Chemie krokem - 4.lekce ...

Výpočty, rovnice
4.lekce - Redoxní rovnice, výpočty z rovnic
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Výpočet stechiometrických koeficientů chemické rovnice vychází ze zákona zachování hmotnosti a z atomové teorie. Obě strany chemické rovnice musí být sestaveny pro stejné úhrnné počty atomů a iontů každého prvku, z nichž jsou složeny reagující látky.
U jednodušších rovnic doplňujeme koeficienty zkusmo jeden po druhém.

Příklad 1: Určete stechiometrické koeficienty rovnice: FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
= Nejprve se snažíme srovnat počty atomů Fe přidáním koeficientu 2 u FeS2:
2 FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Pak musíme srovnat atomy síry přidáním koeficientu 4 u SO2:
2 FeS2 + O2 Fe2O3 + 4 SO2
Zbývá ještě určit koeficient u kyslíku. Na pravé straně je 11 atomů kyslíku a vlevo je sudý počet 2. Vyrovnat počty kyslíku můžeme na společný násobek 22, tím musíme dosavadní koeficienty zdvojnásobit a dostáváme výslednou rovnici:
Výsledek:  4 FeS2 + 11 O2 2 Fe2O3 + 8 SO2

Při výpočtu koeficientů redoxních rovnic se využívá toho, že počet elektronů uvolněných při oxidaci se musí rovnat počtu elektronů přijatých při redukci.
(32)

Příklad 2: Určete stechiometrické koeficienty v rovnici redukce oxidu měďnatého amoniakem, při níž vzniká měď, dusík a voda:
                  CuO + NH3 Cu + N2 + H2O
= 1. Zjistíme prvky, které mění své oxidační číslo:
     2 N -III  N 0        oxidace
     Cu II      Cu 0      redukce
2. Určíme počty elektronů, které souvisí s těmito změnami oxidačních čísel:
     Cu II + 2 e- Cu 0
     N -III  - 3 e- N 0
3. Vynásobením upravíme tak, aby se vyrovnaly celkové počty elektronů:
     Cu II + 2 e- Cu 0     / . 3
     N -III  - 3 e- N 0        / . 2     
     3 CuII + 6 e- 3 Cu0
     2 N-III  - 6 e- 2 N0
4. Doplníme koeficienty do chemické rovnice:
     3 CuO + 2 NH3 3 Cu + N2 + H2O
5. Určíme koeficienty u zbývajících látek:
     3 CuO + 2 NH3 3 Cu + N2 + 3 H2O
Výsledek:   3 CuO + 2 NH3 3 Cu + N2 + 3 H2O

Pokud se při reakci oxiduje (redukuje) více látek, je třeba s nimi počítat dohromady.

Příklad 3: Určete stechiometrické koeficienty v rovnici:       CrI3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
= 1. Zjistíme prvky, které mění své oxidační číslo:
     Cr III Cr VI      oxidace
     I -I      I VII         oxidace
     Cl 0  Cl -I        redukce
2. Určíme počty elektronů, které souvisí s těmito změnami oxidačních čísel:
     Cr III - 3 e- Cr VI      oxidace
     I -I - 8 e-      I VII        oxidace
     Cl 0  + e-   Cl -I        redukce
     V molekulu CrI3 jsou vždy 3 atomy I na 1 atom Cr, proto celková oxidace vypadá:
     Cr III + 3 I -I - 27 e- Cr VI + 3 I VII      oxidace
     2 Cl 0          + 2   e-  2 Cl -I                 redukce
     V molekule Cl2 jsou vždy 2 atomy Cl, počet atomů Cl musí být tedy sudý (proto 2 před Cl)
3. Vynásobením upravíme tak, aby se vyrovnaly celkové počty elektronů:
     Cr III + 3 I -I - 27 e- Cr VI + 3 I VII      / . 2
     2 Cl 0          + 2   e-  2 Cl -I                 / . 27     
     2 Cr III + 6 I -I - 54 e- 2 Cr VI + 6 I VII      
     54 Cl 0           + 54 e- 54 Cl -I     
4. Doplníme koeficienty do chemické rovnice:
     2 CrI3 + KOH + 27 Cl2 2 K2CrO4 + 6 KIO4 + KCl + H2O
5. Určíme koeficienty u zbývajících látek:
     2 CrI3 + 64 KOH + 27 Cl2 2 K2CrO4 + 6 KIO4 + 54 KCl + 32 H2O
Výsledek:  2 CrI3 + 64 KOH + 27 Cl2 2 K2CrO4 + 6 KIO4 + 54 KCl + 32 H2O

V některých reakcích se oxidace (redukce) neúčastní všechny molekuly reagující látky.

