Matika krokem - 9.lekce ...

Limita, derivace a integrál
9.lekce - Integrace racionálních funkcí
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Integrování racionálních funkcí

Integrování racionální funkce provádíme tak, že racionální funkci rozložíme na součet mnohočlenu a jednoduchých racionálních funkcí, které dovedeme integrovat - říkáme jim parciální zlomky.

Tento postup demonstruje příklad 70:Integrování racionálních funkcí probereme ve dvou krocích:

A) Nejdřív si ukážeme, které zlomky řadíme mezi parciální a jak se integrují.
B) Ostatní racionální funkce budeme rozkládat na mnohočlen a parciální zlomky a ty známým způsobem integrovat.


A) Integrování parciálních zlomků

Parciální zlomky rozdělujeme do čtyř typů:

I. II. III. (x2+px+q bez
reálných kořenů)
IV. (x2+px+q bez
reálných kořenů)

Na integrování zlomku typu I.     použijeme substitucí   t = x-a , dx = dt   a pravidla  

Na integrování zlomku typu II.     použijeme také substituci   t = x-a , dx = dt   a pravidla  

Příklad 75: Vypočtěte
= Položíme t = x - 2 , potom dx = dt a dostáváme:
= 3.ln|t| + C
a po návratu k původní proměnné x dostáváme konečný výsledek:
= 3.ln|x-2| + C
Výsledek: = 3.ln|x-2| + C


Příklad 76: Vypočtěte
= Položíme t = x + 2 , potom dx = dt a dostáváme:

a po návratu k původní proměnné x dostáváme konečný výsledek:

Výsledek:


Další dva typy jsou podstatně obtížnější.

Zlomek typu III.     rozložíme nejprve na součet dvou zlomků.
První bude mít v čitateli derivaci jmenovatele a povede po substituci t = x2+px+q na ln|x2+px+q| + C
Druhý bude mít v čitateli konstantu a ve jmenovateli x2+px+q. Úpravami ho převedeme na typ 1/(t2+a2) a povede po substituci na arctgt + C.

Příklad 77: Vypočtěte
= Kvadratický trojčlen x2+5x+4 nelze rozložit (D = 16-4.5 = -4), jde tedy o typ III.
Nejprve integrovanou funkci (zlomek) rozložíme na dva zlomky.
První bude mít v čitateli derivaci jmenovatele a po integraci povede na přirozený logaritmus.
Druhý bude mít v čitateli pouze konstantu a po integraci vznikne arkus tangens.

Čitatel prvního zlomku na pravé straně musí "vyrovnat" počet x na levé straně a snadno zjistíme, že K=3/2=1,5.
Druhý zlomek musí "dorovnat" zbytek - první zlomek dává 1,5(2x+4)=3x+6 , musíme tedy odečíst 4, proto L= - 4.
Původní integrál můžeme napsat jako součet integrálů:

Integrál I1 převedem pomocí substituce t = x2+4x+5 , dt/dx = 2x+4 , tedy dx = dt/(2x+4) na integrál elementární funkce, vedoucí na přirozený logaritmus:
= 1,5.ln|x2+4x+5| + C
Výpočet integrálu I2 bude horší. Nejprve jmenovatele převedeme na tvar (x + r)2+s2:

Substitucí t = x+2 , dx = dt převedeme na integrál elementární funkce, vedoucí na arkus tangens:
- 4arctgt + C = -4arctg(x+2) + C
Výsledek: = 1,5.ln|x2+4x+5| - 4arctg(x+2) + CZlomek typu IV.     nejprve rozložíme na dva integrály stejným způsobem jako u typu III.
První bude mít v čitateli derivaci kvadratického trojčlenu jmenovatele a druhý pouze konstantu.
První integrál substitucí převedeme na integrál typu:

Druhý integrál upravíme takto:
(*)
Postupně tedy snižujeme stupeň jmenovatele (první integrál) a zbývající část (druhý integrál) počítáme metodou per partes.


Příklad 78: Vypočtěte
= Kvadratický trojčlen x2+5x+4 nelze rozložit (D = 16-4.5 = -4), jde tedy o typ III.
Nejprve integrovanou funkci (zlomek) rozložíme na dva zlomky.
První bude mít v čitateli derivaci kvadratického trojčlenu jmenovatele a druhý bude mít v čitateli pouze konstantu.

