který prvek se jedná?BHelp Výsledek
31Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?CHelp Výsledek
32Jakému látkovému množství odpovídá 180 g hydroxidu sodného?BHelp Výsledek
33Jakému látkovému množství odpovídá 75,95 g síranu železnatého?BHelp Výsledek
34Jakému látkovému množství odpovídá 1,25 kg skalice modré?BHelp Výsledek
35Jaké je látkové množství oxidu uhelnatého ve vzduchu, který obsahuje 4,5.1023 molekul CO?CHelp Výsledek
36Jaká je hmotnost 2,02.10-1 molu dusičnanu stříbrného?BHelp Výsledek
37Vypočítejte molární hmotnost plynu, jehož hustota je 1,43 g/dm3CHelp Výsledek
38Vypočtěte hustotu vodíku za normálních podmínekBHelp Výsledek
39Jaký objem v litrech má za normálních podmínek 3,0115.1024 molekul chloru?BHelp Výsledek
40Kolik m3 vzduchu se spotřebuje za den v podniku na výrobu amoniaku, jestliže denní spotřeba vzdušného dusíku je 1250 t.(vzduch 80% dusíku)AHelp Výsledek
41Určete hmotnost 1 molu plynu, když víte, že jeho hustota je 1,34 g.dm-3.BHelp Výsledek
42Vzorek hexanu o hmotnosti 21,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 32,6 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
43Vzorek oktanu o hmotnosti 28,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 40,7 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
44Vzorek butanolu o hmotnosti 18,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 22,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
45Vzorek pentanolu o hmotnosti 22 g zaujímá při teplotě 20o C objem 27,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.BHelp Výsledek
46Kde je více molekul, v 10g SO2 nebo 10g SO3?BHelp Výsledek
47Vypočítejte, jaký je počet molekul v 5 molech vody.CHelp Výsledek
48Jakou hmotnost mají 3 moly kyseliny dusičné?BHelp Výsledek
49Jakou hmotnost mají 4 moly kyseliny sírové?BHelp Výsledek
50Jakou hmotnost mají 3 moly oxidu sodného?BHelp Výsledek
51Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?BHelp Výsledek
52Vypočtěte molární hmotnost kyseliny sírové.CHelp Výsledek
53Jaké je látkové množství 1,8.1020 bromidových aniontů?BHelp Výsledek
54Jaké je látkové množství 2,38.1024 molekul amoniaku?BHelp Výsledek
55Pro uskutečnění reakce je třeba 0,75 molu sodíku. Jaká je hmotnost sodíku?BHelp Výsledek
56Jaká je hmotnost 5,32 molu kyseliny sírové?BHelp Výsledek
57Vypočtěte molární hmotnost skalice modré.CHelp Výsledek
58Jaká je hmotnost 2,02.10-2 molu dusičnanu stříbrného?BHelp Výsledek
59Jaká je hmotnost 0,052 molu oxidu dusnatého?BHelp Výsledek
60Kolik atomů dusíku obsahuje 115 g molekul oxidu dusičitého?BHelp Výsledek
61Kolik atomů olova obsahuje 11,5 g molekul oxidu olovičitého?BHelp Výsledek
62Jaká je hmotnost 1 molu vody?CHelp Výsledek
63Kolik atomů síry obsahuje 96,5 g molekul siřičitanových aniontů?BHelp Výsledek
640,75 mol prvku má hmotnost 24 g. O který prvek se jedná?BHelp Výsledek
65Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?CHelp Výsledek
66Jakému látkovému množství odpovídá 180 g hydroxidu sodného?BHelp Výsledek
67Jakému látkovému množství odpovídá 75,95 g síranu železnatého?BHelp Výsledek
68Jakému látkovému množství odpovídá 1,25 kg skalice modré?BHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!