Příklad 4: Určete stechiometrické koeficienty v rovnici:       Pb + HNO3 Pb(NO3)2 + NO2 + H2O
= 1. Zjistíme prvky, které mění své oxidační číslo:
     Pb 0 Pb II      oxidace
     N V  N IV        redukce - neredukuje se ale všechen N, část zůstáva jako N V v Pb(NO3)2
2. Určíme počty elektronů, které souvisí s těmito změnami oxidačních čísel:
     Pb 0 - 2 e- Pb II      oxidace
     N V   +   e- N IV       redukce
3. Vynásobením upravíme tak, aby se vyrovnaly celkové počty elektronů:
     Pb 0 - 2 e- Pb II      / . 1
     N V   +   e- N IV       / . 2     
     1 Pb 0 - 2 e- 1 Pb II      
     2 N V  + 2 e- 2 N IV
4. Doplníme koeficienty do chemické rovnice - koeficient 2 platí pouze pro redukující se N:
     1 Pb + HNO3 1 Pb(NO3)2 + 2 NO2 + H2O
5. Určíme koeficienty u zbývajících látek:
     1 Pb + 4 HNO3 1 Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Výsledek:  Pb + 4 HNO3 Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

U zkrácených iontových zápisů redoxních rovnic je třeba pamatovat na kontrolu rovnosti nábojů na obou stranách rovnice.

Příklad 5: Určete stechiometrické koeficienty v rovnici:       Br - + Cr2O72- + H+ Br2 + Cr3+ + H2O
= 1. Zjistíme prvky, které mění své oxidační číslo:
     Br -I    Br 0      oxidace
     Cr VI  Cr III    redukce
2. Určíme počty elektronů, které souvisí s těmito změnami oxidačních čísel:
     Br -I     -    e- Br 0      oxidace
     Cr VI  + 3 e- Cr III    redukce
3. Vynásobením upravíme tak, aby se vyrovnaly celkové počty elektronů (musí být sudé počty jak bromu tak chromu):
     Br -I     -    e- Br 0      / . 6
     Cr VI  + 3 e- Cr III     / . 2     
     6 Br -I    - 6 e- 6 Br 0      
     2 Cr VI  + 6 e- 2 Cr III    
4. Doplníme koeficienty do chemické rovnice:
     6 Br - + 1 Cr2O72- + H+ 3 Br2 + 2 Cr3+ + H2O
5. Určíme koeficienty u zbývajících látek - nejdřív 14 u H+ na vyrovnání nábojů a 7 z dopočtu vodíků:
     6 Br - + 1 Cr2O72- + 14 H+ 3 Br2 + 2 Cr3+ + 7 H2O
    Kontrola nábojů:
    L = 6.(-1) + (-2) + 14.(+1) = -6 - 2 + 14 = +6
    P = 2.(+3) = +6
Výsledek:  6 Br - + Cr2O72- + 14 H+ 3 Br2 + 2 Cr3+ + 7 H2O

Chemická rovnice kvantitativně charakterizuje danou chemickou reakci a slouží k výpočtu látkových, hmotnostních a objemových množství reaktantů a produktů.
Poměry látkových množství reagujících látek jsou rovny poměrům příslušných stechiometrických koeficientů v rovnici chemické reakce.
Pro reakci : a A  +  b B     k K  +  l L      platí:
   n(B) : n(A) = a : b   ,   n(K) : n(L) = k : l   ,    n(K) : n(A) = k : a   ,   atd.  
Látková množství reagujících látek jsou přímo úměrná příslušným stechiometrickým koeficientům

{33)

Příklad 6: Vypočtěte látkové množství N2, který zreaguje s 12 moly H2 na NH3 a látkové množství amoniaku, který přitom vznikne.
= Z rovnice reakce     3 H2  + 1 N2 2 NH3     vyplývá, že :
   3 moly H2 . . . . . . . .  reagují s 1 molem N2
12 molů H2 . . . . . . . . .   reaguje s x molů N2
Podle (32) se jedná o přímou úměrnost, tedy:
x : 1 = 12 : 3
x = 1 . 12 / 3 = 4 moly N2
Podobně pro amoniak:
 z 3 moly H2 . . . . . . . .  vzniknou 2 molem NH3
z 12 molů H2 . . . . . . . .   reaguje s x molů NH3
x : 2 = 12 : 3
x = 2 . 12 / 3 = 8 molů NH3
Výsledek:   Zreagují 4 moly dusíku a vznikne 8 molů amoniaku.