Čitatel prvního zlomku na pravé straně musí "vyrovnat" počet x na levé straně a snadno zjistíme, že K=3/2=1,5.
Druhý zlomek musí "dorovnat" zbytek - první zlomek dává 1,5(2x+4)=3x+6 , musíme tedy odečíst 4, proto L= - 4.
Původní integrál můžeme napsat jako součet integrálů:

Integrál I1 převedem pomocí substituce t = x2+4x+5 , dt/dx = 2x+4 , tedy dx = dt/(2x+4) na integrál elementární funkce xn:

Výpočet integrálu I2 bude opět horší. Nejprve upravíme jmenovatele (jako v předchozím příkladě) a použijeme substituci t = x + 2:

Potom použijeme uvedené úpravy (*) , abychom mohli použít pravidel pro elementární funkce:

Integrál I3vypočteme metodou per partes. Zvolíme u = t , v' = t/(t2+1)2.
Potom u' = 1 a
Položili jsme z = t2 + 1 , dx = dz/2t.
Tím můžeme dokončit výpočet I3:
Pro výsledný integrál potom platí:

Po úpravách dostáváme konečný výsledek:

Výsledek:Tyto příklady potvrzují obecný závěr:

Integrál libovolné racionální funkce lze vyjádřit pomocí racionální funkce, logaritmu a arkustangens.B) Rozklad racionální lomené funkce v parciální zlomky.

Pokud je v racionální lomené funkci stupeň mnohočlenu v čitateli vyšší ne ž stupeň mnohočlenu ve jmenovateli, upravíme ji nejprve dělením na součet mnohočlenu a racionální ryze lomené funkce (stupeň mnohočlenu v čitateli je menší než stupeň mnohočlenu ve jmenovateli).
¨ Potom mnohočlen ve jmenovateli Q(x) rozložíme na součin kořenových činitelů a kvadratických výrazů, které nejsou rozložitelné:

kde x1 je kořen o násobnosti r, x2 je kořen o násobnosti s.
Ryze lomenou funkci lze pak jednoznačně rozložit v součet parciálních zlomků takto:
(1)
Pozor! Kořen s násobností k přispívá do rozkladu k členy (zlomky)1

Neznámá čísla A1, A2, ...,B1, B2, ... ,C1,C2, ... lze určit:
B1) metodou neurčitých součunitelů
B2) Ostrogradského metodou

Integrál racionální funkce pak vypočteme jako součet integrálů získaných parciálních zlomků postupem vysvětleným v části A.


B1) Metoda neurčitých součinitelů

V rovnici :

odstraníme zlomky (vynásobením Q(x)) a dostaneme rovnost mnohočlenů. Porovnáním koeficientů u stejných mocnin proměnné x dostaneme soustavu rovnic, ze kterých neznámé konstanty A1, A2, ...,B1, B2, ... ,C1,C2, ... vypočteme.
Nejprve se na příkladech ukážeme výpočet integrálů racionální ryze lomené funkce.

Příklad 79: Vypočtěte
= Jmenovatele rozložíme: x2 + x - 2 = (x + 2).(x - 1)
Rozklad na součet parciálních zlomků bude vypadat:

Odstraníme zlomky:
x - 7 = A(x - 1) + B(x + 2)
Odstraníme závorky:
x - 7 = Ax - A -Bx + 2B
Porovnáníím koeficientů u odpovídajích si členů (stejných mocnn x) dostáváme soustavu rovnc:
1 = A + B , -7 = -A + 2B
Součtovou metodou snadno zjistíme, že B =-2 a potom A = 3
Rozklad na parciální zlomky je:

Nyní převedeme daný integrál na součet iintegrálů parciálních zlomků:

Integrály parciálních zlomků snadno vypočteme podle postupu v části A:
= 3ln|x + 2| - 2ln|x - 1| + C.
Výsledek: = 3ln|x + 2| - 2ln|x - 1| + C


Jak se postupuje u násobných kořenů ukazuje další příklad.

Příklad 80: Vypočtěte
= Rozklad jmenovatele vypadá: x3 - 4x2 + 4x = x.(x - 2)2
Rozklad na součet parciálních zlomků bude vypadat:

Odstraníme zlomky:
5x2 - 17x + 12 = A(x - 2)2 + Bx(x - 2) + Cx
Odstraníme závorky:
5x2 - 17x + 12 = Ax2 - 4Ax + 4A + Bx2 - 2Bx + Cx
Porovnáníím koeficientů u odpovídajích si členů (stejných mocnn x) dostáváme soustavu rovnc:
5 = A + B , -17 = -4A - 2B + C , 12 = 4A
Snadno získáváme postupně A = 3 , B = 2 , C = -1
Daný integrál napíšeme jako součet iintegrálů parciálních zlomků:

Po výpočtu integrálů parciálních zlomků dostáváme::
= 3ln|x| + 2ln|x - 2| + 1/(x - 2) + C
Výsledek: = 3ln|x| + 2ln|x - 2| + 1/(x - 2) + C


Jestliže se nejedná o racionální ryze lomenou funkci, převedeme ji dělením na součet mnohočlenu a racionální ryze lomené funkce.