Z poměru látkových množství získáme snadno poměr hmotností reagujících látek dosazením m / Mr za látkové množství n.
Z látkových množství vyjádříme hmotnosti reagujících látek.
{34)

Příklad 7: Vypočtěte hmotnost kyslíku nutného k oxidaci 5 g vodíku a hmotnost vody vzniklé touto reakcí.
= Z rovnice reakce     2 H2  +  O2 2 H2O    vyplývá, že :
2 moly H2 . . . . . . . .  reagují s 1 molem O2
Vypočteme hmotnosti těchto látkových množství:
2 moly H2 = 4.Mr(H) = 4 . 1,008 = 4,032 g
1 mol O2 = 2Mr(O) = 2 . 15,999 = 31,998 g
A tedy:
4,032 g H2 . . . . . .  reaguje s 31,998 g O2
        5 g H2 . . . . . .  reaguje s x g O2
Podle (32) se jedná o přímou úměrnost, tedy:
x : 31,998 = 5 : 4,032 : 2
x = 31,998 . 5 / 4,032 = 39,68 g O2
Obdobně voda:
z 2 molu H2 . . . . . . . .  vznikají 2 moly H2O
2 moly H2O = 2Mr(H2O) = 4 . 1,008 + 2 . 15,998 = 36,03 g
z 4,032 g H2 . . . . . . . .  vzniká s 36,03 g H2O
        z 5 g H2 . . . . . . . .  vzniká x g H2O
x : 36,03 = 5 : 4,032 : 2
x = 36,03 . 5 / 4,032 = 44,68 g H2O
Výsledek:   Hmotnost potřebného kyslíku je 39,68 g a vznikne 44,68 g vody.

Příklad 8: Uhlí obsahuje síru ve formě minerálu pyritu FeS2. Při spalování vzniká z pyritu oxid železitý a oxid siřičitý podle rovnice:
4 FeS2  +  11 O2 2 Fe2O3  +  8 SO2    
Vypočtěte hmotnost SO2, kterým se zamoří ovzduší spálením 5 tun uhlí obsahujícího 2,5 % hmotnosti pyritu.
= Nejprve vypočteme hmotnost pyritu v uhlí: m(FeS2) = m(uhlí).w(FeS2) = 0,025.5000 = 125 kg pyritu.
Z rovnice reakce vyplývá, že :
ze 4 molů FeS2 . . . . . . . .  vznikne 8 molů SO2
Vypočteme hmotnosti těchto látkových množství:
4 moly FeS2 = 4.Mr(FeS2) = 479,9 g
8 molů SO2 = 8.Mr(SO2) = 512,496 g
A tedy:
    z 479,9 g FeS2 . . . . . . . . vznikne 512,496 g SO2
z 125000 g FeS2 . . . . . . . .  vznikne s x g SO2
x : 512,496 = 125000 : 479,9
x = 125000 . 512,496 / 479,9 = 133490 g = 133,5 kg SO2
Výsledek:   Spálením 5 t uhlí obsahujícího 2,5% pyritu se do ovzduší dostane přibližne 133,5 kg oxidu siřičitého.

Příklad 9: Vypočtěte objem roztoku 10% H2SO4 o hustotě 1,066 g.cm-3, který zneutralizuje 100 cm3 10% KOH o hustotě 1,0904 g.cm-3.
= Nejprve vypočteme hmotnost roztoku KOH: mroztok(KOH) = V(KOH) . r(KOH) = 100 . 1,0904 = 109,04 g
Hmotnost KOH je: m(KOH) = w(KOH).mroztok(KOH) = 0,1 . 109,04 = 10,904 g
Z rovnice reakce :
H2SO4  +  2 KOH K2SO4  +  2 H2O    
vyplývá, že
1 mol H2SO4 . . . . . . . .  reaguje s 2 moly KOH
Vypočteme hmotnosti těchto látkových množství:
1 mol H2SO4 = Mr(H2SO4) = 98,076 g
2 moly KOH = 2.Mr(KOH) = 2.56,109 = 112,218 g
A tedy:
98,076 g H2SO4 . . . . . . . .  reaguje s 112,218 g KOH
           x g H2SO4 . . . . . . . .  reaguje s 10,904 g KOH
x : 98,076 = 10,904 : 112,218
x = 10,904 . 98,076 / 112,218 = 9,53 g H2SO4
Nakonec vypočteme, v jakém objemu roztoku je obsaženo 9,53 g H2SO4
100 cm3 roztoku H2SO4 má hmotnost 100 . 1,066 = 106,6 g a osahuje 10% H2SO4, tedy 10,66 g.
A tedy:
v 100 cm3 roztoku H2SO4 . . . . . . . .  10,66 g H2SO4
      v x cm3 roztoku H2SO4 . . . . . . . .  9,53 g H2SO4
x : 100 = 9,53 : 10,66
x = 9,53 . 100 / 10,66 = 89,4 cm3 roztoku H2SO4
Výsledek:   Na neutralizaci 100 cm3 10% roztoku KOH je třeba 89,4 cm3 10% roztoku H2SO4.

Pokud je některá z reagujících látek v přebytku, výpočet sestavíme na základě látky, která není v přebytku.

Příklad 10: Do roztoku 27 g CuCl2 bylo přidáno 12 g železných pilin. Kolik gramů mědi vzniklo?
= CuCl2  +  Fe Cu  +  FeCl2    
Z rovnice reakce vyplývá, že :
1 mol CuCl2 reaguje . . . . . . . .  s 1 molem Fe
Zjistíme látková množství reagujících látek:
n(CuCl2) = m(CuCl2) / Mr(CuCl2) = 27 / 134,446 = 0,201 mol
n(Fe) = m(Fe) / Mr(Fe) = 12 / 55,847 = 0,215 mol
Při výpočtu budeme tedy vycházet z hmotnosti CuCl2 (Fe je v nadbytku).
Z rovnice reakce vyplývá, že :
z 1 molu CuCl2 . . . . . . . .  vznikne 1 mol Cu
Přepočteno na hmotnosti to znamená:
z 134,446 g CuCl2 . . . . . . .  vznikne 63,54 g Cu
          z 27 g CuCl2 . . . . . . .  vznikne x g Cu
x : 63,54 = 27 : 134,446
x = 27 . 63,54 / 134,446 = 12,76 g Cu
Výsledek:   Reakcí vzniklo 12,76 g mědi.

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Vyčíslete: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
      


Příklad 2:    Určete stechiometrické koeficienty v rovnici: Cr2O7-2 + I - + H3O+ I2 + Cr3+ + H2O
      


Příklad 3:    Kolik gramů KOH je třeba na neutralizaci 20 g H2SO4 ?
      