Příklad 81: Vypočtěte
= Nejprve vydělíme čitatele jmenovatelem.
(x4 + 2x3 + 2x2 + 5) : (x3 + 1) = x + 2
-x4            -x2

      23 +2x2-x+5
     -23            -2

            2x2-x+3

Tím vznikne součet mnohočlenu a racionální ryze lomené funkce.:

Teď rozložíme racionální ryze lomenou funkci na parciální zlomky.
Rozklad jmenovatele vypadá:
x3 + 1 = (x + 1)(x2 - x + 1)
Rozklad na parciální zlomky má tvar:

Odstraníme zlomky:
2x2 - x + 3 = A(x2 - x + 1) + (Cx + D)(x + 1)
Odstraníme závorky:
2x2 - x + 3 = Ax2 - Ax + A + Cx2 + Cx + Dx + D
Porovnáníím koeficientů u odpovídajích si členů (stejných mocnn x) dostáváme soustavu rovnc:
2 = A + C , -1 = -A + C + D , 3 = A + D
Řešením soustavy získáme A = 2 , C = 0 , D = 1 a rozklad na parciální zlomky je:

Rozklad původní funkce lze zapsat takto:

A integrál původní funkce lze vyjádřit:

Po výpočtu prvních tří členů:dostáváme:
= x2/2 + 2x + 2ln|x + 1| + I1
Poslední integrál je integrálem parciálního zlomku typu III z části A:

(po substituci t = x - 1/2 , dx = dt)

Tím můžeme dosadit za I1 a dostáváme konečný výsledek:
Výsledek:B2) Dosazovací metoda

Někdy bývá řešení soustavy rovnic při určování neznámých součinitelů značně náročné. Potom lze s výhodou použít metodu dosazovací, kterou lze použít pro jednoduché kořeny. Do rovnice vyjadřující rovnost polynomů (po odstranění zlomků) dosadíme za proměnnou x kořen a vypočteme příslušný součinitel.

Rozklad na parciální zlomky z příkladu 79 provedem dosazovací metodou:

Příklad 82: Vypočtěte
= První kroky uděláme stejně jako v příkladu 79.
Jmenovatele rozložíme: x2 + x - 2 = (x + 2).(x - 1)
Rozklad na součet parciálních zlomků bude vypadat:

Odstraníme zlomky:
x - 7 = A(x - 1) + B(x + 2)
Nyní nebudeme řešit soustavu rovnic, ale dosazením kořene x = 1 získáme :
-6 = 3.B
a tedy B = -2
Dosazením x = -2 vypočteme koeficient A:
-9 = -3.A
A = 3
Další postup už bude zase stejný jako v př. 79.
Rozklad na parciální zlomky je:

Nyní převedeme daný integrál na součet iintegrálů parciálních zlomků:

Integrály parciálních zlomků snadno vypočteme podle postupu v části A:
= 3ln|x + 2| - 2ln|x - 1| + C.
Výsledek: = 3ln|x + 2| - 2ln|x - 1| + C


Obě metody lze kombinovat. Dosazovací metodou vypočteme některé z hledaných součinitelů a zbývající dopočteme pomocí metody neurčitých koeficientů.

Příklad 80 lze kombinací těchto metod vypočítat následovně:

Příklad 83: Vypočtěte
= Podle příkladu 80 dostáváme:
Rozklad na součet parciálních zlomků bude vypadat:

Odstraníme zlomky:
5x2 - 17x + 12 = A(x - 2)2 + Bx(x - 2) + Cx
Odstraníme závorky:
5x2 - 17x + 12 = Ax2 - 4Ax + 4A + Bx2 - 2Bx + Cx
Nyní dosadíme x = 0 a vypočteme A:
12 = 4.A a tedy A = 3
Dosazením x = 2 získáme C:
-2 = 2.C a tedy C = -1
Porovnáníím koeficientů u odpovídajích si členů (stejných mocnn x) dostáváme soustavu rovnc:
5 = A + B , -17 = -4A - 2B + C , 12 = 4A
Z rovnice -17 = -4A - 2B + C dostáváme C = -1
Dál postupujeme stejně:
Daný integrál napíšeme jako součet iintegrálů parciálních zlomků:

Po výpočtu integrálů parciálních zlomků dostáváme::
= 3ln|x| + 2ln|x - 2| + 1/(x - 2) + C
Výsledek: = 3ln|x| + 2ln|x - 2| + 1/(x - 2) + C