Příklad 4:    Kolik cm3 8% HCl o hustotě 1,038 g.cm-3 s oxidem manganičitým poskytne 2,52 g MnCl2?       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Vyčíslete rovnici: CaSO4 + C CaS + CO CHelp Výsledek
2Vyčíslete rovnici: PbS + H2O2 PbSO4 + H2O BHelp Výsledek
3Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2S + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
4Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 S + Cr2(SO4)2 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
5Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 I2 + Cr2(SO4)2 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
6Vyčíslete rovnici: H2O2 + HI I2 + H2O CHelp Výsledek
7Vyčíslete rovnici: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
8Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
9Vyčíslete rovnici: KMnO4 + Na2SO3 + H2O MnO2 + Na2SO4 + KOHBHelp Výsledek
10Vyčíslete rovnici: KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2OBHelp Výsledek
11Vyčíslete rovnici: NaBrO3 + C NaBr + CO CHelp Výsledek
12Vyčíslete rovnici: FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O BHelp Výsledek
13Vyčíslete rovnici: P4 + NaOH + H2O NaH2PO2 + PH3BHelp Výsledek
14Vyčíslete rovnici: Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O BHelp Výsledek
15Vyčíslete rovnici: (COOH)2 + KMnO4 + H2SO4 CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
16Vyčíslete rovnici: NH3 + Br2 NH4Br + N2CHelp Výsledek
17Vyčíslete rovnici: HCOOH + K2Cr2O7 + H2SO4 CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
18Vyčíslete rovnici: CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4 CH3CHO + MnSO4 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
19Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + H+ + e- Cr3+ + H2OBHelp Výsledek
20Vyčíslete rovnici: BrO3- + Br- + H+ Br2 + H2OBHelp Výsledek
21Vyčíslete rovnici: H2S + Cl2 + H2O H2SO4 + HClCHelp Výsledek
22Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + H+ + I- I2 + Cr3+ + H2OBHelp Výsledek
23Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + Fe2+ + H+ Cr3+ + Fe3+ + H2OBHelp Výsledek
24Vyčíslete rovnici: MnO4- + Cl- + H+ Cl2 + Mn2+ + H2OBHelp Výsledek
25Vyčíslete rovnici: Zn + As2O3 + H+ Zn2+ + AsH3 + H2OBHelp Výsledek
26Vyčíslete rovnici: KClO3 + Na2SnO2 KCl + Na2SnO3CHelp Výsledek
27Vyčíslete rovnici: MnO4- + I- + OH- MnO42- + IO3- + H2OBHelp Výsledek
28Vyčíslete rovnici: PbO2 + Mn2+ + H+ Pb2+ + MnO4- + H2OBHelp Výsledek
29Vyčíslete rovnici: IO3- + Cl2 + OH- IO65- + Cl- + H2OBHelp Výsledek
30Vyčíslete rovnici: IO3- + I- + H2O I2 + OH-BHelp Výsledek
31Vyčíslete rovnici: S + HNO3 H2SO4 + NOCHelp Výsledek
32Vyčíslete rovnici: Cr3+ + H2O2 + OH- CrO42- + H2OBHelp Výsledek
33Vyčíslete rovnici: Mn2+ + NO3- + CO32- MnO42- + NO2- + CO2BHelp Výsledek
34Vyčíslete rovnici: Fe(OH)2 + NO3- + H2O Fe(OH)3 + NH3 + OH-BHelp Výsledek
35Vyčíslete rovnici: CH3CHO + Cu2+ + OH- CH3COO- + Cu2O + H2OBHelp Výsledek
36Vyčíslete rovnici: CrI3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2OAHelp Výsledek
37Vyčíslete rovnici: HCHO + [Ag(NH3)2]+ + 3 OH- HCOO- + Ag + NH3 + H2OBHelp Výsledek
38Vyčíslete rovnici: Ti + NO3- + H+ Ti4+ + NO2 + H2OBHelp Výsledek
39Vyčíslete rovnici: Al + OH- + H2O [Al(OH}4]- + H2BHelp Výsledek
40Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2O2 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2BHelp Výsledek
41Vyčíslete rovnici: F2 + H2O HF + O2 CHelp Výsledek
42Vyčíslete rovnici: Ag + HNO3 AgNO3 + NO + H2OBHelp Výsledek
43Vyčíslete rovnici: HNO2 HNO3 + NO + H2OBHelp Výsledek
44Vyčíslete rovnici: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2OBHelp Výsledek
45Vyčíslete rovnici: MnO2 + KClO3 + KOH K2MnO4 + KCl + H2OBHelp Výsledek
46Vyčíslete rovnici: Cu2S + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OAHelp Výsledek
47Vyčíslete rovnici: CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2OBHelp Výsledek
48Vyčíslete rovnici: Zn + MaOH + NaNO3 Na2ZnO2 + NH3 + H2OBHelp Výsledek
49Vyčíslete rovnici: Cl2 + OH- Cl- + ClO3- + H2OBHelp Výsledek
50Vyčíslete rovnici: As2S3 + HNO3 H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2OAHelp Výsledek
51Vyčíslete rovnici: KClO3 KClO4 + KClBHelp Výsledek
52Vyčíslete rovnici: K2MnO4 + H2O KMnO4 + MnO2 + KOHBHelp Výsledek
53Vyčíslete rovnici: Fe2O3 + H2 Fe + H2OCHelp Výsledek
54Kolik gramů 10% roztoku NaOH je třeba , aby se při zmýdelňování ze 74 g octany methylnatého vázala uvolněné kys.octová?BHelp Výsledek
5513 g PCl3 se oxiduje na PCl5.Kolik g KMnO4 je třeba k přípravě potřebného chloru?AHelp Výsledek
56Do roztoku obsahujícího 9 g CuCl2 bylo přidáno 4 g železných pilin. Kolik gramů mědi vzniklo?BHelp Výsledek
57Kolik kilogramů vápence je třeba na vypálení 112 kg páleného vápna, jestliže vápenec má 5% příměsí ?BHelp Výsledek
58Kolik gramů nitrobenzénu je třeba na výrobu 4,65 g anilínu ?CHelp Výsledek
59Ze sádry se vyrábí kyselina sírová. Kolik 96% H2SO2 dostaneme z 5 t sádry, počítáme-li s 2,7% ztrát?BHelp Výsledek
60Kolik gramů 20% HCl je třeba k přípravě 10g KCl ?BHelp Výsledek
61Kolik gramů zinku musí reagovat s HCl aby vzniklo 4 g vodíku ?CHelp Výsledek
62Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?BHelp Výsledek
63Kolik cm3 10% NaOH o hustotě 1,11 g.cm-3 je třeba na přeměnu 9,4 g fenolu?BHelp Výsledek
64Kolik gramů vody zreaguje s 10 gramy sodíku ?CHelp Výsledek
65Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?BHelp Výsledek
66Kolik gramů NH3 se uvolní úplným rozkladem (při zahřívání) 20 g 20% roztoku NH4OH?BHelp Výsledek
67Jaká bude hmotnost AgNO3 potřebného k přípravě 20 g bromidu stříbrného ?CHelp Výsledek
68Kolik gramů octanu sodného vznikne,budeme-li do 50 g 8% octa sypat sodu,dokud bude šumět?BHelp Výsledek
69Kolik gramů 65% HNO3 je třeba k nitraci 156 g benzénu?BHelp Výsledek
70Vypočítejte, kolik gramů MgO vznikne při spálení 1 molu hořčíku.CHelp Výsledek
71Vypočítejte hmotnost 10% kys.octové potřebné k reakci s 32,7 g Zn?BHelp Výsledek
72Z roztoku obsahujícího 10 g CuSO4 se srážel Cu(OH)2 a z něho zahřátím do varu vznikl oxid měďnatý. Kolik gramů oxidu mělo vzniknout po jeho vysušení?BHelp Výsledek
73Kolik gramů kyseliny octové vznikne z 345 g ethanolu.CHelp Výsledek
74Kolik gramů 30% HNO3 je třeba na reakci s 1g zinku?BHelp Výsledek
75Jaká musí být hmotnost HCl v lučavce královské, která má zreagovat s 25 g zlata?AHelp Výsledek
76Kolik gramů benzénu se uvolmí zahříváním 10 g kys.benzoové s páleným vápnem?BHelp Výsledek
77Kolik tun CaO bylo získáno tepel.rozkladem 125 t CaCO3 je-li výtěžek reakce 90%?CHelp Výsledek
78Kolik gramů železa bude třeba k reakci se síranem měďnatým,při které se má vyloučit 20 g mědi?BHelp Výsledek
79Kolik gramů páleného vápna potřebujeme na výrobu 50 g amoniaku (rozkladem NH4Cl vápennou vodou)?BHelp Výsledek
803 g oxidu zinečnatého se má zredukovat hořčíkem.Kolik g Mg se spotřebuje?CHelp Výsledek
81Kolik gramů kys.octové vznikne,reaguje-li 42 g octanu sodného s H2SO4?BHelp Výsledek
82Kolik t Na2CO3 se získalo tepel.rozkladem 840 t NaHCO3 je-li výtěžek 90%? CHelp Výsledek
83Kolik gramů kys.mravenčí vznikne,reaguje-li 136 g mravenčanu sodného s H2SO4?BHelp Výsledek
84Kolik tun oxidu hlinitého je třeba na výrobu 5 t hliníku?CHelp Výsledek
85Kolik kilogramů 60% H2SO4 je třeba, aby její reakcí s fosforečnanem vápenatým vznikla 1 t dihydrogenfosforečnanu vápenatého?BHelp Výsledek
86Kolik molů CaCl2 vznikne při reakci 5 molů HCl a 4 molů Ca(OH)2?CHelp Výsledek
87Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
88Reakcí FeS2 s molekulovým kyslíkem vzniká FeO a SO2.Kolik g FeO vzznikne působením 0,6 molu kyslíku?BHelp Výsledek
89Kolik molů AgCl vznikne při reakci 1,5 molů CaCl2 a 2 molů AgNO3?CHelp Výsledek
90Reakcí SO2 se sulfanem vzniká síra a voda.Kolik g S vznikne z 0,04 mol sulfanu?BHelp Výsledek
91Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
92Tepelným rozkladem KClO3 vzniká KCl a molekulový kyslík.Kolik g KCl vzniklo, jestliže se při reakci uvolnilo 0,03 molu kyslíku?BHelp Výsledek
93Kolik molů PbCl2 vznikne při reakci 7 molů KCl s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
94Tepelným rozkladem KMnO4 vzniká MnO2,manganan draselný a kyslík.Kolik g MnO2 vzniklo,jestliže se při reakci uvolnilo 0,08 molu kyslíku?BHelp Výsledek
95Tavením železné rudy,která obsahovala 50% Fe2O3 s koksem ve vysoké peci se vyrobylo 7 t Fe.Kolik t rudy bylo použito? CHelp Výsledek
96Kolik cm3 roztoku 4% AgNO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 3,77 g Zn(NO3)? BHelp Výsledek
97Kolik t cínovce (obsahuje 80% SnO2) bylo zredukováno uhlím,jestliže vzniklo 476 t cínu? CHelp Výsledek
98Kolik cm3 roztoku 12% NaClO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,82 g NaJO3 reakcí s jodem? BHelp Výsledek
99Kolik cm3 roztoku 8% HCl o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,52 g MnCl2 reakcí s MnO2? AHelp Výsledek
100Kolik cm3 roztoku 9% H2SO4 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 11,4 g Al2(SO4)3? BHelp Výsledek
101Kolik cm3 roztoku 15% H2O2 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 36,4 g PbSO4 reakcí s PbS ? AHelp Výsledek