B3) Ostrogradského metoda (vyjmutí racionální části integrálu)

Integrál racionální funkce má obecně tři části. Racionální část a časti vyjadřené pomocí přirozeného logaritmu a arkustangens. Ostrogradského metoda umožňuje vyjádřit racionální část výsledku, je-li integrovanou funkcí racionální ryze lomená funce tavru , kde Q(x) = (x-x1)k...(x2+px+q)l... a aspoň jeden z exponentů k,..,l.. je větší než 1.
Racionální část lze potom vyjádřit užitím vztahu:
   (2)
kde Q1(x) má exponenty závorek o jednotku menší:

a pro Q2(x) platí: Q(x) = Q1(x).Q2(x) , tedy:

Pro určení čitatelů P1(x) a P2(x) použijeme metodu neurčitých koeficientů a Ostrogradského vztahu:
   (3)
který je ekvivalentní vztahu (2).

Konec teorie a je tu příklad.


Příklad 84: Vypočtěte
= Jmenovatel Q1(x) racionální části má exponenty o jednotku menší: Q1(x) = x.(1 + x2)
Druhý jmenovatel Q2(x) = x.(1 + x2) , aby součin Q1(x).Q2(x) = x.2(1 + x2)2
Pro čitatele P1(x) a P2(x) musí platit podle (3) :

Po výpočtu derivace vznikne:

Odstraněním zlomků dostáváme rovnost polynomů:
1 = (2Ax2+Bx)(1+x2)-(Ax2+Bx+C)(1+3x2)+(Dx3+Ex2+Fx)(1+x2)
Úpravou získáváme rovnici:
1 = Dx5+(E-A).x4+(D-2B+F).x3+(A-3C+E).x2+Fx-C
Na základě rovnosti koeficientů členů polynomů stejných stupňů postupně dostáváme:
C = -1 , F = 0 , D = 0 , B = 0 , E = -3/2 , A = -3/2
Nyní můžeme použít vztah (1) a vypočítat původní integrál:

Po vykrácení x (v druhém integrálu) dostáváme konečný výsledek:
Výsledek:

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Vypočtěte:       


Příklad 2:    Vypočtěte:       


Příklad 3:    Vypočtěte:       