102Vyčíslete rovnici: CaSO4 + C CaS + CO CHelp Výsledek
103Vyčíslete rovnici: PbS + H2O2 PbSO4 + H2O BHelp Výsledek
104Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2S + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
105Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 S + Cr2(SO4)2 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
106Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 I2 + Cr2(SO4)2 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
107Vyčíslete rovnici: H2O2 + HI I2 + H2O CHelp Výsledek
108Vyčíslete rovnici: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
109Vyčíslete rovnici: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O BHelp Výsledek
110Vyčíslete rovnici: KMnO4 + Na2SO3 + H2O MnO2 + Na2SO4 + KOHBHelp Výsledek
111Vyčíslete rovnici: KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2OBHelp Výsledek
112Vyčíslete rovnici: NaBrO3 + C NaBr + CO CHelp Výsledek
113Vyčíslete rovnici: FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O BHelp Výsledek
114Vyčíslete rovnici: P4 + NaOH + H2O NaH2PO2 + PH3BHelp Výsledek
115Vyčíslete rovnici: Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O BHelp Výsledek
116Vyčíslete rovnici: (COOH)2 + KMnO4 + H2SO4 CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
117Vyčíslete rovnici: NH3 + Br2 NH4Br + N2CHelp Výsledek
118Vyčíslete rovnici: HCOOH + K2Cr2O7 + H2SO4 CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
119Vyčíslete rovnici: CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4 CH3CHO + MnSO4 + K2SO4 + H2OBHelp Výsledek
120Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + H+ + e- Cr3+ + H2OBHelp Výsledek
121Vyčíslete rovnici: BrO3- + Br- + H+ Br2 + H2OBHelp Výsledek
122Vyčíslete rovnici: H2S + Cl2 + H2O H2SO4 + HClCHelp Výsledek
123Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + H+ + I- I2 + Cr3+ + H2OBHelp Výsledek
124Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + Fe2+ + H+ Cr3+ + Fe3+ + H2OBHelp Výsledek
125Vyčíslete rovnici: MnO4- + Cl- + H+ Cl2 + Mn2+ + H2OBHelp Výsledek
126Vyčíslete rovnici: Zn + As2O3 + H+ Zn2+ + AsH3 + H2OBHelp Výsledek
127Vyčíslete rovnici: KClO3 + Na2SnO2 KCl + Na2SnO3CHelp Výsledek
128Vyčíslete rovnici: MnO4- + I- + OH- MnO42- + IO3- + H2OBHelp Výsledek
129Vyčíslete rovnici: PbO2 + Mn2+ + H+ Pb2+ + MnO4- + H2OBHelp Výsledek
130Vyčíslete rovnici: IO3- + Cl2 + OH- IO65- + Cl- + H2OBHelp Výsledek
131Vyčíslete rovnici: IO3- + I- + H2O I2 + OH-BHelp Výsledek
132Vyčíslete rovnici: S + HNO3 H2SO4 + NOCHelp Výsledek
133Vyčíslete rovnici: Cr3+ + H2O2 + OH- CrO42- + H2OBHelp Výsledek
134Vyčíslete rovnici: Mn2+ + NO3- + CO32- MnO42- + NO2- + CO2BHelp Výsledek
135Vyčíslete rovnici: Fe(OH)2 + NO3- + H2O Fe(OH)3 + NH3 + OH-BHelp Výsledek
136Vyčíslete rovnici: CH3CHO + Cu2+ + OH- CH3COO- + Cu2O + H2OBHelp Výsledek
137Vyčíslete rovnici: CrI3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2OAHelp Výsledek
138Vyčíslete rovnici: HCHO + [Ag(NH3)2]+ + 3 OH- HCOO- + Ag + NH3 + H2OBHelp Výsledek
139Vyčíslete rovnici: Ti + NO3- + H+ Ti4+ + NO2 + H2OBHelp Výsledek
140Vyčíslete rovnici: Al + OH- + H2O [Al(OH}4]- + H2BHelp Výsledek
141Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2O2 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2BHelp Výsledek
142Vyčíslete rovnici: F2 + H2O HF + O2 CHelp Výsledek
143Vyčíslete rovnici: Ag + HNO3 AgNO3 + NO + H2OBHelp Výsledek
144Vyčíslete rovnici: HNO2 HNO3 + NO + H2OBHelp Výsledek
145Vyčíslete rovnici: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2OBHelp Výsledek
146Vyčíslete rovnici: MnO2 + KClO3 + KOH K2MnO4 + KCl + H2OBHelp Výsledek
147Vyčíslete rovnici: Cu2S + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OAHelp Výsledek
148Vyčíslete rovnici: CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2OBHelp Výsledek
149Vyčíslete rovnici: Zn + MaOH + NaNO3 Na2ZnO2 + NH3 + H2OBHelp Výsledek
150Vyčíslete rovnici: Cl2 + OH- Cl- + ClO3- + H2OBHelp Výsledek
151Vyčíslete rovnici: As2S3 + HNO3 H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2OAHelp Výsledek
152Vyčíslete rovnici: KClO3 KClO4 + KClBHelp Výsledek
153Vyčíslete rovnici: K2MnO4 + H2O KMnO4 + MnO2 + KOHBHelp Výsledek
154Vyčíslete rovnici: Fe2O3 + H2 Fe + H2OCHelp Výsledek
155Kolik gramů 10% roztoku NaOH je třeba , aby se při zmýdelňování ze 74 g octany methylnatého vázala uvolněné kys.octová?BHelp Výsledek
15613 g PCl3 se oxiduje na PCl5.Kolik g KMnO4 je třeba k přípravě potřebného chloru?AHelp Výsledek
157Do roztoku obsahujícího 9 g CuCl2 bylo přidáno 4 g železných pilin. Kolik gramů mědi vzniklo?BHelp Výsledek
158Kolik kilogramů vápence je třeba na vypálení 112 kg páleného vápna, jestliže vápenec má 5% příměsí ?BHelp Výsledek
159Kolik gramů nitrobenzénu je třeba na výrobu 4,65 g anilínu ?CHelp Výsledek
160Ze sádry se vyrábí kyselina sírová. Kolik 96% H2SO2 dostaneme z 5 t sádry, počítáme-li s 2,7% ztrát?BHelp Výsledek
161Kolik gramů 20% HCl je třeba k přípravě 10g KCl ?BHelp Výsledek
162Kolik gramů zinku musí reagovat s HCl aby vzniklo 4 g vodíku ?CHelp Výsledek
163Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?BHelp Výsledek
164Kolik cm3 10% NaOH o hustotě 1,11 g.cm-3 je třeba na přeměnu 9,4 g fenolu?BHelp Výsledek
165Kolik gramů vody zreaguje s 10 gramy sodíku ?CHelp Výsledek
166Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?BHelp Výsledek
167Kolik gramů NH3 se uvolní úplným rozkladem (při zahřívání) 20 g 20% roztoku NH4OH?BHelp Výsledek
168Jaká bude hmotnost AgNO3 potřebného k přípravě 20 g bromidu stříbrného ?CHelp Výsledek
169Kolik gramů octanu sodného vznikne,budeme-li do 50 g 8% octa sypat sodu,dokud bude šumět?BHelp Výsledek
170Kolik gramů 65% HNO3 je třeba k nitraci 156 g benzénu?BHelp Výsledek
171Vypočítejte, kolik gramů MgO vznikne při spálení 1 molu hořčíku.CHelp Výsledek
172Vypočítejte hmotnost 10% kys.octové potřebné k reakci s 32,7 g Zn?BHelp Výsledek
173Z roztoku obsahujícího 10 g CuSO4 se srážel Cu(OH)2 a z něho zahřátím do varu vznikl oxid měďnatý. Kolik gramů oxidu mělo vzniknout po jeho vysušení?BHelp Výsledek
174Kolik gramů kyseliny octové vznikne z 345 g ethanolu.CHelp Výsledek
175Kolik gramů 30% HNO3 je třeba na reakci s 1g zinku?BHelp Výsledek
176Jaká musí být hmotnost HCl v lučavce královské, která má zreagovat s 25 g zlata?AHelp Výsledek
177Kolik gramů benzénu se uvolmí zahříváním 10 g kys.benzoové s páleným vápnem?BHelp Výsledek
178Kolik tun CaO bylo získáno tepel.rozkladem 125 t CaCO3 je-li výtěžek reakce 90%?CHelp Výsledek
179Kolik gramů železa bude třeba k reakci se síranem měďnatým,při které se má vyloučit 20 g mědi?BHelp Výsledek
180Kolik gramů páleného vápna potřebujeme na výrobu 50 g amoniaku (rozkladem NH4Cl vápennou vodou)?BHelp Výsledek
1813 g oxidu zinečnatého se má zredukovat hořčíkem.Kolik g Mg se spotřebuje?CHelp Výsledek
182Kolik gramů kys.octové vznikne,reaguje-li 42 g octanu sodného s H2SO4?BHelp Výsledek
183Kolik t Na2CO3 se získalo tepel.rozkladem 840 t NaHCO3 je-li výtěžek 90%? CHelp Výsledek
184Kolik gramů kys.mravenčí vznikne,reaguje-li 136 g mravenčanu sodného s H2SO4?BHelp Výsledek
185Kolik tun oxidu hlinitého je třeba na výrobu 5 t hliníku?CHelp Výsledek
186Kolik kilogramů 60% H2SO4 je třeba, aby její reakcí s fosforečnanem vápenatým vznikla 1 t dihydrogenfosforečnanu vápenatého?BHelp Výsledek
187Kolik molů CaCl2 vznikne při reakci 5 molů HCl a 4 molů Ca(OH)2?CHelp Výsledek
188Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
189Reakcí FeS2 s molekulovým kyslíkem vzniká FeO a SO2.Kolik g FeO vzznikne působením 0,6 molu kyslíku?BHelp Výsledek
190Kolik molů AgCl vznikne při reakci 1,5 molů CaCl2 a 2 molů AgNO3?CHelp Výsledek
191Reakcí SO2 se sulfanem vzniká síra a voda.Kolik g S vznikne z 0,04 mol sulfanu?BHelp Výsledek
192Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
193Tepelným rozkladem KClO3 vzniká KCl a molekulový kyslík.Kolik g KCl vzniklo, jestliže se při reakci uvolnilo 0,03 molu kyslíku?BHelp Výsledek
194Kolik molů PbCl2 vznikne při reakci 7 molů KCl s nadbytkem Pb(NO3)2?CHelp Výsledek
195Tepelným rozkladem KMnO4 vzniká MnO2,manganan draselný a kyslík.Kolik g MnO2 vzniklo,jestliže se při reakci uvolnilo 0,08 molu kyslíku?BHelp Výsledek
196Tavením železné rudy,která obsahovala 50% Fe2O3 s koksem ve vysoké peci se vyrobylo 7 t Fe.Kolik t rudy bylo použito? CHelp Výsledek
197Kolik cm3 roztoku 4% AgNO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 3,77 g Zn(NO3)? BHelp Výsledek
198Kolik t cínovce (obsahuje 80% SnO2) bylo zredukováno uhlím,jestliže vzniklo 476 t cínu? CHelp Výsledek
199Kolik cm3 roztoku 12% NaClO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,82 g NaJO3 reakcí s jodem? BHelp Výsledek
200Kolik cm3 roztoku 8% HCl o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,52 g MnCl2 reakcí s MnO2? AHelp Výsledek
201Kolik cm3 roztoku 9% H2SO4 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 11,4 g Al2(SO4)3? BHelp Výsledek
202Kolik cm3 roztoku 15% H2O2 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 36,4 g PbSO4 reakcí s PbS ? AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!