Příklad 4:    Vypočtěte   Ostrogradského metodou.       C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Vypočtěte CHelp Výsledek
2Vypočtěte BHelp Výsledek
3Vypočtěte CHelp Výsledek
4Vypočtěte BHelp Výsledek
5Vypočtěte AHelp Výsledek
6Vypočtěte BHelp Výsledek
7Vypočtěte CHelp Výsledek
8Vypočtěte BHelp Výsledek
9Vypočtěte AHelp Výsledek
10Vypočtěte BHelp Výsledek
11Vypočtěte BHelp Výsledek
12Vypočtěte CHelp Výsledek
13Vypočtěte BHelp Výsledek
14Vypočtěte AHelp Výsledek
15Vypočtěte BHelp Výsledek
16Vypočtěte BHelp Výsledek
17Vypočtěte CHelp Výsledek
18Vypočtěte BHelp Výsledek
19Vypočtěte AHelp Výsledek
20Vypočtěte BHelp Výsledek
21Vypočtěte BHelp Výsledek
22Vypočtěte CHelp Výsledek
23Vypočtěte BHelp Výsledek
24Vypočtěte CHelp Výsledek
25Vypočtěte BHelp Výsledek
26Vypočtěte CHelp Výsledek
27Vypočtěte BHelp Výsledek
28Vypočtěte BHelp Výsledek
29Vypočtěte CHelp Výsledek
30Vypočtěte BHelp Výsledek
31Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
32Vypočtěte BHelp Výsledek
33Vypočtěte BHelp Výsledek
34Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
35Vypočtěte BHelp Výsledek
36Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
37Vypočtěte BHelp Výsledek
38Vypočtěte BHelp Výsledek
39Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
40Vypočtěte BHelp Výsledek
41Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
42Vypočtěte BHelp Výsledek
43Vypočtěte BHelp Výsledek
44Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
45Vypočtěte BHelp Výsledek
46Vypočtěte AHelp Výsledek
47Vypočtěte BHelp Výsledek
48Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
49Vypočtěte BHelp Výsledek
50Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
51Vypočtěte BHelp Výsledek
52Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
53Vypočtěte BHelp Výsledek
54Vypočtěte BHelp Výsledek
55Vypočtěte AHelp Výsledek
56Vypočtěte BHelp Výsledek
57Vypočtěte BHelp Výsledek
58Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
59Vypočtěte CHelp Výsledek
60Vypočtěte BHelp Výsledek
61Vypočtěte CHelp Výsledek
62Vypočtěte BHelp Výsledek
63Vypočtěte AHelp Výsledek
64Vypočtěte BHelp Výsledek
65Vypočtěte CHelp Výsledek
66Vypočtěte BHelp Výsledek
67Vypočtěte AHelp Výsledek
68Vypočtěte BHelp Výsledek
69Vypočtěte BHelp Výsledek
70Vypočtěte CHelp Výsledek
71Vypočtěte BHelp Výsledek
72Vypočtěte AHelp Výsledek
73Vypočtěte BHelp Výsledek
74Vypočtěte BHelp Výsledek
75Vypočtěte CHelp Výsledek
76Vypočtěte BHelp Výsledek
77Vypočtěte AHelp Výsledek
78Vypočtěte BHelp Výsledek
79Vypočtěte BHelp Výsledek
80Vypočtěte CHelp Výsledek
81Vypočtěte BHelp Výsledek
82Vypočtěte CHelp Výsledek
83Vypočtěte BHelp Výsledek
84Vypočtěte CHelp Výsledek
85Vypočtěte BHelp Výsledek
86Vypočtěte BHelp Výsledek
87Vypočtěte CHelp Výsledek
88Vypočtěte BHelp Výsledek
89Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
90Vypočtěte BHelp Výsledek
91Vypočtěte BHelp Výsledek
92Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
93Vypočtěte BHelp Výsledek
94Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
95Vypočtěte BHelp Výsledek
96Vypočtěte BHelp Výsledek
97Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
98Vypočtěte BHelp Výsledek
99Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
100Vypočtěte BHelp Výsledek
101Vypočtěte BHelp Výsledek
102Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
103Vypočtěte BHelp Výsledek
104Vypočtěte AHelp Výsledek
105Vypočtěte BHelp Výsledek
106Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
107Vypočtěte BHelp Výsledek
108Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
109Vypočtěte BHelp Výsledek
110Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
111Vypočtěte BHelp Výsledek
112Vypočtěte BHelp Výsledek
113Vypočtěte AHelp Výsledek
114Vypočtěte BHelp Výsledek
115Vypočtěte BHelp Výsledek
116Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
117Vypočtěte CHelp Výsledek
118Vypočtěte BHelp Výsledek
119Vypočtěte CHelp Výsledek
120Vypočtěte BHelp Výsledek
121Vypočtěte AHelp Výsledek
122Vypočtěte BHelp Výsledek
123Vypočtěte CHelp Výsledek
124Vypočtěte BHelp Výsledek
125Vypočtěte AHelp Výsledek
126Vypočtěte BHelp Výsledek
127Vypočtěte BHelp Výsledek
128Vypočtěte CHelp Výsledek
129Vypočtěte BHelp Výsledek
130Vypočtěte AHelp Výsledek
131Vypočtěte BHelp Výsledek
132Vypočtěte BHelp Výsledek
133Vypočtěte CHelp Výsledek
134Vypočtěte BHelp Výsledek
135Vypočtěte AHelp Výsledek
136Vypočtěte BHelp Výsledek
137Vypočtěte BHelp Výsledek
138Vypočtěte CHelp Výsledek
139Vypočtěte BHelp Výsledek
140Vypočtěte CHelp Výsledek
141Vypočtěte BHelp Výsledek
142Vypočtěte CHelp Výsledek
143Vypočtěte BHelp Výsledek
144Vypočtěte BHelp Výsledek
145Vypočtěte CHelp Výsledek
146Vypočtěte BHelp Výsledek
147Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
148Vypočtěte BHelp Výsledek
149Vypočtěte BHelp Výsledek
150Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
151Vypočtěte BHelp Výsledek
152Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
153Vypočtěte BHelp Výsledek
154Vypočtěte BHelp Výsledek
155Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
156Vypočtěte BHelp Výsledek
157Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
158Vypočtěte BHelp Výsledek
159Vypočtěte BHelp Výsledek
160Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
161Vypočtěte BHelp Výsledek
162Vypočtěte AHelp Výsledek
163Vypočtěte BHelp Výsledek
164Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
165Vypočtěte BHelp Výsledek
166Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
167Vypočtěte BHelp Výsledek
168Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek
169Vypočtěte BHelp Výsledek
170Vypočtěte BHelp Výsledek
171Vypočtěte AHelp Výsledek
172Vypočtěte BHelp Výsledek
173Vypočtěte BHelp Výsledek
174Vypočtěte Ostrogradského metodou AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E.Náhodný test

Otestujte si znalost učiva této lekce na náhodně vybraných příkladech!


F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!